Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele

Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele

V okviru Inštituta za patologijo, divjad, ribe in čebele delujeta Enota za patologijo ter sodno in upravno veterinarstvo in Enota za zdravstveno varstvo in gojitev divjadi, čebel in akvakultur.

Dejavnost

Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele (IPDRČ) sestavljata dve samostojni enoti, ki med sabo uspešno sodelujeta - Enota za patologijo ter sodno in upravno veterinarstvo (EPSUV) in Enota za zdravstveno varstvo in gojitev divjadi, čebel in akvakultur (EDČA).

Inštitut opravlja izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, strokovno operativno in razvojno dejavnost s področja patologije, sodnega in upravnega veterinarstva, forenzične toksikologije in ekotoksikologije ter zdravstvenega varstva divjadi, rib in čebel.

EPSUV svoje delo opravlja v Laboratoriju za patoanatomsko diagnostiko in patohistologijo, Laboratoriju za forenzično toksikologijo in ekotoksikologijo ter Laboratoriju za transmisivne spongiformne encefalopatije. Delo EDČA poteka v Laboratoriju za zdravstveno varstvo rib, Laboratoriju za zdravstveno varstvo čebel ter na terenu.

Enote

Enota za patologijo ter sodno in upravno veterinarstvo

Patoanatomska preiskava

V okviru svoje dejavnosti opravljamo raztelesbe domačih, divjih, eksotičnih in laboratorijskih živali ter patoanatomske preglede organov ali delov trupel. Raztelesbe opravljamo po naročilu lastnikov živali, lečečih veterinarjev, veterinarskih organizacij, veterinarskih inšpektorjev, Veterinarske zbornice in Policije. Po opravljeni raztelesbi patolog izda poročilo o opravljenih preiskavah, ki vključuje rezultate raztelesbe in dodatnih preiskav (npr. patohistološka preiskava, bakteriološka preiskava, parazitološka preiskava, virološka preiskava …).

 

Patohistološka preiskava

V okviru svoje dejavnosti izvajamo patohistološko preiskavo vzorcev tkiv in organov različnih živalskih vrst. Vzorec tkiva oz. organa patolog natančno pregleda tako makroskopsko kot mikroskopsko. Na podlagi ugotovitev izda poročilo o opravljenih preiskavah, ki vključuje podroben opis sprememb, končno diagnozo in komentar.

V proces patohistološke diagnostike spadajo:

 • makroskopski pregled vzorcev,
 • dekalcinacija mineraliziranih vzorcev,
 • izdelava parafinskih blokov,
 • izdelava parafinskih in zmrznjenih tkivnih rezin,
 • barvanje tkivnih rezin z različnimi metodami (hematoksilin in eozin, Schiffova reakcija s perjodno kislino (PAS), Toluidin, barvanja za dokaz lipidov, železa in bakra, barvanje po Gramu …),
 • patohistološki pregled tkivnih rezin,
 • imunohistokemične preiskave na parafinskih in zmrznjenih tkivnih rezinah (npr. osnovni imunohistokemični označevalci za določanje izvora celic, tumorski označevalci, proliferacijski markerji, prioni, nekateri bakterijski in virusni povzročitelji kužnih bolezni …).
Citološka preiskava

V okviru svoje dejavnosti izvajamo citološko preiskavo razmazov telesnih tekočin in tankoigelnih bioptov ter odtiskov. Prejete vzorce patolog natančno mikroskopsko pregleda, oceni in izda poročilo o opravljenih preiskavah, ki vključuje podroben opis vzorca, končno diagnozo in komentar.

V proces citološke diagnostike spadajo:

 • makroskopski pregled vzorcev,
 • izdelava razmazov telesnih tekočin,
 • barvanje predhodno in naknadno narejenih citoloških razmazov z različnimi metodami (Hemacolor®, Schiffova reakcija s perjodno kislino (PAS), Toluidin, barvanja za dokaz lipidov, železa in bakra, barvanje po Gramu …),
 • citološki pregled vzorcev. 
Diagnostika prenosljivih spongiformnih encefalopatij

V laboratoriju za transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE) izvajamo vzorčenje podaljšane hrbtenjače za hitre teste za diagnostiko TSE pri živalih, hitre postmortalne preiskave na TSE pri govedu, drobnici in drugih živalskih vrstah s hitrimi postmortalnimi testi ter patomorfološke in druge diagnostične preiskave možganov živali s kliničnimi nevrološkimi simptomi. Kot Nacionalni referenčni laboratorij za TSE opravljamo potrditvene metode za diagnostiko BSE in drugih živalskih TSE, diskriminatorne teste za razlikovanje BSE in drugih živalskih TSE ter diskriminatorne teste za razlikovanje BSE in TSE pri drobnici. Vse metode, ki se uporabljajo za diagnostiko BSE in TSE se izvajajo v skladu z evropskimi predpisi, so validirane in akreditirane.

