ICSR Vremščica

CSR Vremščica

V centru izvajamo aktivnosti v sklopu izobraževanja in raziskovanja, poznan pa je predvsem po sonaravni proizvodnji ovčjega mleka in sira.

Program razvoja podeželja

 

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani je prejemnik Kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil in partner v projektu Medgeneracijske vezi Krasa in Brkinov

 

 

Dejavnost

Center za sonaravno rekultiviranje (CSR) Vremščica je bil ustanovljen leta 2000 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na enoti izvajamo aktivnosti v sklopu izobraževanja in raziskovanja, center pa je poznan tudi po sonaravni proizvodnji ovčjega mleka in sira. Center se nahaja v JZ Sloveniji, na območju Krasa, blizu vasi Divača na planoti Vremščica.

Planoto prekrivajo travniki in pašniki, ki se razprostirajo na višini 800-1000 m nad morjem. Center obsega 268 ha površine, kamor sodi tudi 110 ha travnikov, kjer vsako leto pridobimo okoli 160 ton sena za zimsko krmljenje ovac. Poglavitni razlog za ureditev centra na hribovitem kraškem območju je bil, da se s pomočjo sistemov za sonaravno rekultiviranje in revitalizacijo, kjer se uporabi živali kot orodje, poišče najbolj ustrezna rešitev za ohranitev tega zelo občutljivega kraškega okolja.

V centru je 470 ovac in 25 ovnov slovenske avtohtone pasme Istrska pramenka, 80 plemenskih živali do 1 leta starosti, manjše število prašičev prav tako slovenske avtohtone Krško-poljske pasme ter 3 krave avtohtone slovenske pasme Cikasto govedo s telički.

Povprečna letna proizvodnja centra znaša 550 jagenj in 25.000 litrov ovčjega mleka, iz katerega pridelujemo zelo okusen planinski ovčji sir. Letno tako pridelamo okoli 6.500 kg sira.

Proizvodi iz Vremščice

Poltrdi ovčji sir iz Vremščice

 

Beli ovčji sir v slanici

 

Albuminska skuta

 

 

 Vremščica Ovčji sir

Raziskovanje

CSR Vremščica opravlja tudi funkcijo izobraževalnega centra, kjer poteka praktično usposabljanje študentov veterinarske medicine iz Veterinarske fakulteta in študentov živinoreje iz Biotehniške fakulteta.

Center je raziskovalni poligon za različne nacionalne in mednarodne projekte na področju rekultiviranja opuščenih kraških območij z uporabo sonaravnih tehnologij za rekultiviranje Krasa, kot je naprimer uporaba živali »kot orodje«. Raziskave so usmerjene na področje kmetijstva, gozdarstva, veterinarske medicine, ekologije, živinoreje in ekotoksikologije, ob tem pa so proučevani tudi različni modeli za trajnostno kmetovanje.

 • Študije odnosov in interakcij okolja ter živali v visoko občutljivih kraških območjih. Predvsem v območjih, ki so poraščena z manj kakovostnimi drevesi in grmičevjem, ter na območjih, ki so degenerirana zaradi erozije vetra in vode;
 • Razvijanje ekstenzivnih sistemov sonaravnega rekultiviranja in revitalizacije kraških območij z uporabo živali kot orodja in posledično izboljšava prsti, obnova degradiranih ali zaraščenih površin ter izboljšava pogojev paše in vegetacijske raznolikosti;
 • Spremljanje in nadzor zdravstvenega stanja živali za potrebe trajnostnega razvoja območja Krasa;
 • Ureditev sistemov za nadzorovano pašo z uporabo začasnih elektroograj in razvoj silvo-pastoralnih sistemov rabe zemljišč v območjih z omejenimi dejavniki, pri čemer se uporabljajo različne živalske vrste (prevladujejo majhni prežvekovalci, vendar pa tudi druge živalske vrste kot naprimer osli in prašiči), ki so avtohtone v razmerah Krasa;
 • Študije učinkov dodatkov krmi na zdravje živali in na spremembe v okolju;
 • Ekotoksikološkeštudije veterinarskih zdravil, ki vključujejo determinacijo izločevanja zdravil z živalskimi iztrebki, sledijo razgradnji zaostankov zdravil v odpadkih in prsti pod vplivi okolja, kot tudi določajo toksičnost nekaterim organizmom, ki se naselijo in živijo v živalskih iztrebkih, drugih odpadkih ter zemlji, hkrati pa so pomembni v prehranjevalni verigi in pri izvajanju okoljevarstvene ocene tveganja;
 • Zmožnost sobivanja divjih in domačih živali v mejnih območjih med gozdovi in pašniki, predvsem v bližini naseljenih območij.

Drugi tekoči projekti:

 • Spremljanje zdravstvenega stanja živali treh avtohtonih pasem ovc v Sloveniji;
 • Izločevanje makrocikličnih laktonov—eprinomektin pri mlečnih ovčjih pasmah — zaostankov v mleku in ekoloških raziskav;
 • Razgradnja aktivnih snovi antiparazitikov v iztrebkih in zemlji pri pašnji reji drobnice v razmerah slovenskega Krasa;
 • Varno shranjevanje in uporaba biorazgradljivih organskih odpadkov, ki nastanejo pri vzreji živali;
 • Vezava (ponor) ogljika v zemljiščih kraškega pašnika;
 • Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih zemljišč s pašo drobnice kot orodjem.

Center je vključen v Mrežo raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL).

Infrastrukturni center je delno sofinanciran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Kontakt

Veterinarska fakulteta UL

CSR Vremščica

Gabrče 30, 6224 Senožeče

tel.: +386 41 658 948 (Andrej Škibin)