Neural network

Projekti

Bilateralni, evropski, mednarodni in nacionalni raziskovalni projekti.

Bilateralni projekti

Mednarodni projekti

Raznolikost in zastopanost genov za odpornost bakterij proti protimikrobnim snovem v mesu iz Madžarske in Slovenije  
Evropska noč raziskovalcev 2022: "Človek živali in žival človeku"  
Evropska noč raziskovalcev 2019-2020, Humanistika Rock!  
Public Health in the Western Balkans - Improvement in the Field of Public Health and Development of a "One-Health" Educational and Scientific Architecture  
Evropska noč raziskovalcev 2018-2019, Humanistika, to si ti!  
(SoftVet) Pan-European soft skills curriculum for undergraduate veterinary education  
(EDUVET) Serbia: Striving towards excellence in veterinary education  
(NIH) Cellular Differentiation in the Developing Preoptic Area  
(Life+ Brown Bear) Population level management and conservation of brown bears in northern Dinaric Mountains and Alps  
(IQM) Internal Quality Management: Evaluating and Improving Competence-Based Higher Education  
(Erasmus+ KA2) Establishment of Animal Rescue Capacity  
Evropska noč raziskovalcev 2022: "Človek živali in žival človeku"  
(SPRINT) Sustainable plant protection transition: A global health approach  
FOOD IMPROV’IDERS Provide producers with fit-for-purpose knowledge to develop new sustainable foods chain models improving their revenue and enhancing consumers’ satisfaction  
RObust Animals in sustainable Mixed FREE-range systems (ROAM-FREE)  
Trajnostna prireja prašičjega mesa z imunokastracijo (SuSI)  
Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem  
ART-REM (Tehnike asistirane reprodukcije (ART) in regenerativne medicine (REM))  
Infrastructure for promoting metrology in food and nutrition  
Investigation of Traditional Cheese Production Tecnology and Standards in the Light of European Union (2019-1-TR01-KA202-077415)  

 

COST akcije

TEndon Regeneration NETwork (TENET)  
European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial Treatment  
Nova orodja za vrednotenje testa in oceno razširjenosti bolezni  
Evropska mreža za prašičjo gripo (ESFLU)  
Izboljšanje biovarnosti z usposabljanjem, ocenjevanjem in ozaveščanjem  
COST ERNEST »European Research Network on Signal Transduction«  

 

Nacionalni programi in projekti

Ciljni raziskovalni programi

Stičišče znanj za zeleno, trajnostno in inovativno sredozemsko kmetijstvo - MED-STI-K  
Prepoznavanje rastlinskih in živalskih vrst v prehranski verigi s pomočjo DNA barkodiranja in metabarkodiranja  
Načini in možnosti uporabe živil, ki niso več namenjena prehrani ljudi kot alternativnih krmil za rejne in družne živali  
DNK cepiva in peptidni inhibitorji proti SARS-CoV-2  
Met4Lab – Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike  
Razvoj multimetode za ugotavljanje ostankov prepovedanih zdravil v živilih  
Načini odvzema vzorcev pri prepovedanih vrstah prostoživečih živali in razvoj molekularnih orodij za zagotavljanje sledljivosti z identifikacijo in deponiranjem genskega materiala  
Ocena tveganja vnosa virusa afriške prašičje kuge v reje prašičev  
Strateški pristopi za izboljšanje zdravstvenega stanja in plodnosti drobnice  
Reja domačih živali z nadgradnjo dobrobiti živali v skladu z družbenimi zahtevami  
Obvladovanje okužb z bakterijo S. Infantis v rejah piščancev brojlerjev  
Možnosti obvladovanja paratuberkuloze v rejah krav molznic in dvig konkurenčnosti slovenske govedoreje  
Ugotavljanje poti širjenja hude gnilobe čebelje zalege z genetsko tipizacijo sevov povzročitelja bolezni  
Detekcija virusov influence tipa A v okoljskih vzorcih, krmi in nastilju ter priprava algoritma za diagnostiko influence pri prašičih  
Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašičereji  

 

