Pripustna postaja

Vsak imetnik plemenskega žrebca je dolžan registrirati pripustno postajo.

Za odobritev in registracijo pripustne postaje, je potrebno upoštevati določbe zootehniških in veterinarskih pogojev, ki so natančneje opisani v naslednjih dveh pravilnikih.

Za odobritev in registracijo pripustne postaje mora vlagatelj oddati naslednji vlogi:

1. Vloga za odobritev pripustne postaje UE (po zootehniškem pravilniku) – oddati na upravno enoto
  •  lastnik, imetnik oz. zakupnik kmetijskega gospodarstva vloži vlogo za odobritev pripustne postaje na pristojno upravno enoto.

 

  • upravna enota preveri vlogo in zaprosi ministrstvo za kmetijstvo in okolje za dodelitev zootehniške registrske številke. Na podlagi tega upravna enota izda odločbo o odobritvi pripustne postaje za obdobje petih let.

Poleg same izpolnjene vloge je potrebno priložiti sledeče priloge:

  • zemljiško knjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev, za parcelo na kateri se žrebec nahaja. Če vlagatelj ni lastnik parcele mora oddati tudi pogodbo o najemu zemljišča,
  • skico tlorisa objekta, kjer bo uhlevljen plemenski žrebec in se bo izvajal pripust,
  • dokazilo o usposobljenosti imetnika žrebca – potrebno opraviti tečaj (VF, dr. Igor Klobučar, dr.vet.med) ali primerna izobrazba,
  • strokovno mnenje Klinike za zdravstveno varstvo in rejo konj
  • kopijo sklenjene pogodbe z Veterinarsko fakulteto

 

2.  Vloga za odobritev pripustne postaje (po veterinarskem pravilniku) – oddati na območni urad Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)
  • imetnik plemenjaka vloži vlogo za odobritev pripustne postaje na območni urad Urada za varno hrano, veerinarstvo in varstvo rastlin

 

  • območni urad UVHVVR-a  preveri pogoje, ter mu dodeli veterinarsko registrsko številko , če izpolnjuje predpisane pogoje.
Na pripustni postaji uradni veterinar enkrat letno vrši pregled pripustne postaje in plemenjaka.