ART-REM (Tehnike asistirane reprodukcije (ART) in regenerativne medicine (REM))

586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Splošni podatki

Članica UL: Veterinarska fakulteta 

Naziv nosilca projekta:  Univerza v Novem Sadu (UNS)

Status:  partner

Šifra projekta/akronim projekta: 586181-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Naslov projekta: ART-REM (Tehnike asistirane reprodukcije (ART) in regenerativne medicine (REM))

Obdobje financiranja: 1.10.2017-1.10.2020

Letni obseg FTE ali EUR:

Vodja (na VF): izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan

Veda: 

Sodelujoče RO: Univerza v Novem Sadu (UNS), Univerza v Beogradu (UB), University of Kragujevac (UNIKG), Sofia University St. Kliment Ohridski (SU), Univerza v Ljubljani (UL), University of Newcastle (UNEW), Specijalna Ginekoloska bolnica Ferona (Ferona), Livestock and Veterinary Centre for reproduction and artificial insemination “Velika Plana” (LVCRAI), Medical Center ReproBioMed (MCRBM)

Faze projekta

Projekt je sestavljen iz sedmih faz, ki se med seboj prepletajo. 

1. PRIPRAVA - Razvoj učnih načrtov

Ta delovni sveženj vključuje več dejavnosti, namenjenih pripravi potrebnih pogojev za uspešno ustvarjanje načrtovanih študijskih programov. Zelo pomembno je sodelovanje učiteljskega osebja srbskih visokošolskih partnerjev z ostalimi partnerji EU z namenom večje zmogljivosti za razvoj in izvajanje novih učnih načrtov.

2. RAZVOJ 

Ta delovni paket je namenjen izobraževanju in strokovnemu razvoju srbskih predavateljev s pomočjo študijskih obiskov in usposabljanj v programskih državah. Poleg tega ta paket vsebuje tudi nabavo opreme za vse tri srbske partnerje in pripravo učnega gradiva za tečaje v različnih študijskih programih.

3. RAZVOJ - Izvajanje študijskega programa

Ta delovni paket je namenjen izvajanju novih učnih načrtov.

4. RAZVOJ – Izobraževanje in usposabljanje s pripravo vaditeljev, ki se bo izvajalo in organiziralo kot 1-, ali dvodnevni tečaj.

5. NAČRT KAKOVOSTI - Nadzor kakovosti

Ta delovni paket se nanaša na meritev kakovosti projekta, pa tudi na nove in nadgrajene študijske programe in tečaje učenja. Na začetku projekta je bil izvoljen odbor za zagotavljanje kakovosti, ki ga sestavljajo predsednik in dva sopredsednika. Izdelan je bil tudi načrt spremljanja kakovosti. Ta delovni paket vključuje redno spremljanje in oceno dela in napredka projekta. Povratne informacije vseh udeležencev projekta in študentov so bistvene za oceno kakovosti projekta in kakovosti študijskih programov. Pregled bo omogočil ustrezno izvajanje prihodnjih dejavnosti, opozoril na težave in našel rešitve za njihovo premagovanje, da bi na najboljši možen način dosegli cilje projekta. Poleg tega bo kakovost novih študijskih programov in projekta kot celote ocenila zunanja komisija.

6. RAZŠIRJANJE IN IZKORIŠČANJE

Ta delovni paket vsebuje dejavnosti povezane z distribucijo rezultatov projekta. Osnutek načrta za razširjanje je bil sprejet na uvodnem sestanku in podrobneje razvit v nadaljevanju. Poslan je bil vsem članom odbora konzorcija v končni sprejem. Načrt vsebuje sredstva, s katerimi se bodo promovirali in seznanjali rezultati in dejavnosti projekta.

7. UPRAVLJANJE - Upravljanje projektov

Projekt se je začel z začetnim sestankom in konferenco, na kateri so vsi partnerji pridobili skupno razumevanje celotnega projekta in razpravljali o ključnih vprašanjih povezanih s projektom. Na začetku sestanka sta bila imenovana tudi konzorcijski odbor (CB) in usmerjevalni odbor (SC).

 

Vsebinski opis projekta

Tehnike asistirane reprodukcije (ART) in regenerativne medicine (REM) so medsebojno povezana in hitro razvijajoča se področja reprodukcije domačih živali in ljudi. ART se dandnaes vse pogosteje uporablja kot metoda izbora za zdravljenje neplodnosti pri ljudeh in za izboljšanje genetskega potenciala plemenskih živali. Prav tako je tudi REM hitro razvijajoče se področje, ki ima pomembno vlogo pri zdravljenju humanih bolezni. Izobraževanje strokovnjakov za delo na teh področjih je izrednega pomena in bistven za zahteve trenutnega trga. V Srbiji trenutno ni ustreznih študijskih programov, povezanih s temi področji, razen magisterija iz reproduktivne biologije na Univerzi v Novem Sadu (UNS). 

S tem namenom se je izoblikoval projekt, v okviru katerega bo v prihodnosti mogoče vpisati program specializacije iz omenjenih področij in sicer v obliki dveh novih študijskih programov: 

  1. magisterij iz regenerativne medicine na Univerzi v Kragujevacu 
  2. specializacija iz reproduktivne biotehnologije na Univerzi v Beogradu

Cilj projekta je, da pride do prenosa dobre prakse med sodelujočimi partnerji visokošolskih zavodov iz držav EU na srbske visokošolske ustanove in sicer iz področja humane in živalske asistirane reprodukcije. Novi študijski programi bodo spodbujali raznolikost izobraževalnega potenciala srbskih visokošolskih ustanov z namenom povečanja zaposljivosti njihovih diplomantov na srbskem trgu dela. Novi študijski programi se smatrajo kot mehanizem za privabljanje večjega števila študentov in strokovnjakov na nacionalni in mednarodni ravni, saj takšnih študijskih programov v sosednjih državah ni. Prav tako projekt predvideva vključitev vseživljenjskega izobraževanja na področju reprodukcije. Tesno sodelovanje s partnerskimi visokošolskimi ustanovami bo pripomoglo k prenosu njihovega strokovnega znanja na področju izobraževanja asistirane reprodukcije in regenerativne medicine na srbske univerze in izboljšalo raven usposobljenosti in veščin v srbskih visokošolskih ustanovah z razvojem novih in inovativnih izobraževalnih programov.


Sestava projekte skupine

Izr. prof. Ožbalt Podpečan, Izr. prof. dr. Janko Mrkun, asist. dr. Maja Zakošek Pipan, asist. dr. Nataša Šterbenc, Prof. dr. Petra Zrimšek, prof. dr. Robert Frangež, prof. dr. Olga Zorman Rojs, Mateja Bogataj, Matjaž Petrovič


https://artrem.pmf.uns.ac.rs/documents/