Trajnostna prireja prašičjega mesa z imunokastracijo (SuSI)

H2020 ERA-NET SusAn (SuSi)

Splošni podatki

 

Članica UL

Veterinarska fakulteta

 

Naziv nosilca projekta

Univerza v Hohenheimu, Nemčija  

Status

partner (v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije (KIS))  

Šifra projekta/akronim projekta

H2020 ERA-NET SusAn (SuSi)  

Naslov projekta

Trajnostna prireja prašičjega mesa z imunokastracijo (SuSI)  

Obdobje financiranja

1.9.2017 do 31.8.2021  

Letni obseg FTE ali EUR

11.600 EUR  

Vodja

prof. dr. Volker Stefanovski  

 

 

Vsebinski opis projekta

Evropska prašičereja se bo v bližnji prihodnosti soočala z velikim izzivom, saj so se akterji vrednostne verige prireje in predelave prašičjega mesa dogovorili, da bodo po letu 2018 prostovoljno prekinili s kastracijo pujskov, kot se izvaja danes (brez anestezije in analgezije). Kljub neodobravanju te prakse, je večina merjaščkov v EU še vedno kirurško kastriranih. Trenutno obstajata dve alternativi; ena je reja nekastriranih merjaščkov, ki je za akterje trenutno preferenčna. Vendar se pri njej pojavlja vse več dvomov in vprašanj povezanih z zagotavljanjem kakovosti mesa (vonj po merjascu) in dobrobiti (agresije, poškodbe). Imunokastracija (ICN) je druga možna izbira, a njeno večjo razširjenost v EU ovirajo tehnološka vprašanja in družbena sprejemljivost. Cilj tega projekta je kritična presoja/ocena ICN v primerjavi s kirurško kastracijo in rejo merjaščkov ter njena optimizacija/promocija kot trajnostne alternative z vidika okolja, ekonomike in družbene sprejemljivosti. Multidisciplinarni konzorcij 8 partnerjev s širokim strokovnim znanjem in izkušnjami bo cilj naslavljal z vidika celotne verige od reje do produkta. Projekt bo analiziral ICN kot alternativo za različne proizvodne sisteme glede na regionalne okoliščine in družbeno ozračje. Ključna vprašanja povezana z ICN predvsem z vidika zagotavljanja dobrobiti živali, menedžmenta v reji, in kakovosti proizvodov bodo skupaj s potrošniško perspektivo proučevali štirje delovni sklopi (WP). Trije dodatni WP-ji bodo pridobljene rezultate ovrednotili v smislu družbene sprejemljivosti (okoljske, ekonomske in potrošniške). Zagotovljena bo diseminacija rezultatov in dvosmerna izmenjava informacij in izkušenj z akterji vzdolž vrednostne verige (WP8). Projektni rezultati bodo v podporo tako prireji in predelavi, kot tudi zakonodajalcu pri odločanju povezanem z izboljšanjem dobrobiti živali ter s sprejemljivostjo prašičjega mesa pri potrošnikih znotraj EU (v luči sprememb povezanih s kastracijo). Predlagano transnacionalno sodelovanje omogoča učinkovitejšo rabo sredstev za raziskave, učinkovitejši prenos znanja in ustreznejše komunikacijske strategije, kar je vse pogoj za sprejemljivost ICN v Evropi.

Projekt je vertikalno organiziran v 8 WP, horizontalne aktivnosti (preko vseh WP) pa predstavljajo poskusi v različnih partnerskih državah. Slovenski partnerji smo odgovorni za koordinacijo WP3 (kakovost produktov) in za eksperimente v nacionalnem okviru.

Partner KIS je v projektu odgovoren za WP3, katerega cilj je presoja ICN kot alternative fizični/kirurški kastraciji z vidika kakovosti produkta (uspešnost imunizacije, klavna kakovost, kakovost mesa in proizvodov). Skupaj z UL, VF bo izpeljal poskus na nacionalni ravni in prispeval vzorce ter izvedel meritve iz poskusov za druge WP. 

Partner UL, VF (skupaj s KIS) vodi poskuse v nacionalnem okviru. Partner UL-VF je na slovenski strani odgovoren še za histološke analize reprodukcijskih organov in za histomorfometrično oceno vpliva ICN na presnovni in kontraktilni status skeletnih mišic.
 

 

Sestava projekte skupine

prof. dr. Milka Vrecl Fazarinc (koordinatorka na VF)
prof. dr. Gregor Fazarinc
prof. dr. Nina Čebulj Kadunc 
prof. dr. Andrej Kirbiš
Magdalena Dobravec
Jasna Šporar 

 

Spletna povezava