NRL

Nacionalni referenčni laboratoriji

Znotraj Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) je oblikovanih 34 nacionalnih referenčnih laboratorijev.

Delovanje nacionalnih referenčnih laboratorijev obsega visoko strokovno in svetovalno dejavnost.

Gre predvsem za:

  • preverjanje rezultatov laboratorijskih preiskav z izvajanjem primerjalnih testov in usklajevanje metodoloških postopkov,
  • organizacijo in izvajanje intralaboratorijskega in medlaboratorijskega nadzora,
  • razvijanje in uvajanje novih laboratorijskih metod za diagnostiko bolezni živali in analitiko ostankov kontaminantov okolja in za druge preiskave surovin, živil in krme,
  • posredovanje novih veterinarskomedicinskih dosežkov, novih postopkov in metod strokovnega dela.

 

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

Z vpeljanim sistemom vodenja skladno s SIST EN ISO/IEC 17025 odjemalcem zagotavljamo neodvisnost in nepristranskost ter nudimo zanesljive in mednarodno priznane rezultate.  

Veterinarska fakulteta je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije  LP-021 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Seznam akreditiranih metod in aktualni podatki o metodah so razvidni iz priloge k akreditacijski listini LP21 in priloge B  Seznam metod s podano merilno negotovostjo.

Vodja

prof. dr. Peter Hostnik  

Email

peter.hostnik@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 181  
V NRL se ukvarjamo z laboratorijsko diagnostiko (test ELISA, test PCR) slinavke in parkljevke v primeru postavitve suma na to bolezen.

NRL sodeluje pri pripravi in posodabljanju nacionalnega načrta ukrepov v primeru izbruha slinavke in parkljevke, pri izobraževanju veterinarjev in organizaciji delavnic ter skrbi za vzdrževanje kompletov za strokovno skupino v primeru postavitve suma bolezni. Vključeni smo v izvajanje medlaboratorijskih kontrol pod okriljem evropskega referenčnega laboratorija, ki tudi organizira srečanje NRL članic EU, na katerem se seznanimo z novostmi na področju epidemiologije bolezni in razvoja novih diagnostičnih metod ter s pristopi k zatiranju bolezni v primeru izbruha.

Vodja

prof. dr. Peter Hostnik  

Email

peter.hostnik@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 181  
V NRL skrbimo za razvoj diagnostike stekline, usklajevanje diagnostičnih metod z mednarodnimi standardi ter za serološko diagnostiko stekline za potrebe premikov ljubiteljskih živali.

V okviru programa zatiranja stekline opravljamo laboratorijski nadzor uspešnosti cepljenja lisic. Sodelujemo z evropskim referenčnim laboratorijem za steklino, ki skrbi za seznanjanje z novostmi na področju zakonodaje, za medlaboratorijske kontrole in za izobraževanje strokovnjakov iz NRL držav članic.

Vodja

izr. prof. dr. Ivan Toplak  

Email

ivan.toplak@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 180  
V NRL skrbimo za razvoj laboratorijske diagnostike klasične prašičje kuge (serološke za dokaz protiteles proti virusu, molekularne za dokaz virusnega genoma, genotipizacije in izolacije virusa na celični kulturi).

Vključeni smo v izvajanje medlaboratorijskih kontrol pod okriljem evropskega referenčnega laboratorija, ki tudi organizira srečanje NRL članic EU, na katerem se seznanimo z novostmi na področju epidemiologije bolezni in razvoja novih diagnostičnih metod ter s pristopi k zatiranju bolezni v primeru izbruha.

Vodja

izr. prof. dr. Ivan Toplak  

Email

ivan.toplak@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 180  
V NRL skrbimo za razvoj laboratorijske diagnostike afriške prašičje kuge (serološke za dokaz protiteles proti virusu, molekularne za dokaz virusnega genoma in genotipizacije).

