NVI Kranj

NVI Kranj

Opravljamo strokovno, operativno in razvojno dejavnost, kar vključuje mikrobiološke in kemijske preiskav živil in mleka, mikrobiološke preiskave vode, parazitološke preiskave iztrebkov ter diagnostiko živalskih kužnih bolezni, vzorčenje živil in krme na terenu ter dejavnost na področju zdravstvenega varstva čebel.

Dejavnost

Odjemalci naših storitev so veterinarska inšpekcija, imetniki in rejci živali, proizvajalci ter pridelovalci živil živalskega izvora.

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

Z validacijo in akreditacijo naših metod skladno s SIST EN ISO/IEC 17025:2017 potrjujemo neodvisnost in nepristranskost, visoko strokovno usposobljenost ter nudimo mednarodno priznane rezultate preiskav.

Preberi več

 

Strokovno izpopolnjujemo analitike:

 • izvajamo tečaje za namen vzorčenja surovega mleka,
 • na podlagi dogovora izvajamo razna izobraževanja nosilcev kmetijskih gospodarstev,
 • razna izobraževanja za čebelarje.

Na enoti je tudi možnost opravljanja prakse za študente veterinarske medicine in sorodnih usmeritev.

Raziskovanje

Zaposleni na enoti so v okviru različnih programskih skupin vključeni v raziskovalno delo na področju laboratorijske diagnostike in zdravstvenega varstva čebel. V okviru Nacionalnega referenčnega laboratorija izvajamo raziskave mleka in mlečnih izdelkov.

Storitve

Mleko

Izvajamo mikrobiološke in kemijske preiskave mleka za namen kontrole kakovosti mleka, izpolnjevanja meril za surovo mleko skladno z UREDBO (ES) št. 853/2004 ter za namen kontrole prireje mleka. Večina metod je akreditiranih skladno s ISO 17025, to so:

 • Postopek ugotavljanja skupnega števila mikroorganizmov (SŠMO) z metodo štetja na ploščah pri 30°C (ISO 4833).
 • Postopek ugotavljanja števila bakterij v mleku s pomočjo fluoro-opto-elektronskega inštrumenta Bactoscan FC (ISO 21187)
 • Postopek ugotavljanja števila somatskih celic v mleku s fluoro-opto-elektronskim aparatom (ISO 13366-2)
 • Postopek za ugotavljanje zmrziščne točke mleka s krioskopom (ISO 5764)
 • Ugotavljanje zaviralnih snovi v mleku-DELVO test

Izvajamo tudi neakreditirane metode kot so:

 • Hitri test za določanje aflatoksina M1 v mleku z imunokromatografskim testom
 • Hitri test za določanje antibiotikov v mleku z imunokromatografskim testom
Živila

V EU velja Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005, ki postavlja enotna mikrobiološka merila za živila. Vključuje predvsem mikroorganizme, ki so najpogostejši povzročitelji okužb s hrano.

V našem laboratoriju izvajamo:

 • Horizontalno metodo za ugotavljanje prisotnosti Salmonella spp. po ISO 6579-1
 • Preiskavo na Salmonella spp. - modificirana IRIS metoda
 • Preiskava na Listeria monocytogenes, prisotnost in število po ISO 11290.
 • Določanje števila β glukoronidaza pozitivnih bakterij Escherichia coli, po ISO 16649-2
 • Določanje skupnega števila mkroorganizmov (SŠMO) po ISO 4833
 • Preiskava na koagulaza pozitivne stafilokoke po ISO 6888-1
 • Preiskava na Enterobacteriaceae po ISO 21528-2
 • Preiskave po Smernicah za varno hrano: B. cereus, Pseudomonas, plesni in kvasovke…
Brisi

Mikrobiološke preiskave so namenjene kontroli splošnih higienskih pogojev oziroma čistoče v obratih (oprema, prostor). V ta namen izvajamo preiskave brisov površin in živalskih trupov.

