selekcija konj

Selekcija konj

Izdaja identifikacijskih dokumentov, vodenje centralnega registra kopitarjev, rodovniških knjig, izvajanje strokovnih nalog v živinoreji na področju konjereje.

Dejavnost

Oddelek za selekcijo konj Veterinarske fakultete je po odločbi Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin imenovan kot organ izdaje identifikacijskih dokumentov za kopitarje za rejo in rabo in za vodenje centralnega registra kopitarjev.

Kot Druga priznana organizacija (DPO) v konjereji, izvaja po pogodbi s Priznanimi rejskimi organizacijami (PRO) strokovne naloge, potrebne za izvajanje predpisanih rejskih programov za posamezne pasme konj.

Poleg tega je Priznana rejska organizacija za naslednje pasem konj: angleški polnokrvni konj, arabski polnokrvni konj, arabski konj, islandski konj in šetland poni.

Obvestila

Cenjene stranke obveščamo, da so zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo tveganja prenosa koronavirusa do nadaljnjega sprejeti naslednji ukrepi:

 • Uradne ure so med 8. in 14. uro.
 • Prosimo, da vaš prihod na Oddelek za selekcijo konj predhodno najavite na tel. št.: 01 4779 384.
 • Stranke, ki vstopajo na Oddelek za selekcijo konj, morajo obvezno nositi zaščitno masko.

 

Še vedno pa je možno poslovati preko drugih komunikacijskih kanalov:

 • Elektronska pošta: selekcija.kopitarjev@vf.uni-lj.si
 • Pošta: Oddelek za selekcijo konj Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

Hvala za razumevanje!


 
Vsa obvestila v zvezi s selekcijo konj najdete na tej povezavi.
 
konji
Identifikacijski dokumenti

Identifikacijski dokument je osnovni zootehniški dokument. Izda se v predpisani obliki v skladu z veljavnimi predpisi.

V Sloveniji sta za izdajo Identifikacijskih dokumentov pooblaščena dva izdajatelja:

Za registrirane kopitarje ter kopitarje za rejo in rabo:

Veterinarska fakulteta, Univerze v Ljubljani

Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj

Cesta v Mestni log 47,

1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Tel.: +386 1 4779 384

Faks: +386 1 4779 388

E-pošta: selekcija.kopitarjev@vf.uni-lj.si

 

Za konje pasme lipicanski konj:

Kobilarna Lipica

Lipica 5,

6210 Sežana, SLOVENIJA

Tel.: +386 5 739 1706

E-pošta: tajnistvo@lipica.org

 

Lastniki oziroma imetniki kopitarjev morajo imeti Identifikacijski dokument za vse kopitarje (konje, osle, mule, mezge, zebre), ki jih redijo oziroma so zanje odgovorni.

Člen 12, Izvedbena Uredba Komisije 262/2015/EU z dne 17. 2. 2015: ”Enoprsti kopitarji, rojeni v Uniji, morajo biti identificirani z identifikacijskim dokumentom, izdanim v skladu s členom 9, najpozneje v 12 mesecih po datumu rojstva, v vsakem primeru pa preden za vedno zapustijo gospodarstvo, kjer so se rodili, razen če se taki premiki izvajajo v skladu s členom 23(2)(c) kot premiki žrebeta pred odstavitvijo od matere, od katere je žrebe odvisno, ali v skladu s členom 26(2).”

Za lastnike oziroma imetnike kopitarjev, ki opustijo prijavo živali za označitev ter jih ne označijo, so predpisane sankcije. Po prekoračitvi roka za izdajo identifikacijskega dokumenta t.j. eno leto od rojstva žrebeta, kopitar ni upravičen do statusa živali, ki je namenjena za prehrano ljudi.

Konj
Identifikacija in registracija kopitarjev

Izvedbena Uredba Komisije 262/2015 (EU), ki je stopila v veljavo z dnem 1. 1. 2016, v identifikacijo kopitarjev uvaja poleg obvezne vstavitve transponderja (čipa) iz leta 2009 tudi obvezen oris kopitarja, ki vsebuje najmanj 5 znakov, tako za žrebeta kot za odrasle kopitarje, ki še niso identificirani. 