Diagnostika bolezni školjk

V okviru EPSUV deluje Nacionalni referenčni laboratorij za diagnostiko bolezni školjk, kjer izvajamo patohistološko diagnostiko obvezno prijavljivih parazitarnih bolezni školjk (marteilioze in bonamioze).

Forenzična toksikologija in ekotoksikologija

V Laboratoriju za forenzično toksikologijo in ekotoksikologijo razvijamo in izvajamo kemijske analizne metode za potrebe forenzike zastrupitev pri živalih ter za določevanje ostankov veterinarskih zdravil, kemijskih povzročiteljev hormonskih motenj in drugih onesnaževal v bioloških matriksih in matriksih okolja.

Enota za divjad, ribe in čebele

Zdravstveno varstvo prostoživeče in gojene divjadi

Dejavnosti, ki jih izvajamo so izvajanje zdravstvenega varstva živali v oborah, izvajanje in sodelovanje pri izvajanju monitoringa na prisotnost protiteles proti povzročitelju klasične prašičje kuge, Afriške prašičje kuge in stekline, izvajanje in sodelovanje pri izvajanju monitoringa na prisotnost povzročiteljev tuberkuloze in genotipizacija in ugotavljanje različnih patogenih povzročiteljev pri različnih vrstah divjih živali. Sodelujemo z rejci divjadi ter združenjem rejcev jelenjadi in drugih divjih živali, Lovsko zvezo Slovenije, Zavodom za gozdove, Oddelkom za biologijo na Biotehnični fakulteti, Medicinsko fakulteto, Zavodom za varovanje zdravja, Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter z Ministrstvom za okolje in prostor. 

Zdravstveno varstvo rib

Dejavnosti, ki jih izvajamo v sklopu zdravstvenega varstva rib so raztelesba rib, školjk in rakov, mikroskopske preiskave tkiv rib, školjk in rakov, izdelava mnenj in poročil na osnovi laboratorijskih preiskav vodnih živali v drugih laboratorijih ter drugo diagnostično, razvojno, raziskovalno in strokovno delo v zato opremljenem vodnem laboratoriju za delo z živimi ribami. 

Zdravstveno varstvo čebel

Dejavnosti, ki jih izvajamo so izvajanje diagnostičnih preiskav vzorcev na nosemavost, pršičavost, varozo in hudo gnilobo čebelje zalege, izvajanje celovitega terenskega zdravstvenega varstva čebel na področju osrednjeslovenske regije na osnovi koncesijske pogodbe NVI, vključno z izdajo zdravil za čebele, izvajanje preiskav na malega panjskega hrošča v izbranih čebelarstvih na terenu ter predpisane preiskave v vzrejališčih čebeljih matic v okviru odredbe, izvajanje ukrepov na osnovi Uredbe o izvajanju ukrepov na področju čebelarstva, spremljamo širjenje novih bolezni in škodljivcev čebel, kot so tropileloza, mali panjski hrošč in azijski sršen. Poleg tega izobražujemo čebelarje in nudimo strokovno svetovanje, koordiniramo delo delovne skupine veterinarjev za zdravstveno varstvo čebel na vseh enotah NVI in sodelujemo v več delovnih skupinah in v Svetu za čebelarstvo v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kontakti in delovni čas

Predstojnik

izr. prof. dr. Mitja Gombač

Tel.: 01 4779 155
Email: mitja.gombac@vf.uni-lj.si

Gerbičeva 60
1000 Ljubljana

Enota za patologijo ter sodno in upravno veterinarstvo

Tel.:: +386 (0)1 4779 155
Faks:: +386 (0)1 28 34 091
Email: stanka.galuf@vf.uni-lj.si

 

ponedeljek-petek 7.00-15.00 EPSUV
ponedeljek-petek 15.00-18.00 Sprejemnica vzorcev
sobota 7.00-11.00 Sprejemnica vzorcev
Laboratorij za transmisivne spongiformne encefalopatije

Tel.: +386 (0)1 4779 360
Faks: +386 (0)1 4779 361

 

Laboratorij za patoanatomsko diagnostiko in patohistologijo

Tel.: +386 (0)1 4779 155

   
ponedeljek-petek 7.00-15.00
   

Izven delovnega časa lahko vzorce za patohistološko in citološko preiskavo oddate v Sprejemnici vzorcev, Gerbičeva 60, Ljubljana.