Ovca

Strateški pristopi za izboljšanje zdravstvenega stanja in plodnosti drobnice

CRP V4-2005

ARRS MKGP

 

Splošni podatki

 

Članica UL

Veterinarska fakulteta

 

Naziv nosilca projekta

Veterinarska fakulteta UL  

Status

nosilec  

Šifra projekta/akronim projekta

CRP V4-2005  

Naslov projekta

Strateški pristopi za izboljšanje zdravstvenega stanja in plodnosti drobnice  

Financer

ARRS, MKGP  

Obdobje financiranja

1. 11. 2020 - 31. 10. 2023  

Letni obseg FTE ali EUR

0,9 FTE  

Vodja

prof. dr. Janko Mrkun  

Veda

Biotehnika/Veterina  

Sodelujoče RO

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

 

 

 

Faze projekta

DS1: Epidemiološka analiza odbranih tropov

1.1.    Parazitološke preiskave
1.2.    Virološke preiskave
1.3.    Bakteriološke preiskave

DS2: Deficitarne bolezni v odbranih tropih

DS3: Reprodukcijski sklop

3.1.    Vpeljava metod za malo-invazivno spremljanje in analiza parametrov plodnosti
3.2.    Vpeljava modernih tehnik asistirane reprodukcije

 

Vsebinski opis projekta

V slovenskem prostoru imamo sezonske in celoletno poliestrične (ciklične) pasme ovc. Problem plodnosti pa se pojavlja tako pri samicah kot pri samcih. Iz podatkov, ki jih zbiramo v okviru javne službe strokovnih nalog v živinoreji na področju reje drobnice v tropih, ki so vključeni v rejske programe ugotavljamo, da se v zadnjih letih pojavlja tako manjša rodnost kot tudi slabša plodnost (daljša doba med jagnjitvama, manjše število rojenih jagnjet v gnezdu) pri sezonskih in celoletno poliestričnih pasmah ovc. 

V okviru predlaganega projekta zato želimo ugotoviti kakšno je zdravstveno stanje naših tropov tako pri sezonski istrski pramenki kot tudi celoletno poliestrični jezersko solčavski pasmi. Natančno bomo proučili epidemiološko situacijo v odbranih tropih, skušali ugotoviti razširjenost virusnih in bakterijskih povzročiteljev, stopnjo invadiranosti z zajedavci ter vpeljati ustrezne ukrepe za nadzor bolezni. Učinkovitost ukrepov bomo nadzirali predvsem z določanjem in spremljanjem plodnosti in rodnosti pri ovcah. Z rednim spremljanjem ciklusov, uvedbo novih malo invazivnih metod za spremljanje ciklusa ter uporabo tehnik asistirane reprodukcije, bomo skušali izboljšati plodnost pri samicah in samcih.

S spremljanjem zdravstvenega stanja pri ovcah in določanjem posameznih bolezni, med katerimi so tudi zoonoze, bo projekt pripomogel k ohranjanju enega zdravja (One health strategija). Z intenziviranjem plodnosti oz. reprodukcije, ki je podlaga za izboljšanje proizvodnosti, bomo pripomogli k povečanju deleža samooskrbe in k prehranski varnosti v Republiki Sloveniji. S povečanjem ekonomičnosti reje bomo neposredno vplivali na delež drobnice v živinorejski proizvodnji.

Ker so ovce veliko bolj odporne na klimatske spremembe in lahko izrabljajo voluminozno krmo slabše kakovosti ter ob tem skrbijo za kulturno krajino predvsem v strmih in odročnih predelih Slovenije, bomo z ohranjanjem in intenziviranjem ovčjereje ter njihovo promocijo posredno poskrbeli tudi za lepši izgled slovenske krajine.

Rezultati raziskave bodo imeli neposreden vpliv na proizvodnost in zdravje ter dobro počutje živali. S tem bomo zagotovili tudi večjo prehransko varnost ljudi v Republiki Sloveniji. Z izsledki ugotovitev bomo pripravili ustrezne ukrepe za eradikacijo posameznih bolezni. Izboljšanje zdravstvenega stanja in proizvodnosti ter plodnosti živali je pogoj za dvig konkurenčnosti in ohranitev naših avtohtonih pasem na področju ovčereje in s tem dolgoročnega ohranjanja oziroma intenziviranje pomembne kmetijske panoge.

 

Sestava projekte skupine

SICRIS

 

Zaključno poročilo

 

 

Priloga (969,8 KB)