Projekti

Bilateralni, evropski, mednarodni in nacionalni raziskovalni projekti.

Bilateralni projekti

Mednarodni projekti

Nacionalni programi in projekti

Ciljni raziskovalni programi

Met4Lab – Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike  
Razvoj multimetode za ugotavljanje ostankov prepovedanih zdravil v živilih  
Načini odvzema vzorcev pri prepovedanih vrstah prostoživečih živali in razvoj molekularnih orodij za zagotavljanje sledljivosti z identifikacijo in deponiranjem genskega materiala  
Ocena tveganja vnosa virusa afriške prašičje kuge v reje prašičev  
Strateški pristopi za izboljšanje zdravstvenega stanja in plodnosti drobnice  
Reja domačih živali z nadgradnjo dobrobiti živali v skladu z družbenimi zahtevami  
Obvladovanje okužb z bakterijo S. Infantis v rejah piščancev brojlerjev  
Možnosti obvladovanja paratuberkuloze v rejah krav molznic in dvig konkurenčnosti slovenske govedoreje  
Ugotavljanje poti širjenja hude gnilobe čebelje zalege z genetsko tipizacijo sevov povzročitelja bolezni  
Detekcija virusov influence tipa A v okoljskih vzorcih, krmi in nastilju ter priprava algoritma za diagnostiko influence pri prašičih  
Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašičereji  

 

Temeljni projekti

Bakterija Escherichia coli kot črevesni patogen telet: dejavniki gostitelja, patogena in vzreje ter geni za odpornost proti protimikrobnim učinkovinam  
Paratuberkuloza pri mlečnem govedu, pomen skupnih pašnikov, ekonomska analiza in vključevanje deležnikov  
Napovedovanje patogenosti in perzistence bakterij Listeria monocytogenes na osnovi značilnosti njihovih biofilmov in surfaktoma s pomočjo strojnega učenja  
Spremljanje kliničnega in imunskega odgovora za izboljšanje zdravljenja spontanih perifernih tumorjev psov s kombinacijo elektrokemoterapije in genskega elektroprenosa IL-12  
Identifikacija genetskih in metabolnih lastnosti zamaščenih pasem prašičev – primer krškopoljskega prašiča  
Ugotavljanje in karakterizacija povzročiteljev kužnih bolezni z metodo naslednje generacije sekvenciranja  
Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkonom-12  
Vpliv estrogenih hormonov pred puberteto na aktivno feminizacijo možganov in razvoj novega hormonskega vsadka za posnemanje spolnega cikla   
Izboljšanje  imunske odpornosti živali proti Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis in toksinom bakterije Clostridium perfringens z uporabo protiteles pridobljenih iz kokošjih jajc   
Uporaba probiotikov za nadzor kontaminacij rej perutnine s kampilobaktri in salmonelami  
Plazemska dekontaminacija mikotoksinov in inaktivacija plesni v živilski industriji  
Proteinski kompleksi iz glivnega rodu Pleurotus kot novi biopesticidi za zatiranje koloradskega in koruznega hrošča  
Rezistomi probiotičnih in starterskih kultur kot potencialni dejavnik tveganja za širjenje odpornosti proti antibiotikom  
Celice beta med razvojem in remisijo z dieto povzročene sladkorne bolezni  

Doktorski raziskovalni projekti

Uporaba svilnega fibroina za enkapsulacijo in diferenciacijo mezenhimskih matičnih celic kot izhodišče za razvoj novih naprednih zdravljenj hrustanca  
Genetska raznolikost in virulenca bakterije Paenibacillus larvae, povzročitelja hude gnilobe čebelje zalege  

 

Drugi nacionalni projekti

Renature  
Razvoj modela dela prebavil prežvekovalcev (predželodci, siriščnik) s pripadajočimi zajedavci za pridobivanje poglobljenega znanja na študenta osredinjen način učenja  
Medgeneracijske vezi Krasa in Brkinov  
Razvoj in uporaba naprednih celičnih terapij za zdravljenje demence pri psih  
Presajanje celic v možgane kot model za zdravljenje možganskih poškodb  
Izolacija, karakterizacija in možnost uporabe eksosomov iz mezenhimskih matičnih celic za napredna zdravljenja psov  
Park prostoživečih živali 3  

 

Kontakti

Pisarna za mednarodno sodelovanje in raziskovanje

Vodja

mag. Petra Gruden  

E-pošta

petra.gruden@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 852