Temeljni projekti

Učinek intrabronhialnega zdravljenja z zunajceličnimi vezikli, pridobljenimi iz matičnih celic adipoznega tkiva, na pljučno vnetje in miRNA v krvi in bronhoalveolarni tekočini pri konjih s hudo astmo  
Raziskave medvrstnih in znotraj vrstnih bakterijskih interakcij za izboljšanje probiotika z in vitro in in vivo modelnimi sistemi  
Razvoj protibakteriskih učinkovin z delovanjem na validirane tarče v biosintezi peptidoglikana  
Razvoj inovativnega zdravila za vensko trombembolijo na osnovi unikatnega antikoagulanta iz kačjega strupa  
Reverzibilnost prehodne trombocitopenije izzvane s komponento kačjega strupa ponuja varno antitrombotično preventivo v interventni angiologiji in kardiologiji  
Vaskularizacija in vaskularni učinki kot prognostični dejavniki za zdravljenje tumorjev z lokalnimi ablacijskimi tehnikami  
Bakterija Escherichia coli kot črevesni patogen telet: dejavniki gostitelja, patogena in vzreje ter geni za odpornost proti protimikrobnim učinkovinam  
Paratuberkuloza pri mlečnem govedu, pomen skupnih pašnikov, ekonomska analiza in vključevanje deležnikov  
Napovedovanje patogenosti in perzistence bakterij Listeria monocytogenes na osnovi značilnosti njihovih biofilmov in surfaktoma s pomočjo strojnega učenja  
Spremljanje kliničnega in imunskega odgovora za izboljšanje zdravljenja spontanih perifernih tumorjev psov s kombinacijo elektrokemoterapije in genskega elektroprenosa IL-12  
Identifikacija genetskih in metabolnih lastnosti zamaščenih pasem prašičev – primer krškopoljskega prašiča  
Ugotavljanje in karakterizacija povzročiteljev kužnih bolezni z metodo naslednje generacije sekvenciranja  
Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkonom-12  
Vpliv estrogenih hormonov pred puberteto na aktivno feminizacijo možganov in razvoj novega hormonskega vsadka za posnemanje spolnega cikla   
Izboljšanje  imunske odpornosti živali proti Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis in toksinom bakterije Clostridium perfringens z uporabo protiteles pridobljenih iz kokošjih jajc   
Uporaba probiotikov za nadzor kontaminacij rej perutnine s kampilobaktri in salmonelami  
Plazemska dekontaminacija mikotoksinov in inaktivacija plesni v živilski industriji  
Proteinski kompleksi iz glivnega rodu Pleurotus kot novi biopesticidi za zatiranje koloradskega in koruznega hrošča  
Rezistomi probiotičnih in starterskih kultur kot potencialni dejavnik tveganja za širjenje odpornosti proti antibiotikom  
Celice beta med razvojem in remisijo z dieto povzročene sladkorne bolezni  

Doktorski raziskovalni projekti

Uporaba svilnega fibroina za enkapsulacijo in diferenciacijo mezenhimskih matičnih celic kot izhodišče za razvoj novih naprednih zdravljenj hrustanca  
Genetska raznolikost in virulenca bakterije Paenibacillus larvae, povzročitelja hude gnilobe čebelje zalege  

 

Drugi nacionalni projekti

Učinkovita prireja mleka z doseganjem boljšega zdravstvenega stanja in dolgoživosti živali krav molznic  
Renature  
Razvoj modela dela prebavil prežvekovalcev (predželodci, siriščnik) s pripadajočimi zajedavci za pridobivanje poglobljenega znanja na študenta osredinjen način učenja  
Medgeneracijske vezi Krasa in Brkinov  
Razvoj in uporaba naprednih celičnih terapij za zdravljenje demence pri psih  
Presajanje celic v možgane kot model za zdravljenje možganskih poškodb  
Izolacija, karakterizacija in možnost uporabe eksosomov iz mezenhimskih matičnih celic za napredna zdravljenja psov  
Park prostoživečih živali 3  

 

NOO – Načrt za okrevanje in odpornost (ULTRA)

Precizna živinoreja - dobrobit živali ter zaščita okolja z uvajanjem senzorskih tehnologij v realnem času  
Problemsko e-učenje in pridobivanje praktičnih laboratorijskih in kliničnih veščin v laboratoriju za veščine v veterini in zdravstvu  
Vseživljenjsko projektno e-učenje  
Razvoj kompetenc (prihodnjih) vzgojiteljev za spodbujanje zelenega prehoda, trajnostnega razvoja in okoljske pismenosti v zgodnjem otroštvu  
Komuniciranje znanosti in krizno komuniciranje za trajnostni razvoj  
Zdravila za napredno zdravljenje - prebojno znanje za zdravje  

NOO – Načrt za okrevanje in odpornost (MKGP)

Drugi slovenski projekti

Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023
Pridobivanje življenjskih veščin s področja komunikacije, digitalnih znanj in trajnostnega vodenja, njihova vključitev v digitalni laboratorij veščin (Skills Lab) ter v veterinarsko organizacijo z namenom koriščenja tudi v času epidemije COVID-19  

Kontakti

Pisarna za mednarodno sodelovanje in raziskovanje

Vodja

mag. Petra Gruden  

E-pošta

r-r@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 852