Inštitut za predklinične vede

Inštitut za predklinične vede

Veterinarska morfologija, genetika, biokemija, fiziologija, patofiziologija, farmakologija in toksikologija.

Dejavnosti

Na Inštitutu za predklinične vede izvajamo pedagoško, znanstvenoraziskovalno in strokovno-operativno dejavnost s področij veterinarske morfologije, genetike, biokemije, fiziologije, patofiziologije, farmakologije in toksikologije.

Sodelavci Inštituta za predklinične vede izvajamo pedagoško delo v okviru dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov na Veterinarski in Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Naše znanstvenoraziskovalno delo zajema študije fizioloških procesov in učinkov biološko aktivnih snovi, proučujemo delovanje možganov, razvijamo metode za karakterizacijo proteinov, uvajamo metode zdravljenja z matičnimi celicami, ugotavljamo fiziološke lastnosti slovenskih avtohtonih pasem domačih živali ter izvajamo morfološke, genetske in endokrinološke raziskave. V okviru strokovno-operativnega dela pripravljamo anatomske preparate, izvajamo genotipizacijo živali, določamo genetsko dovzetnost za bolezni ter izvajamo teste akutne in kronične toksičnosti kemikalij.   

Storitve

Enota za fiziologijo in patofiziologijo

Določanje hormonov

Merjenje  koncentracij hormonov z metodo EIA:

 • v krvi in telesnih tekočinah živali,
 • v ekstraktih ekskretov, dlake in perja živali.
Študije učinkov biološko aktivnih snovi

Elektrofiziološke in slikovne metode:

 • Ugotavljanje učinkov biološko aktivnih snovi rastlinskega, mikrobnega in živalskega izvora ter njihovih sintetičnih derivatov na molekulskem, celičnem, tkivnem in organskem nivoju, kot tudi na celotni sesalski organizem,
 • Presoja in ocena patofizioloških, farmakoloških in toksikoloških učinkov ter mehanizmov delovanja biološko aktivnih snovi.

Enota za farmakologijo in toksikologijo

Študije farmakokinetike in farmakodinamike

V okviru raziskovalnega in strokovno-operativnega dela izvajamo:

 • farmakokinetične in farmakodinamske (PK/PD) študije na laboratorijskih živalih in ciljnih živalskih vrstah,
 • preskušanje zdravil,
 • ugotavljamo farmakološke lastnosti potencialnih zdravil.
Ugotavljanje toksičnosti

Izvajamo teste toksičnosti zdravil in kemikalij v skladu s smernicami OECD:

 • ugotavljanje akutne toksičnosti in določitev LD50,
 • ugotavljanje kronične toksičnosti in določitev vrednosti NOAEL.

Enota za biokemijo, molekularno biologijo in genetiko

Biokemija

V laboratoriju v sodelovanju s kolegi kliniki z VF razvijamo in izvajamo naslednje metode:

 • Separacijske metode za izolacijo proteinov.
 • Elektroforetske metode za ločevanje in karakterizacijo proteinov.
 • Imunokemijske metode (npr. Western blot, ELISA) za identifikacijo antigenov in protiteles.
Genomika

V Centru za genomiko izvajamo znanstveno raziskovalno delo s področja nevroendokrinologije, vedenjske nevrobiologije in regenerativne veterinarske medicine:

 • Proučujemo razvoj in delovanje možganov pri modelnih organizmih in pri raziskavah uporabljamo tudi gensko spremenjene miši. Raziskave so predvsem usmerjene v razvoj spolnih razlik v možganih in drugih delih telesa, proučevanje mehanizmov urejanja telesne teže, vpliv hormonov na možgane ter proučevanje škodljivih posledic stresa za možgane.
 • Na področju regeneratvine medicine pa razvijamo nove metode zdravljenja z matičnimi celicami ter proučujemo lastnosti matičnih celic.
Molekularna biologija in genetika
 • Genotipizacija gena za prionski protein (Prnp) pri ovcah za določanje dovzetnosti ovac na praskavec
 • Določanje živalske vrste tkiv v surovih in procesiranih živilih živalskega izvora
 • Določanje vrste živali in ugotavljanje identitete živali v forenzičnih vzorcih
 • Določanje profila DNA in straševstva pri konjih, psih, govedu in ovcah
 • Določanje nukleotidnega zaporedja produktov PCR

Enota za anatomijo, histologijo, embriologijo in citologijo

Izdelovanje anatomskih in histoloških preparatov

Izdelovanje različnih vrst anatomskih (živalski skeleti, formalinski in korozivni preparati, plastinati) in histoloških preparatov (histološke rezine, histokemijska in imunohistokemična barvanja).

Morfometrične analize

Izvajanje morfometričnih analiz, njihova interpretacija ter delo s celičnimi kulturami (registriran zaprt sistem za delo z GMO v prvem varnostnem razredu) ter izdelava strokovnih mnenj.

Kontakti

Predstojnica
prof. dr. Nina Čebulj Kadunc  
Telefon 01 4779 132  
E-mail nina.cebuljkadunc@vf.uni-lj.si  
     

 

 

Naslov Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
 
Telefon 01 4779 129  
Vodja enote
prof. dr. Milka Vrecl Fazarinc  
Telefon 01 4779 118  
E-mail milka.vreclfazarinc@vf.uni-lj.si  
     

Naslov Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
 
Telefon 01 4779 138  
Vodja enote
prof. dr. Robert Frangež  
Telefon 01 4779 131  
E-mail robert.frangez@vf.uni-lj.si  
     

Naslov Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
 
Telefon 01 4779 138  
Vodja enote
izr. prof. dr. Tomaž Snoj  
Telefon 01 4779 130  
E-mail tomaz.snoj@vf.uni-lj.si  
     

Naslov Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
 
Telefon 01 4779 129  
Vodja enote
izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano  
Telefon 01 4779 122  
E-mail jelka.zabavnikpiano@vf.uni-lj.si