NRL

Nacionalni referenčni laboratoriji

Znotraj Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) je oblikovanih 35 nacionalnih referenčnih laboratorijev.

Delovanje nacionalnih referenčnih laboratorijev obsega visoko strokovno in svetovalno dejavnost. Gre predvsem za:

  • preverjanje rezultatov laboratorijskih preiskav z izvajanjem primerjalnih testov in usklajevanje metodoloških postopkov,
  • organizacijo in izvajanje intralaboratorijskega in medlaboratorijskega nadzora,
  • razvijanje in uvajanje novih laboratorijskih metod za diagnostiko bolezni živali in analitiko ostankov kontaminantov okolja in za druge preiskave surovin, živil in krme,
  • posredovanje novih veterinarskomedicinskih dosežkov, novih postopkov in metod strokovnega dela.

Imenovani in nacionalni laboratoriji NVI zagotavljajo zanesljivost svojih rezultatov s standardiziranim delovanjem, skladnim s standardom, ki opredeljuje kriterije za delovanje preskusnih laboratorijev (SIST EN ISO/IEC 17025:2005). Ti skladnost delovanja izkazujejo s pridobljeno akreditacijsko listino (LP-021) pri Slovenski akreditaciji (SA).

NRL za slinavko in parkljevko (SIP)

Vodja: prof. dr. Peter Hostnik

Tel.: 01 4779 181

NRL za steklino in spremljanje učinkovitosti cepljenja proti steklini

Vodja: prof. dr. Peter Hostnik

Tel.: 01 4779 181

NRL za klasično prašičjo kugo (KPK)

Vodja: zn. sod. dr. Urška Kuhar

Tel.: 01 4779 181

NRL za afriško prašičjo kugo (APK)

Vodja: zn. sod. dr. Urška Kuhar

Tel.: 01 4779 181

NRL za vezikularno bolezen prašičev (VBP)

Vodja: viš. znan. sod. dr. Ivan Toplak

Tel.: 01 4779 181

NRL za bolezen modrikastega jezika

Vodja: prof. dr. Tadej Malovrh

Tel.: 01 4779 181

NRL za bolezni rib

Vodja: prof. dr. Vlasta Jenčič

Tel.: 01 4779 145

NRL za bolezni školjk

Vodja: doc. dr. Mitja Gombač

Tel.: 01 4779 155

NRL za transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE)

Vodja: prof. dr. Polona Juntes

Tel.: 01 4779 155

NRL za salmonele

Vodja: mag. Jasna Mičunovič

Tel.: 01 4779 159

NRL za Listeria monocytogenes

Vodja: doc. dr. Irena Zdovc

Tel.: 01 4779 159

NRL za kampilobaktre

Vodja: znan. sod. dr. Igor Gruntar

Tel.: 01 4779 159

NRL za ugotavljanje občutljivosti proti protimikrobnim zdravilom

Vodja: doc. dr. Irena Zdovc

Tel.: 01 4779 159

NRL za E. coli, vključno z verotoksično E. coli (VTEC)

Bakterije Escherichia coli (E. coli) so prisotne v črevesju ljudi in živali in večinoma niso patogene. Nekateri sevi zaradi prisotnih virulentnih dejavnikov povzročajo različne oblike obolenj pri ljudeh.

Glede na način patogenega delovanja bakterije E. coli razdelimo v skupine: enteropatogene (EPEC), enterotoksigene (ETEC), enteroinvazivne (EIEC), enteroagregativne (EAEC), difuzno adherentne (DAEC) in verotoksigene (verotoksin = Šigov toksin)  E. coli (VTEC/STEC).

Prisotnost E. coli in stopnjo kontaminacije vzorcev prehranske verige ugotavljamo skladno z ISO 16649-2 in ISO 16649-3, prisotnost VTEC/STEC  pa z ISO/TS 13136 - preberite več.

Prisotnost drugih patogenih E. coli ugotavljamo z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR), s katero ugotavljamo prisotnost posameznih genov, ki kodirajo patogene lastnosti bakterij (npr. izločanje toksinov). Za namen znanstvenih in epidemioloških študij uporabljamo metode PFGE, NGS in druge.

Laboratorij sodeluje v mreži evropskih laboratorijev za to področje, ki jih koordinira evropski referenčni laboratorij (www.iss.it/vtec).

Vodja: dr. Majda Biasizzo

Tel.: 01 4779 192

NRL za brucelozo

Vodja: viš. znan. sod. dr. Brane Krt

Tel.: 01 4779 159

NRl za koagulaza pozitivne stafilokoke, vključno s Staphylococcus aureus

Vodja: dr. Stanka Vadnjal

Tel.: 01 4779 192

NRL za parazite

Vodja: doc. dr. Aleksandra Vergles Rataj

Tel.: 01 4779 177

NRL za aviarno influenco (AI)

Vodja: Brigita Slavec

Tel.: 01 4779 245

NRL za atipično kokošjo kugo (ND)

Vodja: Uroš Krapež

Tel.: 01 4779 245

NRL za proteine živalskega izvora v krmi

Vodja: Igor Ujčič Vrhovnik

Tel.: 01 4779 237

NRL za mikotoksine

V NRL izvajamo analizne postopke za določanje aflatoksinov, zearalenona, ohratoksina A, fumonizinov, deoksinivalenola ter toksinov T-2 in HT-2 v krmi. Sodelujemo z EURL za mikotoksine in rastlinske toksine in nacionalnimi referenčnimi laboratoriji držav članic.