V 28. dneh po rojstvu kopitarja lastnik oziroma imetnik prijavi žrebeta z oddajo Poročila o žrebitvi, ki je sestavni del Potrdila o pripustu kobile (obvezno za pasemska žrebeta). V primeru, da lastnik tega dokumenta nima, lahko kopitarja prijavi pisno z izpolnitvijo obrazca Vloga za označitev kopitarja.

Lastniki oziroma imetniki, ki dostopajo do portala VOLOS (spletna aplikacija za dostop v CRK) in želijo prijaviti kopitarja za rejo in rabo lahko sami vnesejo vlogo v VOLOS.

 • Izdajatelj na lastnikovo oziroma imetnikovo željo prijavo posreduje usposobljenemu veterinarju (pregledniku), da le ta kopitarja ustrezno in v skladu z veljavno zakonodajo označi in identificira. Izdajatelj na podlagi vnešenih podatkov s strani usposobljenega veterinarja (preglednika) izda identifikacijski dokument za kopitarja za rejo in rabo.
 • Za pasemska žrebeta v vsakem primeru veljajo roki in pravila, določena z rejskim programom. Rejci oddajo Poročilo o žrebitvi, ki je sestavni del Potrdila o pripustu kobile, v 28. dneh od rojstva žrebeta. Žrebeta morajo pripeljati na razpisan identifikacijski in registracijski pregled na katerem pristojna komisija opravi identifikacijo in registracijo žrebeta. Za žrebeta, ki so bila prijavljena v predpisanih rokih, pa niso bila privedena na registracijski pregled, se lahko opravi naknadna registracija.

Na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/262 in Pravilnika o identifikaciji in registraciji kopitarjev se lahko izda Potrdilo o označitvi kopitarja brez čipa (PO), ki je namenjen da se označeno žrebe pripelje z rojstva gospodarstva neposredno v klavnico.

Lasnik oz. imetnik izpolni vlogo na portalu VOLOS do vključno 28.dne starosti žrebeta. Poleg PO je žrebe označeno tudi z oštevilčenim bicljevim trakom.

Dodatna fizična označitev žrebeta je potrebna, da se na klavnici lažje ugotavlja povezava med živaljo in spremljajočim PO in da je zagotovljena sledljivost od rojstnega gospodarstva, do zakola na klavnici. Bicljev trak je rumene barve s številko črne barve, ki je enaka številki PO. Preden imetnik v VOLOS vnese vlogo za označitev klavnega žrebeta brez čipa (zahtevo za izdajo PO) mora naročiti oštevilčen bicljev trak. Za informacije pokliče na informacijski telefon 01/ 300 13 66 ali zahtevo pošlje na info.sir@gov.si. V ČASU EPIDEMIJE DELUJE LE ELEKTRONSKA POŠTA!

Trak se sme uporabiti izključno za označitev nečipiranega žrebeta, za katerega je bilo izdano ustrezno PO in primerno navedbo oblike in položaja vsaj treh telesnih znamenj. Bicljev trak se namesti žrebetu na sprednjo nogo najpozneje pred premikom na klavnico. Ko je trak nameščen, ga ni dovoljeno odstraniti ali uporabiti za drugo žival.
 

Konji
Prepis lastništva

Ne kupujte kopitarja brez Identifikacijskega dokumenta!

 

Ob nakupu konja:

 • Natančno preglejte ID: preglejte opis in oris kopitarja in ju primerjajte z zunanjostjo živali.
 • Kopitarji, ki so čipirani, so lahko tudi brez opisa in orisa v ID: pri taki živali je edina možnost ta, da odčitamo čip, s katerim je označen kopitar; čitalnik čipov imajo ustrezno usposobljen veterinar (preglednik).
 • Posebno pozornost naj kupec nameni oddelku Dajanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki določa ali kopitar je oz. ni namenjen za zakol za prehrano ljudi. Če kopitar ni namenjen za prehrano ljudi, ga lastnik ne bo mogel oddati v klavnico za zakol za prehrano ljudi. Ta status je nepovraten in ga ni mogoče spremeniti nazaj v status živali, namenjene za prehrano ljudi.
 • Ob nakupu živali je zelo priporočljivo, da kupec in prodajalec skleneta kupoprodajno pogodbo, s katero zaščitita svoje interese. S to pogodbo novi lastnik dokazuje lastništvo živali.