NRL sodeluje pri pripravi in posodabljanju nacionalnega načrta ukrepov v primeru izbruha afriške prašičje kuge, pri izobraževanju veterinarjev in organizaciji delavnic ter skrbi za vzdrževanje kompletov za strokovno skupino v primeru postavitve suma bolezni. Vključeni smo v izvajanje medlaboratorijskih kontrol pod okriljem evropskega referenčnega laboratorija, ki tudi organizira srečanje NRL članic EU, na katerem se seznanimo z novostmi na področju epidemiologije bolezni in razvoja novih diagnostičnih metod ter s pristopi k zatiranju bolezni v primeru izbruha.

Vodja

izr. prof. dr. Ivan Toplak  

Email

ivan.toplak@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 180  
Delovanje tega NRL je tesno povezano z delom NRL za slinavko in parkljevko, saj je klinična slika vezikularne bolezni pri prašičih podobna kot pri okužbi z virusom slinavke in parkljevke.

NRL redno sodeluje v medlaboratorijski kontroli, ki jo organizira evropski referenčni laboratorij. Uvedene imamo specifične metode za dokaz nukleinskih kislin virusa in protiteles proti virusu vezikularne bolezni prašičev. 

Vodja

prof. dr. Tadej Malovrh  

Email

tadej.malovrh@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 181  
V NRL imamo vpeljano laboratorijsko diagnostiko (serološko za dokaz protiteles proti virusu, molekularno za dokaz virusnega genoma) ter smo vključeni v mrežo vseh NRL v EU.

Sodelujemo tudi v medlaboratorijski kontroli, ki jo organizira evropski referenčni laboratorij za bolezen modrikastega jezika. 

Vodja

asist.dr. Aleksandra Grilc Fajfar  

Email

aleksandra.grilcfajfar@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 846  
V NRL v sodelovanju z evropskim referenčnim laboratorijem za bolezni rib razvijamo, usklajujemo in izvajamo diagnostične postopke za ugotavljanje bolezni rib, ki so na seznamu Direktiva Sveta 2006/88/ES in sicer za enzootsko hematopoetsko nekrozo (EHN), virusno hemoragično septikemijo (VHS), infekciozno hematopoetsko nekrozo (IHN), infekciozno anemijo lososov (ISA) in koi krap herpes virozo (KHV).

Sodelujemo s pristojnimi organi v državi članici (UVHVVR), se udeležujemo letnih srečanj, ki jih organizira evropski referenčni laboratorij in pridobivamo informacije o epizootiološki situaciji glede bolezni s seznama Direktive.

Vodja

doc. dr. Mitja Gombač  

Email

mitja.gombac@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 155  

V NRL izvajamo patohistološko in citološko diagnostiko ter PCR RFLP preiskave obvezno prijavljivih parazitarnih bolezni (marteilioze in bonamioze) in drugih bolezni školjk ter preiskavo na bakterijo Vibrio aestuarianus.

Vodja

Kristina Tekavec  

Email

kristina.tekavec@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 148  
V NRL opravljamo potrditvene metode za diagnostiko živalskih prenosljivih oziroma transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) kot so bovina spongiformna encefalopatija (BSE), klasični in atipični praskavec in bolezen kroničnega hiranja jelenjadi (CWD).

Diagnostične metode vključujejo hitre postmortalne teste, patohistologijo, imunohistokemijo, western blot, diskriminatorne teste za razlikovanje BSE in TSE pri drobnici (primarno molekularno testiranje) ter genotipizacijo gena prionskega proteina (Prnp). Vse diagnostične metode izvajamo v skladu z evropskimi predpisi in navodili evropskega referenčnega laboratorija za TSE. V NRL uvajamo in validiramo nove diagnostične metode, koordiniramo diagnostiko TSE, sodelujemo v medlaboratorijskih kontrolah, skrbimo za zbirko vzorcev pozitivnih primerov TSE vseh vrst, sodelujemo z UVHVVR, evropskim referenčnim laboratorijem in NRL v drugih državah.