In sicer ugotavljamo:

•    prisotnost Listeria monocytogenes

•    prisotnost Salmonella spp.

•    prisotnost enterobakterij

•    skupno število mikroorganizmov

Voda

Z membransko filtracijo ugotavljamo mikrobiološko ustreznost vode. V vzorcih pitne vode ugotavljamo prisotnost fekalnih enterokokov, E. coli in koliformov ter določamo skupno število mikroorganizmov.

Okolje

Z namenom  odkrivanja salmonele v vseh ustreznih fazah proizvodnje, zlasti na ravni primarne proizvodnje, vključno s krmo, skladno z Uredbo (ES) št. 2160/2003 izvajamo tudi  Horizontalno metodo za ugotavljanje prisotnosti Salmonella spp. po ISO 6579-1:2017 v iztrebkih, obujkih in drugih vzorcih okolja.

Parazitološke preiskave

V skladu z Uredbo 2015/1375 o uradnem nadzoru trihinel v mesu izvajamo Postopek za preiskavo na prisotnost ličinke Trihinellae spp.

V iztrebkih domačih živali ugotavljamo prisotnost jajčec oz. ličink notranjih parazitov.

Mastitis

Izvajamo preiskave za prepoznavo povzročitelja mastitisa ter test občutljivosti na antibiotike. Za samo preiskavo je ključnega pomena pravilen način odvzema vzorca. Za ta namen so na Veterinarski fakulteti, Inštitut za prežvekovalce posneli video, ki je dostopen na tej povezavi.

Zdravstveno varstvo čebel

Na področju zdravstvenega varstva čebel izvajamo strokovne naloge o razširjenosti bolezni pri čebelah in ohranitvi zdravja čebeljih družin kranjske čebele:

 • izvajamo celovito terensko zdravstveno varstvo čebel na področju gorenjske regije na osnovi koncesijske pogodbe NVI;
 • na osnovi izvedenih kliničnih pregledov čebel spremljamo zdravstveno stanje čebeljih družin;
 • izvajamo terenske diagnostične preiskave čebel, zalege in drobirja z odvzemom vzorcev in izvedbo laboratorijskih preiskav na prisotnost povzročiteljev nosemavosti, pršičavosti, varooze in hude gnilobe čebelje zalege. Laboratorijske preiskave na prisotnost povzročiteljev pohlevne gnilobe čebelje zalege, okamenele zalege, poapnele zalege, malega panjskega hrošča in tropileloze pa izvedejo na Veterinarski fakulteti.
 • v okviru odredbe izvajamo predpisane preiskave v vzrejališčih in plemeniščih čebeljih matic;
 • izdajamo veterinarska zdravila za zdravljenje čebel s pisnim navodilom in strokovnim nasvetom;
 • izdajamo potrdila za premike čebeljih družin (promet s čebelami) znotraj države;
 • pripravljamo strokovne podlage za načrtovanje in spremljanje ukrepov vezanih na zdravje čebel;
 • sodelujemo z drugimi strokovnimi inštitucijami v čebelarstvu;
 • izobražujemo čebelarje in drugo zainteresirano javnost.

Obrazci in nujna navodila glede zdravljenja čebel so dostopni na spodnji povezavi. 

Veterinarsko higienska služba

Enota ima organizirano veterinarsko higiensko službo, kjer na področju ki ga pokrivamo, odvažamo poginjene živali v zbiralnico kadavrov in poskrbimo za njihovo neškodljivo uničenje. Ta služba je z vidika preprečevanja širjenja bolezni tako na živali kot na ljudi izjemno pomembna, saj z odvozom odstranimo vir potencialne okužbe. Prav tako je pomembna z vidika varovanja okolja saj z odstranjevanjem poginjenih živali preprečujemo onesnaževanje voda, tal in krme.

Kontakti

NVI Enota Kranj

Kranjska cesta 16,
4202 Naklo
Tel.: +386 4 2770600
Faks.:+386 4 2770 618