NVI Murska Sobota

NVI Murska Sobota

Opravljamo strokovno, operativno in razvojno dejavnost na področju diagnostike živalskih kužnih bolezni in zdravstvenega varstva domačih živali, divjadi, rib in čebel ter operativno in diagnostično dejavnost na področju higiene živil.

Dejavnost

V diagnostičnem laboratoriju opravljamo mikrobiološke in mikološke preiskave kliničnega materiala ter mikrobiološke analize živil in surovin za živila, krmil, brisov in vode, parazitološke preiskave domačih in divjih živali ter serološke preiskave.

Naša enota izvaja dejavnost na področju zdravstvenega varstva rib in čebel in sicer klinične preglede in vzorčenje čebel ter farmskih in prostoživečih ribjih jat, izdajanje zdravil ter izobraževanje imetnikov živali.

Opravljamo tudi dejavnost ugotavljanja vzroka pogina in odvoz živalskih trupel.

Zaposleni na enoti organizirajo izobraževanja v obliki predavanj tako za lastnike živali kot tudi za potrebe različnih rejskih društev in interesnih združenj.

Opravljamo tudi raziskovalno delo na področju patologije, laboratorijske diagnostike in zdravstvenega varstva čebel.

 

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

Z validacijo in akreditacijo naših metod skladno s SIST EN ISO/IEC 17025:2017 potrjujemo neodvisnost in nepristranskost, visoko strokovno usposobljenost ter nudimo mednarodno priznane rezultate preiskav.

Preberite več

Storitve

Mikrobiološke in parazitološke preiskave

Na enoti izvajamo naslednje preiskave:

 • mikrobiološke preiskave mleka na povzročitelje bolezni vimena (mastitis) z možnostjo antibiograma ter ugotavljanje ostankov antibiotikov v mleku (Delvo test, Twin senzor)
 • mikrobiološke preiskave mesa, mesnih izdelkov, mleka, mlečnih izdelkov, jajc, medu in ostalih živil (salmonela, listerija, SŠMO - skupno število mikroorganizmov, E. coli, enterobakterije, kampilobakter, stafilokoki, klostridiji, B. cereus, plesni in kvasovke)
 • parazitološke preiskave blata
 • preiskava mesa na trihinelo
 • nadzor kakovosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode (E. coli, enterokoki, SŠMO)
 • nadzor nad zdravstveno ustreznostjo v primarni proizvodnji - vpojni obujki, iztrebki, podložni papir, brisi površin (salmonela, listerija, enterobakterije, SŠMO)
Zdravstveno varstvo čebel

Izvajamo strokovno, raziskovalno in svetovalno dejavnost:

 • spremljanje zdravstvenega stanja čebeljih družin in izvedba kliničnih pregledov
 • izvedba terenskih diagnostičnih preiskav čebel, zalege in drobirja na povzročitelje bolezni, odvzem vzorcev na terenu in izvedba laboratorijskih preiskav na prisotnost povzročiteljev čebeljih bolezni
 • izdaja veterinarskih zdravil za zdravljenje čebel s pisnim navodilom in strokovnim nasvetom
 • izobraževanje čebelarjev in druge zainteresirane javnosti
 • izdaja potrdil za premike čebeljih družin (promet s čebelami)
 • priprava strokovnih podlag za načrtovanje in spremljanje ukrepov v zdravstvenem varstvu čebel
 • sodelovanje z drugimi strokovnimi inštitucijami v čebelarstvu

Večina storitev je za čebelarje brezplačna. Obenem smo ponosni na svoj čebelnjak na lokaciji, kjer spremljamo razvoj čebeljih družin, izvajamo različne raziskovalne naloge ter praktične delavnice za čebelarje.

Ugotavljanje vzroka pogina

Vzrok pogina ugotavljamo po naročilu imetnikov živali, veterinarske službe, uradnih veterinarjev in drugih zainteresiranih oseb. Ob raztelesbi se po potrebi odvzamejo vzorci za nadaljnje diagnostične preiskave. Za postavitev diagnoze in potek sekcije so zelo pomembni podatki o okoliščinah pogina. Z ugotovitvijo vzroka pogina in ustreznim ukrepanjem, preprečujemo širjenje bolezni med živalmi kot tudi prenos z živali na človeka in tako zmanjšujemo ekonomske škode in skrbimo za zdravje ljudi.

Veterinarsko higienska služba

Enota ima organizirano veterinarsko higiensko službo, kjer na področju ki ga pokrivamo, odvažamo poginjene živali v zbiralnico kadavrov in poskrbimo za njihovo neškodljivo uničenje. Ta služba je z vidika preprečevanja širjenja bolezni tako na živali kot na ljudi izjemno pomembna, saj z odvozom odstranimo vir potencialne okužbe. Prav tako jepomembna vidika varovanja okolja saj z odstranjevanjem poginjenih živali preprečujemo onesnaževanje voda, tal in krme.

Kontakti

Nacionalni veterinarski inštitut

Enota Murska Sobota

Noršinska cesta 35,

9000 Murska Sobota

Tel.: 02 521 19 91, faks: 02 524 15 59

 

Laboratorijska dejavnost

Tel.: 02 534 82 16

Faks: 02 524 15 59

Sprejem vzorcev od ponedeljka do petka: 7.00 - 14.00

 

Zdravstveno varstvo čebel

Tel.: 02 534 82 18 ali 031 622 730

E-mail: mateja.ratiznojnik@vf.uni-lj.si

 

Veterinarsko higienska služba

Tel.: 02 532 14 71