Paratuberkuloza pri mlečnem govedu, pomen skupnih pašnikov, ekonomska analiza in vključevanje deležnikov

J4-3093

ARRS

 

 

Splošni podatki

 

Članica UL

Veterinarska fakulteta

 

Naziv nosilca projekta

   

Status

nosilec  

Šifra projekta/akronim projekta

J4-3093  

Naslov projekta

Paratuberkuloza pri mlečnem govedu, pomen skupnih pašnikov, ekonomska analiza in vključevanje deležnikov  

Financer

ARRS  

Obdobje financiranja

1.12.2021 - 30.11.2024  

Letni obseg FTE ali EUR

1,38 FTE  

Vodja

Matjaž Ocepek  

Veda

Veterinarska medicina  

Sodelujoče RO

UL Biotehniška fakulteta

 

 

 

Faze projekta

Cilj projekta je:

  • ugotoviti dejavnike tveganja za pojav paratuberkuloze v čredah molznic in identificirati potencialne možnosti za njen nadzor;
  • pripraviti model ekonomskih posledic bolezni in različnih kontrolnih ukrepov;
  • prispevati k razumevanju vloge skupnih pašnikov pri prenosu MAP;
  • opredeliti genetsko raznolikost izolatov MAP v Sloveniji na ravni celotne države in posamezne črede;
  • raziskati izvedljivost in sprejemljivost možnih kontrolnih ukrepov z uporabo transdisciplinarnih metod in vključevanjem deležnikov celotne proizvodne verige.

Predlagani projekt bo pripomogel k nadaljnjemu razumevanju te kompleksne bolezni v Sloveniji in Švici ter bo vodila do pridobitve znanja, ki bo omogočilo nadaljnjo pripravo strategij za nadzor bolezni.

 

Vsebinski opis projekta

Paratuberkuloza ali Johnejeva bolezen je kronična vnetna bolezen, ki prizadene predvsem prežvekovalce. Pri govedu je bolezen endemična po vsem svetu in povzroča velike gospodarske izgube. To je zelo pomembno za kmetijski sektor tako Slovenije in Švice. Povzročitelj bolezni je mikobakterija Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP), ki lahko povzroči klinično bolezen tudi pri številnih drugih domačih in divjih vrstah živali, vključno s primati. Pri ljudeh obstaja sum, da je MAP povezana s pojavom Crohnove bolezni in nekaterimi drugimi kroničnimi boleznimi. Točna prevalenca paratuberkuloze v Sloveniji in Švici ni znana. Bolezen je težko diagnosticirati zaradi dolge inkubacijske dobe in diagnostičnih testov z nizko občutljivostjo. Izziv predstavlja tudi nadzor nad boleznijo, saj je epidemiologija zelo kompleksna in še ni dobro poznana. Poleg tega primanjkuje motivacije za obvladovanje bolezni, ker je velik del izgub na ravni kmetije prikrit in ker je ekonomske izgube težko oceniti. Vendar se iz ekonomskih razlogov, dobrobiti živali in varnosti potrošnikov število držav, kjer se izvajajo nacionalni programi za nadzor in obvladovanje bolezni, nenehno povečuje. Slovenija in Švica se še nista pridružili tej pobudi.

Da bi v določeni državi pripravili pogoje za vpeljavo učinkovitega in ekonomsko izvedljivega programa za nadzor in obvladovanje paratuberkuloze, moramo dobro preučiti vpliv bolezni na gospodarstvo v tej državi. Zato je naš cilj razviti bioekonomski stohastični model na ravni črede krav molznic, ki bo temeljil na empiričnih podatkih iz študije primerov in kontrol, izvedene v Sloveniji. To je pomembno za mlečni sektor, ker je najpomembnejši del kmetijstva v obeh državah in tudi zato, ker bo imel ta sektor nesorazmerne izgube, če bo potrjena povezava z boleznijo pri ljudeh. Oblikovali bomo tudi model za ugotavljanje koristi in stroškov različnih kontrolnih ukrepov, vključno z upoštevanjem mnenja kmetov glede izvedljivosti teh ukrepov. Poleg tega bomo izvedli podrobno raziskavo o dejavnikih tveganja s študijo primerov in kontrol v Švici, da bomo lahko določili tiste dejavnike tveganja, ki vplivajo na pojav paratuberkuloze v čredah molznic, in raziskali potencialne možnosti nadzora.

Eden najpogosteje uporabljenih kontrolnih ukrepov so omejitve gibanja, saj je bilo ugotovljeno, da so premiki živali ena glavnih poti prenosa MAP med čredami. Drugi ukrep, ki se pogosto izvaja, je upravljanje pašnikov, saj naj bi skupni pašniki pomembno prispevali k potem prenosa, ker se živali iz različnih čred pasejo skupaj, vendar to do sedaj še ni bilo primerno raziskano. Ker so skupni alpski pašniki pomembna značilnost tako slovenske kot švicarske živinoreje, je naš cilj prispevati k razumevanju njihove vloge pri prenosu MAP. To bomo raziskali z obsežnim vzorčenjem čred v Sloveniji, ki se pasejo skupaj, vzorčenjem pašnikov, ugotavljanjem dejavnikov tveganja, genotipizacijo na osnovi zaporedij celotnih genomov pridobljenih MAP ter interpretacijo rezultatov v kombinaciji z analizo omrežija premikov goveda. V Švici bomo prav tako preučevali premike govedi z analozo omrežja.

Da bi ugotovili, če so kontrolni ukrepi izvedljivi in sprejemljivi, bomo uporabili transdisciplinarni pristop z uporabo metodologij participativne epidemiologije. Pri tem bomo aktivno vključili zainteresirane deležnike skozi celotno proizvodno verigo, da bomo pridobili vpogled v njihovo dojemanje bolezni in izvedljivosti kontrolnih ukrepov ter razumevanje kako ustrezno komunicirati o posledicah bolezni in potencialne koristi kontrolnih ukrepov. Naš pristom s participativnimi metodami bo poglobil naše razumevanje vzorcev in razlogov za perspektivo, ki jo imajo deležniki, kar je ključnega pomena pri razvoju trajnostnih rešitev za kompleksne zdravstvene težave živali.

 

Sestava projekte skupine

SICRIS