Vodja

dr. Jasna Mićunović  

Email

jasna.micunovic@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 159  
V NRL opravljamo preiskave za izolacijo in identifikacijo salmonel iz različnih vzorcev, ki so pridobljeni v okviru veterinarske dejavnosti.

Sodelujemo v medlaboratorijskih kontrolah, ki jih organizira evropski referenčni laboratorij ter organiziramo medlaboratorijske kontrole za laboratorije regionalnih enot. Izvajamo tudi molekularne metode (PCR, PFGE, WGS) za tipizacijo izolatov in z izmenjavo podatkov o tipizacijah sodelujemo pri raziskovanju izbruhov salmoneloz pri ljudeh. V NRL hranimo tudi zbirko izolatov salmonel ter referenčnih sevov.

Vodja

izr. prof. dr. Irena Zdovc  

Email

irena.zdovc@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 159  
V NRL opravljamo preiskave za izolacijo in identifikacijo L. monocytogenes iz različnih vzorcev, ki so pridobljeni v okviru veterinarske dejavnosti.

Sodelujemo v medlaboratorijskih kontrolah, ki jih organizira evropski referenčni laboratorij za L. monocytogenes ter organiziramo medlaboratorijske kontrole za laboratorije regionalnih enot. Izvajamo tudi molekularne metode (PCR, PFGE, WGS) za tipizacijo izolatov in z izmenjavo podatkov o tipizacijah sodelujemo pri raziskovanju izbruhov listerioze pri ljudeh.

Vodja

znan. sod. dr. Igor Gruntar  

Email

igor.gruntar@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 159  
V NRL skrbimo za najvišji nivo diagnostike kampilobakterioz ter za vzdrževanje ustrezne pripravljenosti imenovanih laboratorijev.

Uvajamo in validiramo nove metode, pripravljamo, vzdržujemo in zagotavljamo referenčne materiale ter reagente za izvajanje testov. Sodelujemo z evropskim referenčnim laboratorijem, posredujemo strokovne informacije pristojnim oblastem in drugim zainteresiranim organizacijam ter koordiniramo aktivnosti imenovanih laboratorijev v državi. 

Vodja

izr. prof. dr. Irena Zdovc  

Email

irena.zdovc@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 159  
V NRL izvajamo analize uradnih vzorcev v zvezi z odpornostjo bakterij na področju veterinarske dejavnosti.

Laboratorij izvaja mikrodilucijsko metodo za ugotavljanje minimalne inhibitorne koncentracije (MIK), uradno referenčno metodo, ki jo določil evropski referenčni laboratorij. Zagotavljamo znanstveno in strokovno podporo UVHVVR, sodelujemo pri izdelavi nacionalne strategije »Eno zdravje« za obvladovanje odpornosti mikrobov in v nacionalni komisiji za smiselno rabo protimikrobnih zdravil.

Vodja

dr. Majda Biasizzo  

Email

majda.biasizzo@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 192  
V NRL ugotavljamo prisotnost in stopnjo kontaminacije vzorcev prehranske verige z E. coli skladno s standardoma ISO 16649-2 in ISO 16649-3, prisotnost VTEC/STEC pa z metodo po ISO/TS 13136.

Prisotnost drugih patogenih E. coli ugotavljamo z metodo PCR, s katero ugotavljamo prisotnost posameznih genov, ki določajo patogene lastnosti bakterij (npr. izločanje toksinov). Za namen znanstvenih in epidemioloških raziskav uporabljamo sodobne molekularne metode (PFGE, WGS). Sodelujemo v mreži evropskih laboratorijev za to področje, ki jih koordinira evropski referenčni laboratorij.

Vodja

viš. znan. sod. dr. Brane Krt  

Email

brane.krt@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 159  
V NRL se ukvarjamo z referenčno diagnostiko okužb domačih živali z brucelami (predvsem B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. ovis in B. canis).