Vodja: Gabrijela Tavčar Kalcher

Tel.: 01 4779 237

NRL za spremljanje virusne bakterijske in kontaminacija mehkužcev (školjke)

Vodja: Urška Henigman

Tel.: 01 4779 192

NRL za spremljanje morskih biotoksinov

Posledice zaužitja morske hrane s previsokimi vsebnostmi toksinov so lahko usodne za ljudi. Vzroki pojava toksinov še niso pojasnjeni, zato ne znamo napovedati ne kdaj ne kje se bodo pojavili. Školjke so, zaradi svojega načina prehranjevanja, prvi morski organizmi, pri katerih zaznamo pojav toksinov. Njihov neprestan nadzor je zato nujen. Pomembno pa je tudi stalno nadgrajevanje in razširjanje obstoječih testnih metod, saj se zaradi sprememb okolja in človeških vplivov tudi vrste toksinov, ki se pojavljajo v Jadranu, spreminjajo. 

Vodja: Andrej Kirbiš

Tel.: 01 4779 192

NRL za težke kovine v krmi in živilih

V NRL izvajamo analizne postopke za določanje kovin in drugih elementov v krmi in živilih živalskega izvora. Sodelujemo z EURL-MN in nacionalnimi referenčnimi laboratoriji držav članic.

Vodja: Gabrijela Tavčar Kalcher

Tel.: 01 4779 237

NRL za ostanke veterinarskih zdravil in onesnaževal v živilih živalskega izvora

Velika raznolikost uporabljanih zdravil pri zdravljenju rejnih in proizvodnih živali je botrovala razdelitvi nadzora nad njihovimi ostanki med več Evropskih referenčnih laboratorijev (EURL). Tako sodelujemo s tremi inštitucijami v treh državah: BVL v Nemčiji, Anses v Franciji in RIKILT na Nizozemskem. Ukvarjamo se z odkrivanjem različnih skupin farmacevtskih učinkovin ne le v mesu, jajcih in mleku, pač pa tudi v telesnih tekočinah - plazmi in urinu. Na področju onesnaževal se osredotočamo na vsebnost elementov v mleku, medu, mesu in notranjih organih različnih živali, sodelujemo pa z EURL-MN z Danske. Postopke dopolnjujemo in posodabljamo skladno z najnovejšimi smernicami. V primeru, ko za učinkovino ni mejnih vrednosti ali ko so rezultati neskladni, Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pomagamo z ocenami.  

Vodja: Jožica Dolenc

Tel.: 01 4779 192

NRL za mleko in mlečne proizvode

Vodja: Majda Biasizzo

Tel.: 01 4779 192

NRL za tuberkulozo (TBC)

Vodja: Matjaž Ocepek

Tel.: 01 4779 159

NRL za krmne dodatke

Krmni dodatki, ki se v krmo dodajajo za izboljšanje reje, prireje in dobrega počutja živali, se ne smejo dajati na trg brez dovoljenja Evropske Komisije. Ta dovoljenje podeli, ko se ugotovi, da dodatek nima škodljivih učinkov na zdravje ljudi in živali ter na okolje. Za oceno je odgovorna Evropska agencija za varnost hrane (EFSA). Oceno analiznih metod, ki jih mora proizvajalec krmnega dodatka predlagati za uradni nadzor, izdela referenčni laboratorij Evropske unije za dodatke krmi (EURL FA). Nacionalni referenčni laboratoriji držav članic sodelujejo pri izdelavi poročil o ustreznosti predlaganih analiznih metod s svojimi pripombami in nasveti, lahko pa jih EURL tudi pooblasti za izdelavo poročila. NRL tudi izvaja analizne metode za določanje krmnih dodatkov (vitamini, kokcidiostatiki, elementi ...).

Vodja: Gabrijela Tvačar Kalcher

Tel.: 01 4779 237

NRl za bolezni rakov

Vodja: prof. dr. Vlasta Jenčič

Tel.: 01 4779 145

NRl za bolezni konj

Vodja: Tadej Malovrh

Tel.: 01 4779 181

NRL za zdravstveno varstvo čebel

Vodja: Metka Pislak Ocepek

Tel.: 01 4779 146

NRL za konjsko kugo

Vodja: Aleksandra Grilc Fajfar

Tel.: 01 4779 181

NRL za kugo drobnice

Vodja: Danijela Rihtarič

Tel.: 01 4779 181

NRL za osepnice ovc in koz

Vodja: Urška Kuhar

Tel.: 01 4779 181

NRL za vozličasti dermatitis

Vodja: Urška Kuhar

Tel.: 01 4779 181

NRL za vodo v perutninskem mesu

Vodja: Zlatka Bajc

Tel.: 01 4779 192