Inštituti NVI

Inštituti NVI

Izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe, kakršno mora v okviru strokovne inštitucije zagotavljati vsaka članica Evropske unije.

Laboratorijske preiskave materiala živali, živil in surovin zaradi diagnostike živalskih kužnih in drugih živalskih bolezni oziroma ugotavljanja zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, krme, vode za napajanje in drugih proizvodov, izvajanje patomorfološke diagnostike, izvajanje veterinarske higienske službe, priprava strokovnih podlag za načrtovanje ukrepov v zdravstvenem varstvu živali in zagotavljanju varne hrane in krme za živali, spremljanje zdravstvenega stanja živali in reprodukcije z osemenjevanjem živali na nacionalni ravni, spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje čebel in rib, izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD).

V laboratorijih Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo opravljamo diagnostiko kužnih bolezni živali. Opremljeni smo z najsodobnejšimi aparaturami, s katerimi izvajamo več kot 280 mikrobioloških metod.

Preberi več

Pedagoško in raziskovalno delo na področju varne hrane, krme, okolja ter dobrobiti in higiene živali.

Vzorčenje, kemijske, mikrobiološke ter mikroskopske analize živil živalskega izvora in krme, olfaktometrijske meritve (analize zraka) in DDD (dezinsekcijo, dezinfekcijo, deratizacijo).

V okviru svojih dejavnosti omogočamo tehnično, strokovno in znanstveno podporo Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, veterinarjem, lastnikom živali, rejcem ter proizvajalcem krme in živil živalskega izvora. Svetujemo na področju prehrane govedi, drobnice, konj, prašičev, perutnine in hišnih ljubljenčkov, kot so psi, mačke in eksotične živali.

Preberi več

V okviru Inštituta za patologijo, divjad, ribe in čebele delujeta Enota za patologijo ter sodno in upravno veterinarstvo in Enota za zdravstveno varstvo in gojitev divjadi, čebel in akvakultur.

Preberi več

Veterinarska morfologija, genetika, biokemija, fiziologija, patofiziologija, farmakologija in toksikologija.

Preberi več

Diagnostika, zdravljenje in preprečevanje bolezni konj, goveda, drobnice in prašičev. Diagnostika in zdravljenje plodnostnih motenj, ter presajanje zarodkov. Vodenje centralnega registra kopitarjev in rodovniških knjig. Preiskave vzorcev krvi, urina, mleka.

Preberi več

Na inštitutu v sklopu različnih podenot izvajamo diagnostiko bolezni in rešujemo zdravstveno problematiko v intenzivnih rejah perutnine in pri pticah.

Preberi več