Ta obsega serološke (SA, RVK in ELISA), bakteriološke (izolacija in klasična determinacija) in molekularne metode (PCR, qPCR). V NRL nudimo strokovno podporo laboratorijem območnih enot NVI, veterinarjem praktikom in UVHVVR. Na zahtevo evropskega referenčnega laboratorija uvajamo nove diagnostične metode in sodelujemo pri preizkušanju in validaciji novih standardnih reagentov (referenčni serumi). V NRL hranimo tudi zbirko terenskih izolatov brucel, referenčnih sevov in standardnih materialov. 

Vodja

doc. dr. Stanka Vadnjal  

Email

stanka.vadnjal@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 837  

 

Vodja

dr. Janez Posedi  

Email

janez.posedi@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 162  

V NRL se ukvarjamo predvsem z ugotavljanjem prisotnosti ličink lasnice Trichinella spp. v mišičnini z digestivno metodo, s postmortalnim ugotavljanjem razvojne oblike trakulje rodu Echinococcus spp. (ehinokoka ali mehurnjaka) v različnih organih vmesnega gostitelja ter z ugotavljanjem ličinke L3 Anisakidae pri ribah.

Vodja

asist. dr. Brigita Slavec  

Email

brigita.slavec@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 245  
NRL je edini imenovani in pooblaščeni laboratorij za izvajanje diagnostike aviarne influence v Sloveniji.

Poslanstvo NRL je izvajanje diagnostike AI, razvijanje in uvajanje novih ter vzdrževanje že vpeljanih diagnostičnih metod priporočenih s strani evropskega referenčnega laboratorija. Kakovost našega dela preverjamo s sodelovanjem v medlaboratorijskih kontrolah, ki jih organizira evropski referenčni laboratorij in v njih sodelujejo imenovani laboratoriji držav članic in nekaterih nečlanic EU. V NRL redno spremljamo pojavnost AI v Evropi in svetu, zagotavljamo pripravljenost za primer izbruha bolezni ter posredujemo informacije o AI strokovni in širši javnosti.

Vodja

znan. sod. dr. Uroš Krapež  

Email

uros.krapez@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 245  
V NRL opravljamo vrhunske diagnostične preiskave na atipično kokošjo kugo.

Kakovost našega dela redno primerjamo z delom drugih NRL na strokovnih srečanjih in v medlaboratorijskih kontrolah. Nudimo ekspertno svetovanje in izobraževanje s področja atipične kokošje kuge ter sodelujemo pri organizaciji nadzora in epidemioloških raziskav atipične kokošje kuge. 

Vodja

asist. dr. Igor Ujčič Vrhovnik  

Email

igor.ujcic.vrhovnik@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 232  
Pri preprečevanju živalskih prenosljivih spongiformnih encefalopatij (TSE, npr. BSE) je zelo pomemben učinkovit nadzor nad morebitno vsebnostjo tkiv živalskega izvora v krmi.

V NRL ugotavljamo njihovo prisotnost v krmi in jih identificiramo. Tesno sodelujemo z evropskim referenčnim laboratorijem in nacionalnimi referenčnimi laboratoriji drugih držav članic.

Vodja

dr. Janja Babič  

Email

janja.babic@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 233  
V NRL izvajamo analizne postopke za določanje aflatoksinov, zearalenona, ohratoksina A, fumonizinov, deoksinivalenola ter toksinov T-2 in HT-2 v krmi.

Sodelujemo z EURL za mikotoksine in rastlinske toksine in nacionalnimi referenčnimi laboratoriji držav članic

Vodja

prof. dr. Andrej Kirbiš  

Email

andrej.kirbis@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 192  
V NRL nadzorujemo prisotnost tistih skupin morskih toksinov, ki povzročajo duševne in nevrološke ali gastrointestinalne motnje.

V prvo skupino spadajo domojska kislina in njeni analogi (ASP, amnesic shellfish poisoning) ter še nevarnejši saksitoksini (PSP, paralytic shellfish poisoning). V drugi skupini so okadaična kislina in njeni analogi. 

