NVI Kranj

Strokovna, operativna in razvojna dejavnost, ki vključuje mikrobiološke in kemijske preiskav živil in mleka, mikrobiološke preiskave vode, parazitološke preiskave iztrebkov ter diagnostiko živalskih kužnih bolezni, vzorčenje živil in krme na terenu ter dejavnost na področju zdravstvenega varstva čebel.

Dejavnost

Opravljamo strokovno operativno dejavnost, v okviru katere izvajamo vzorčenje in preskušanje različnih vzorcev.

Odjemalci naših storitev so veterinarska inšpekcija, imetniki in rejci živali, proizvajalci ter pridelovalci živil živalskega izvora.

 

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

Z vpeljanim sistemom vodenja skladno s SIST EN ISO/IEC 17025 odjemalcem zagotavljamo neodvisnost in nepristranskost ter nudimo zanesljive in mednarodno priznane rezultate.

Veterinarska fakulteta je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-021 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Seznam akreditiranih metod in aktualni podatki o metodah so razvidni iz priloge k akreditacijski listini LP-021 in priloge B k V 95.

 

Strokovna izobraževanja

 • izvajamo tečaje za namen vzorčenja surovega mleka,
 • na podlagi dogovora izvajamo razna izobraževanja nosilcev kmetijskih gospodarstev,
 • razna izobraževanja za čebelarje.

Na enoti je tudi možnost opravljanja prakse za študente veterinarske medicine in sorodnih usmeritev.

 

Raziskovanje

Zaposleni na enoti so v okviru različnih programskih skupin vključeni v raziskovalno delo na področju laboratorijske diagnostike in zdravstvenega varstva čebel.

Storitve

Mleko

Ugotavljamo prisotnost in/ali število številnih mikroorganizmov:

 • Salmonella spp.,
 • Listeria monocytogenes,
 • E. coli,
 • koagulaza pozitivni stafilokoki,
 • enterobakterije,
 • aerobne mezofilne bakterije

ter:

 • skupno število somatskih celic
 • kemijsko sestavo mleka
 • zmrziščno točko
 • zaviralne snovi in
 • prisotnost aflatoksina M1 
Živila

V različnih skupinah živil ugotavljamo prisotnost in/ali število številnih mikroorganizmov:

 • Salmonella spp.,
 • Listeria monocytogenes,
 • E. coli,
 • koagulaza pozitivni stafilokoki,
 • enterobakterije,
 • aerobne mezofilne bakterije,
 • preiskave po Smernicah za varno hrano: B. cereus, Pseudomonas, plesni in kvasovke…
Brisi

Mikrobiološke preiskave so namenjene kontroli splošnih higienskih pogojev oziroma čistoče v obratih (oprema, prostor). V ta namen izvajamo preiskave brisov površin in živalskih trupov.

In sicer ugotavljamo:

•    prisotnost Listeria monocytogenes

•    prisotnost Salmonella spp.

•    prisotnost enterobakterij

•    skupno število mikroorganizmov

Voda

Z membransko filtracijo ugotavljamo mikrobiološko ustreznost vode. V vzorcih pitne vode ugotavljamo prisotnost fekalnih enterokokov, E. coli in koliformov ter določamo skupno število mikroorganizmov.

Okolje

Z namenom  odkrivanja salmonele v vseh ustreznih fazah proizvodnje, zlasti na ravni primarne proizvodnje, vključno s krmo, skladno z Uredbo (ES) št. 2160/2003 izvajamo tudi  Horizontalno metodo za ugotavljanje prisotnosti Salmonella spp. po ISO 6579-1:2017 v iztrebkih, obujkih in drugih vzorcih okolja.

Parazitološke preiskave

Izvajamo digestivno metodo za ugotavljanje ličink lasnice Trichinella spp. V iztrebkih domačih živali ugotavljamo prisotnost jajčec parazitov s flotacijo in sedimentacijo.

Mastitis

Izvajamo preiskave za prepoznavo povzročitelja mastitisa ter test občutljivosti na antibiotike. Za samo preiskavo je ključnega pomena pravilen način odvzema vzorca. Za ta namen so na Veterinarski fakulteti, Inštitut za prežvekovalce posneli video, ki je dostopen na tej povezavi.

Zdravstveno varstvo čebel

Na področju zdravstvenega varstva čebel izvajamo strokovne naloge o razširjenosti bolezni pri čebelah in ohranitvi zdravja čebeljih družin kranjske čebele:

 • izvajamo celovito terensko zdravstveno varstvo čebel na področju gorenjske regije na osnovi koncesijske pogodbe NVI;
 • na osnovi izvedenih kliničnih pregledov čebel spremljamo zdravstveno stanje čebeljih družin;
 • izvajamo terenske diagnostične preiskave čebel, zalege in drobirja z odvzemom vzorcev in izvedbo laboratorijskih preiskav na prisotnost povzročiteljev nosemavosti, pršičavosti, varooze in hude gnilobe čebelje zalege. Laboratorijske preiskave na prisotnost povzročiteljev pohlevne gnilobe čebelje zalege, okamenele zalege, poapnele zalege, malega panjskega hrošča in tropileloze pa izvedejo na Veterinarski fakulteti.
 • v okviru odredbe izvajamo predpisane preiskave v vzrejališčih in plemeniščih čebeljih matic;
 • izdajamo veterinarska zdravila za zdravljenje čebel s pisnim navodilom in strokovnim nasvetom;
 • izdajamo potrdila za premike čebeljih družin (promet s čebelami) znotraj države;
 • pripravljamo strokovne podlage za načrtovanje in spremljanje ukrepov vezanih na zdravje čebel;
 • sodelujemo z drugimi strokovnimi inštitucijami v čebelarstvu;
 • izobražujemo čebelarje in drugo zainteresirano javnost.

Obrazci in nujna navodila glede zdravljenja čebel so dostopni na spodnji povezavi. 

Veterinarsko higienska služba

Enota ima organizirano veterinarsko higiensko službo, kjer na področju ki ga pokrivamo, odvažamo poginjene živali v zbiralnico kadavrov in poskrbimo za njihovo neškodljivo uničenje. Ta služba je z vidika preprečevanja širjenja bolezni tako na živali kot na ljudi izjemno pomembna, saj z odvozom odstranimo vir potencialne okužbe. Prav tako je pomembna z vidika varovanja okolja saj z odstranjevanjem poginjenih živali preprečujemo onesnaževanje voda, tal in krme.

Kontakti

NVI Enota Kranj

Kranjska cesta 16,
4202 Naklo
Tel.: +386 4 2770600
Faks.:+386 4 2770 618