NVI Maribor

Enota Maribor opravlja strokovno, operativno in razvojno dejavnost na področju diagnostike živalskih kužnih bolezni in zdravstvenega varstva domačih živali in čebel ter operativno in diagnostično dejavnost na področju higiene živil.

Dejavnost

Naša dejavnost vključuje mikrobiološke preiskave kliničnega materiala, živil in surovin za živila, krmil, brisov in vode, parazitološke preiskave domačih in divjih živali ter serološke preiskave.

Na ta način pomagamo ohranjati zdravje živali in preprečujemo širjenje bolezni, zagotavljamo varno hrano in ohranjamo zdravo in čisto okolje. Uporabniki naših storitev so imetniki in rejci živali, proizvajalci živil živalskega izvora, veterinarji in inšpekcijske službe.

 

SIST EN ISO/IEC 17025:2017

Z vpeljanim sistemom vodenja skladno s SIST EN ISO/IEC 17025 odjemalcem zagotavljamo neodvisnost in nepristranskost ter nudimo zanesljive in mednarodno priznane rezultate.

Veterinarska fakulteta je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-021 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Seznam akreditiranih metod in aktualni podatki o metodah so razvidni iz priloge k akreditacijski listini LP-021 in priloge B k V 95.

 

Strokovna izobraževanja

Zaposleni na enoti organizirajo izobraževanja v obliki predavanj tako za lastnike živali kot tudi za potrebe različnih rejskih društev.

Organiziramo:

 • tečaje za osemenjevanje živali,
 • izobraževanja čebelarjev,

Na enoti je možnost opravljanja prakse za študente veterinarske medicine.

 

Raziskovanje

Zaposleni na enoti smo v okviru različnih programskih skupin vključeni v raziskovalno delo na področju laboratorijske diagnostike, zdravstvenega varstva čebel, reprodukcije in ugotavljanja vzroka pogina živali.

Storitve

Mikrobiološke preiskave živil

V vzorcih živil (meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, jajca, med,..) ugotavljamo:

 • prisotnost bakterij Salmonella spp. (ISO 6579 in MDS metoda),
 • prisotnost in število bakterij Listeria monocytogenes,
 • prisotnost in število bakterij termofilnih kampilobaktrov,
 • prisotnost in število bakterij E.coli,
 • prisotnost in število bakterij iz družine Enterobacteriaceae,
 • prisotnost in število koagulaza pozitivnih stafilokokov,
 • skupno število mikroorganizmov,
 • prisotnost in število plesni in kvasovk.

V vzorcih mleka ugotavljamo prisotnost zaviralnih snovi:

 • DELVO-SP test za ugotavljanje betalaktamskih antibiotikov,
 • Twin senzor za ugotavljanje betalaktamskih antibiotikov in tetraciklinov.

V vzorcih primarne proizvodnje ugotavljamo prisotnost bakterij Salmonella sp. (vpojna obuvala, feces, podložni papir), Listeria monocytogenes (brisi površin) in drugih pokazateljev higiene (brisi površin – skupno število mikroorganizmov, enterobakterij…)

V vzorcih vode ugotavljamo prisotnost in število bakterij E. coli in fekalnih streptokokov ter skupnega števila mikroorganizmov.

Mikrobiološke preiskave kliničnega materiala

Bakteriološke in mikološke preiskave iz brisov sluhovoda, ran, kožnih ostružkov, spremenjenih dlak z antibiogramom.

Pregled in bakteriološka preiskava urina z antibiogramom.

Bakteriološka preiskava mleka ob vnetju mlečne žleze oz. povišanem številu somatskih celic z antibiogramom.

Bakteriološka preiskava organov ob raztelesbi.

Laboratorijske preiskave vzorcev na prisotnost čebeljih bolezni:

 • Huda gniloba čebelje zalege (ugotavljanje P. larvae iz ostankov zalege ob izbruhu bolezni, ugotavljanje spor  P. larvae v medu, vosku in zimskem drobirju)
 • Nosema
 • Pršica
 • Varoa
 • Pohlevna gniloba čebelje zalege
 • Poapnela zalega
 • Okamenela zalega
 • Mali panjski hrošč
Parazitološke preiskave
 • Ugotavljanje prisotnosti ličink trihinele v mišičnini domačih in divjih živali
 • Ugotavljanje notranjih zajedavcev iz blata živali
 • Ugotavljanje zunanjih zajedavcev iz dlak in kožnih ostružkov
Serološke preiskave
 • Ugotavljanje protiteles poti virusu klasične prašičje kuge – KPK
 • Ugotavljanje protiteles proti virusu bolezni Aujeszkega - BA
Zdravstveno varstvo čebel

Sistematično spremljanje zdravstvenega in epizootiološkega stanja čebel:

 • Klinični pregledi čebeljih družin
 • Terenske diagnostične preiskave
 • Odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave
 • Izdaja zdravil in strokovnih navodil
 • Izobraževanje čebelarjev
 • Priprava strokovne podlage za načrtovanje in spremljanje ukrepov v zdravstvenem varstvu čebel
 • Spremljanje registra čebelarjev in čebeljih družin
Reprodukcija
 • Izobraževanje imetnikov rejnih domačih živali (govedo, drobnica, prašiči, kopitarji)
 • Analiza umetnega osemenjevanja
 • Analiza naravnega pripusta
 • Spremljanje plodnosti in zdravstvenega varstva rejnih domačih živali

Veterinarsko higienska služba

Enota ima organizirano veterinarsko higiensko službo, kjer na področju ki ga pokrivamo, odvažamo poginjene živali v zbiralnico kadavrov in poskrbimo za njihovo neškodljivo uničenje. Ta služba je z vidika preprečevanja širjenja bolezni tako na živali kot na ljudi izjemno pomembna, saj z odvozom odstranimo vir potencialne okužbe. Prav tako je pomembna z vidika varovanja okolja saj z odstranjevanjem poginjenih živali preprečujemo onesnaževanje voda, tal in krme.

Kontakti

Maribor
 

Naslov

NVI Enota Maribor
Karantanska ulica 37,
2000 Maribor

Telefon

02 25 25 008

Faks

02 25 24 128

Sprejem vzorcev

 
ponedeljek-četrtek 7.00-15.00
petek 7.00-14.00
Murska Sobota
(začasni sprejem vzorcev)

Naslov

NVI Enota Murska Sobota
Noršinska ulica 35
9000 Murska Sobota

Telefon

02 53 48 216

Faks

02 524 15 59

Sprejem vzorcev

 
ponedeljek-četrtek 7.00-15.00
petek 7.00-13.00
   

Naslov

NVI Enota Maribor
Karantanska ulica 37,
2000 Maribor

Telefon

02 74 93 687
02 46 13 150
   

Naslov

NVI Enota Maribor
Karantanska ulica 37,
2000 Maribor

Telefon

02 22 83 738
   

Naslov

NVI Enota Maribor
Karantanska ulica 37,
2000 Maribor

Telefon

02 22 83 737