Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem

LIFE Lynx/ LIFE16 NAT/SI/000634

Splošni podatki

Članica UL

Veterinarska fakulteta  

Naziv nosilca projekta

Zavod za gozdove Slovenije  

Status

partner  

Šifra projekta/akronim projekta

LIFE Lynx/ LIFE16 NAT/SI/000634  

Naslov projekta

Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem  

Financer

Evropska komisija, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (MOP), Sklad za varstvo okolja in energetsko učinkovitost (EPEEF), Euronatur, Vlada Republike Hrvaške, Urad za nevladne organizacije  

Obdobje financiranja

01.07.2017 – 31.03.2024  

Letni obseg FTE ali EUR

   

Vodja (na VF)

doc. dr. Diana Žele Vengušt  

Veda

naravoslovne vede (biologija, ekologija, gozdarstvo, veterinarska medicina, sociologija)  

Sodelujoče RO

Univerza v Ljubljani
Lovska zveza slovenije
Technical University in Zvolen
Progetto Lince Italia
Karlovac University of Applied Sciences
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation
Association for the Biological Diversity Conservation
Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Arma dei carabinieri – Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
Association BIOM
 

 

Faze projekta

 

Vsebinski opis projekta

Glavni cilj projekta LIFE Lynx je reševanje Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev.

Populacija je trenutno izredno majhna, izolirana, njeni osebki pa so si med seboj zelo sorodni. Stopnjo sorodnosti je tako potrebno znižati, in sicer z doselitvijo zdravih osebkov iz druge, neogrožene populacije. V projektu bomo v Slovenijo in na Hrvaško z mednarodnim sodelovanjem doselili rise iz slovaškega in romunskega dela Karpatov ter s tem preprečili izumrtje naše populacije. Hkrati se bomo zavzemali za ohranjanje močne podpore javnosti in ključnih deležnikov za ohranitev risa, kar bomo dosegli tudi z izdelavo upravljavskih orodij, ki bodo temeljila na rezultatih znanstvenih raziskav. Sodelovali bomo z državami EU, v katerih ta populacija risov živi, ter na sistematičen način zagotovili dolgoročno ohranitev doseljenih živali in skrbeli za sprejemanje širše javnosti za varovanje risa. Sprejemanju projekta s strani deležnikov in širše javnosti bomo namenili veliko pozornosti, saj je tesno sodelovanje z lokalnimi prebivalci in vsemi deležniki v procesu reševanja populacije risa ključnega pomena za  njeno dolgoročno ohranitev. Izdelali bomo strateške dokumente na nacionalnih nivojih in na nivoju populacije, s katerimi bomo zagotavljali dolgoročno ohranitev obnovljene populacije. Znanstvena orodja, ki jih bomo na podlagi podatkov iz projekta razvili, nam bodo namreč omogočila razumevanje razvoja populacije, spremljanje uspešnosti ponovne naselitve, testiranje različnih upravljavskih scenarijev ter izbor najboljšega načina upravljanja s populacijo. Dolgoročni cilj projekta je razvoj populacije v uspešno delujočo enoto, ki bo kot del metapopulacije zmožna samostojnega in dolgoročnega obstoja na tem ozemlju. Prav tako bomo omilili vplive razdrobljenosti habitata preko prizadevanj za vzpostavitev povezanosti z drugimi okoliškimi populacijami in upoštevanja zahtev vrste v prostorskem načrtovanju.

 

Sestava projekte skupine

https://www.lifelynx.eu