NVI Celje

Opravljamo strokovno, operativno in razvojno dejavnost na področju diagnostike živalskih kužnih bolezni in zdravstvenega varstva domačih živali, divjadi, rib in čebel ter operativno in diagnostično dejavnost na področju higiene živil.

Dejavnosti

V diagnostičnem laboratoriju opravljamo mikrobiološke in mikološke preiskave kliničnega materiala ter mikrobiološke analize živil in surovin za živila, krmil, brisov in vode, parazitološke preiskave domačih in divjih živali ter serološke preiskave.

Naša enota izvaja dejavnost na področju zdravstvenega varstva rib in čebel in sicer klinične preglede in vzorčenje čebel ter farmskih in prostoživečih ribjih jat, izdajanje zdravil ter izobraževanje imetnikov živali.

Opravljamo tudi dejavnost ugotavljanja vzroka pogina in odvoz živalskih trupel.

 

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

Z vpeljanim sistemom vodenja skladno s SIST EN ISO/IEC 17025 odjemalcem zagotavljamo neodvisnost in nepristranskost ter nudimo zanesljive in mednarodno priznane rezultate.

Veterinarska fakulteta je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-021 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Seznam akreditiranih metod in aktualni podatki o metodah so razvidni iz priloge k akreditacijski listini LP-021 in priloge B k V 95.

 

Strokovna izobraževanja

Zaposleni na enoti organizirajo izobraževanja v obliki predavanj tako za lastnike živali kot tudi za potrebe različnih rejskih društev in interesnih združenj.

Storitve

Mikrobiološke preiskave živil
 • ugotavljanje ostankov zdravil v mleku
 • preiskave na mastitis
 • preiskave vode za pitje
 • preiskave kliničnih vzorcev
 • parazitološke preiskave mesa, blata in kože
 • preiskave vzorcev čebel in medu
Zdravstveno varstvo rib
 • klinični pregledi ribogojstev
 • terenska diagnostika in vzorčenje
 • svetovanje in predpisovanje terapij
 • ocena tveganja za kužne bolezni
 • vzorčenje v ribogojnicah po odredbi
 • sodelovanje s strankami
 • diagnostika in vzorčenje v primeru povišanega pogina rib
Zdravstveno varstvo čebel
 • strokovno delamo na področju zdravstvenega varstva čebel
 • jemanje vzorcev, pregledi in preiskave
 • spremljanje zdravstvenega stanja in zdravljenje
 • svetovanje in izdaja strokovnih mnenj
 • sodelovanje pri raziskavah
 • izobraževanje
 • izdaja potrdil
Patomorfološka diagnostika
 • ugotavljanje vzroka pogina pri domačih živalih po naročilu imetnikov živali
 • ugotavljanje vzroka pogina glede na priporočila in zahteve UVHVVR

Veterinarsko higienska služba

Enota ima organizirano veterinarsko higiensko službo, kjer na področju ki ga pokrivamo, odvažamo poginjene živali v zbiralnico kadavrov in poskrbimo za njihovo neškodljivo uničenje. Ta služba je z vidika preprečevanja širjenja bolezni tako na živali kot na ljudi izjemno pomembna, saj z odvozom odstranimo vir potencialne okužbe. Prav tako je pomembna z vidika varovanja okolja saj z odstranjevanjem poginjenih živali preprečujemo onesnaževanje voda, tal in krme.

Kontakti

Nacionalni veterinarski inštitut

Enota Celje

Trnoveljska cesta 1,

3000 Celje

Tel: 03 5419 336

Fax: 03 5419 453