Vodja

dr. Gabrijela Tavčar Kalcher  

Email

gabrijela.tavcarkalcher@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 238  

V NRL izvajamo analizne postopke za določanje kovin in drugih elementov v krmi in živilih živalskega izvora. Sodelujemo z EURL-MN in nacionalnimi referenčnimi laboratoriji držav članic.

 

Vodja

dr. Jožica Dolenc  

Email

jozica.dolenc@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 192  
V NRL se ukvarjamo z ugotavljanjem prisotnosti prepovedanih substanc (stilbeni, steroidni hormoni, zeranoli, kloramfenikol, metaboliti nitrofuranov, nitroimidazoli, dapson, klorpromazin, beta-agonisti) in koncentracij morebitnih ostankov različnih skupin protimikrobnih zdravil, avermektinov, kokcidiostatikov, pomirjeval in nesteroidnih protivnetnih zdravil (NSAID) v živilih živalskega izvora. Med onesnaževali se osredotočamo na svinec, kadmij, mikotoksine in barvila.

Preskušamo meso, mleko, jajca, jetra, ledvice, med ter urin in krvno plazmo.

Vodja

znan. svet. dr. Matjaž Ocepek  

Email

matjaz.ocepek@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 159  
V NRL izvajamo referenčno diagnostiko okužb z govejo tuberkulozo, ki obsega bakteriološke (izolacija, morfologija) in molekularne metode (PCR, qPCR).

V NRL nudimo strokovno podporo veterinarjem praktikom in UVHVVR. Na zahtevo evropskega referenčnega laboratorija za govejo tuberkulozo uvajamo nove diagnostične pristope in sodelujemo pri preizkušanju in validaciji novih metod. V NRL vzdržujemo zbirko kliničnih izolatov mikobakterij ter referenčnih sevov. 

Vodja

znan. sod. dr. Gabrijela Tavčar Kalcher  

Email

gabrijela.tavcarkalcher@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 238  
Krmni dodatki, ki se v krmo dodajajo za izboljšanje reje, prireje in dobrega počutja živali, se ne smejo dajati na trg brez dovoljenja Evropske Komisije.

Ta dovoljenje podeli, ko se ugotovi, da dodatek nima škodljivih učinkov na zdravje ljudi in živali ter na okolje. Za oceno je odgovorna Evropska agencija za varnost hrane (EFSA). Oceno analiznih metod, ki jih mora proizvajalec krmnega dodatka predlagati za uradni nadzor, izdela referenčni laboratorij Evropske unije za dodatke krmi. Nacionalni referenčni laboratoriji držav članic sodelujejo pri izdelavi poročil o ustreznosti predlaganih analiznih metod s svojimi pripombami in nasveti, lahko pa jih evropski referenčni laboratorij tudi pooblasti za izdelavo poročila. NRL tudi izvaja analizne metode za določanje krmnih dodatkov (vitamini, kokcidiostatiki, elementi ...).

Vodja

prof. dr. Vlasta Jenčič  

Email

vlasta.jencic@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 145  

V NRL razvijamo, usklajujemo in izvajamo diagnostične postopke za ugotavljanje bolezni rakov, ki so na seznamu Direktiva Sveta 2006/88/ES, in sicer za sindrom Taura, bolezen rumene glave in bolezen belih pik.

Vodja

prof. dr. Tadej Malovrh  

Email

tadej.malovrh@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 181  
V NRL se ukvarjamo z vrhunsko laboratorijsko diagnostiko (neposredno dokazovanje povzročitelja bolezni ali dokazovanje produktov specifičnega imunskega odziva) več virusnih, bakterijskih in parazitarnih bolezni pri konjih.

Na področju virusnih bolezni opravljamo diagnostiko bolezni zahodnega Nila, virusnega arteritisa kopitarjev, konjskega rinopneumonitisa, vezikularnega stomatitisa in infekciozne anemije kopitarjev. Med bakterijskimi boleznimi izvajamo diagnostiko za kontagiozni metritis kobil (CEM) ter smrkavostikonj, med parazitarnimi boleznimi pa za spolno kugo konj (durina). Vključeni smo v mrežo vseh NRL za bolezni konj v EU ter sodelujemo v medlaboratorijski kontroli, ki jo za posamezno bolezen organizira evropski referenčni laboratorij.