 

Za spremembo lastništva kopitarja:

 • Izpolnite obrazec Vloga za spremembo lastništva ali priložite drugo dokazilo o spremembi lastništva (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju. Pošljite ga skupaj z Identifikacijskim dokumentom izdajatelju najkasneje v 30 dneh po spremembi lastništva.
 • Če je izdajatelj identifikacijskega dokumenta izven RS, in sprememba lastništva ni bila vpisana v tujini, se Vloga za vpis kopitarja v register skupaj s preostalimi dokazili in ID-jem pošlje na naš naslov (Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana).
Konji
Sprememba lokacije kopitarja

Ob spremembi lokacije kopitarja izpolnite vlogo za prijavo spremembe lokacije kopitarjev.

V primeru, da lokacija kopitarja ni na vašem stalnem naslovu, prosimo da ob spremembi lastništva (vloga za spremembo lastništva) oziroma ob vpisu kopitarja v register (vloga za vpis kopitarja v register) v obrazcih izpolnite rubriko lokacija kopitarja.

Konji
Odjava kopitarja

Ob poginu ali evtanaziji (usmrtitvi) kopitarja morate poklicati Veterinarsko higiensko službo, ki so dolžni poskrbeti za odvoz poginule živali.

Ob odvozu predate Identifikacijski dokument Veterinarsko higienski službi oziroma pošljete identifikacijski dokument skupaj z vlogo za odjavo kopitarja izdajatelju.

Konji
Izdaja dvojnika ali nadomestnega identifikacijskega dokumenta

Ob izgubi identifikacijskega dokumenta izpolnite vlogo za izdajo dvojnika identifikacijskega dokumenta kopitarja, ki jo posredujte izdajatelju.

Izdaja dvojnika ali nasdomestnedga identifikacijskega dokumenta bo v skladu z Izvedbeno Uredbo Komisije 262/2015/EU z dne 17. 2. 2015.

Konji
Letni pregled rodovniških kobil in naraščaja
Konji
Pripustna postaja

Vsak imetnik plemenskega žrebca je dolžan registrirati pripustno postajo. Za odobritev in registracijo pripustne postaje, je potrebno upoštevati določbe zootehniških in veterinarskih pogojev, ki so natančneje opisani na naslednji povezavi.

Konj
Plemenski žrebci

Na pregled za odbiro plemenjakov so lahko privedeni žrebci, najprej v tretjem letu starosti. Vsi žrebci morajo imeti opravljene diagnostične preiskave in androloški pregled v skladu s predpisi, ki urejajo razmnoževanje kopitarjev.

Žrebci se pripustijo k pregledu za odbiro plemenskih žrebcev in so kot kot plemenjaki potrjeni v skladu z rejskim programom posamezne pasme.

Lastnik žrebca priznanega za pleme, pridobi za tekočo pripustno sezono ustrezno dokumentacijo:

 • pripustne liste
 • seznam pripuščenih kobil

Pred tem mora lastnik žrebca, vrniti pravilno izpolnjeno dokumentacijo za preteklo pripustno sezono.

Enkrat letno je potrebno pregledati vse plemenske žrebce na:

 • infekciozni metritis kopitarjev (CEM),
 • kužno malokrvnost (IAK),
 • konjski arteritis (KAK).

 

Konji
Rejski programi in organizacije

Veterinarska fakulteta kot druga priznana organizacija v konjereji (DPO VF) sodeluje pri izvajanju skupnega temeljnega rejskega programa na področju konjereje.

Kontakti

Veterinarska fakulteta

Klinika za reprodukcijo in velike živali

Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj

Oddelek za selekcijo konj

Cesta v Mestni log 47
1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 4779 384
Faks: +386 1 4779 388
Gsm: +386 40 882 654

Email: selekcija.kopitarjev@vf.uni-lj.si