Vodja

asist. dr. Metka Pislak Ocepek  

Email

metka.pislakocepek@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 146  
NRL pokriva zdravstveno problematiko čebel.

Vpeljali smo številne sodobne diagnostične metode virusnih, bakterijskih, parazitarnih in glivičnih bolezni, pa tudi škodljivcev čebelje družine. V skladu s protokoli evropskega referenčnega laboratorija razvijamo in vpeljujemo nove metode, zagotavljamo referenčne materiale, pripravljamo izobraževalno gradivo za čebelarje in zagotavljamo strokovno podporo UVHVVR in MKGP. Spremljamo širjenje novih tujerodnih povzročiteljev bolezni in škodljivcev čebel, kot so tropileloza, mali panjski hrošč in azijski sršen, usposobili pa smo se tudi za prepoznavanje in diagnostiko teh povzročiteljev. Sodelujemo v medlaboratorijskih kontrolah in se redno udeležujemo letnih srečanj in izobraževanj v organizaciji evropskega referenčnega laboratorija.

Vodja

asist. dr. Aleksandra Grilc Fajfar  

Email

aleksandra.grilcfajfar@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 181  
V NRL zagotavljamo serološko (test ELISA za dokazovanje protiteles) in molekularno diagnostiko (test PCR) konjske kuge, ki jo prenašajo krvosese mušice iz rodu Culicoides.

Sodelujemo z evropskim referenčnim laboratorijem. 

Vodja

dr. Danijela Černe  

Email

danijela.cerne@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 181  
V NRL imamo vpeljano serološko diagnostiko za dokaz protiteles in molekularno diagnostiko za dokaz virusne nukleinske kisline.

Od leta 2016 sodelujemo v medlaboratorijskem testiranju, ki ga organizira evropski referenčni laboratorij.

Vodja

znan. sod. dr. Urška Kuhar  

Email

urska.kuhar@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 181  
V NRL smo vključeni v mrežo NRL za vozličasti dermatitis v EU in sodelujemo v medlaboratorijski kontroli (test ELISA za dokazovanje protiteles ter PCR in sekvenciranje za dokazovanje povzročitelja bolezni), ki jo organizira evropski referenčni laboratorij.

Uporabljamo tudi molekularne metode, s katerimi lahko razlikujemo med cepnimi in divjimi tipi virusov.

Vodja

znan. sod. dr. Urška Kuhar  

Email

urska.kuhar@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 181  
V NRL smo vključeni v mrežo vseh NRL za osepnice ovac in koz v EU in sodelujemo v medlaboratorijski kontroli (test ELISA za dokazovanje protiteles ter PCR in sekvenciranje za dokazovanje povzročitelja bolezni), ki jo organizira evropski referenčni laboratorij.

Uporabljamo tudi molekularne metode, s katerimi lahko razlikujemo med cepnimi in divjimi tipi virusov.

Vodja

doc. dr. Zlatka Bajc  

Email

zlatka.bajc@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 192  
V NRL izvajamo analize vsebnosti vode v perutninskem mesu.

Sveže, zamrznjene in hitro zamrznjene kose perutnine ter zamrznjene in hitro zamrznjene piščance se lahko v Evropski uniji trži le, če vsebnost vode ne presega tehnično neizogibnih vrednosti. Do absorpcije prevelikih količin vode lahko pride zaradi nepravilnosti pri zakolu, hlajenju ali zamrzovanju. Lahko pa je voda dodana namenoma, kar ni dovoljeno, saj gre v tem primeru za zavajanje potrošnika. 

Vodja

izr. prof. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki  

Email

urska.jamnikar@vf.uni-lj.si  

Telefon

01 4779 829