Detekcija virusov influence tipa A v okoljskih vzorcih, krmi in nastilju ter priprava algoritma za diagnostiko influence pri prašičih

V4-1803

ARRS MKGP

 

Splošni podatki

Članica UL: Veterinarska fakulteta

Soizvajalec: Prirodoslovni muzej Slovenije

Šifra: V4-1803

Naziv: Detekcija virusov influence tipa A v okoljskih vzorcih, krmi in nastilju ter priprava algoritma za diagnostiko influence pri prašičih

Obdobje: 1.11.2018 – 30.4.2021

Cenovna kategorija: D

Letni obseg: 190 ur raziskovalnega dela

Vodja: dr. Brigita Slavec

Veda: Biotehnika/ Veterina/ Animalna patologija in epizootiologija (šifrant ARRS), Kmetijske vede in veterina/ Veterina (šifrant FORD)

Vsebinski opis projekta

Do pojava visoko patogenega virusa podtipa H5N1 linije virusov A/gos/Guangdong (Go/GD/96) so bili zabeleženi le omejeni izbruhi influence tipa A. Bolezen se je pojavljala predvsem pri domači perutnini; okužbe ljudi z influenca tipa A virusi (IAV) so bili le sporadični. Po podatkih WHO je bilo v obdobju od 2003 do maja 2018 zabeleženih 860 primerov okužb s H5N1 pri ljudeh, s 53% smrtnostjo. Zato je strah pred novo pandemijo utemeljen. Zelo velik globalni problem so tudi velike ekonomske škode, ki jih povzročajo virusi prej omenjene linije po celem svetu, pri čemer ni zanemarljiv tudi vidik dobrobiti živali. Kljub temu, da so na voljo cepiva, se bolezen še vedno najpogosteje  zatira s pokončanjem perutnine.  Virus podtipa H5 iz gruče 2.3.4.4., ki je leta 2016  preko Rusije prišel v Evropo,  je do sedaj povzročil največjo znano pandemijo v evropskem prostoru. Do avgusta 2017 je bilo potrjenih 1207 izbruhov pri domači perutnini, o katerih so poročali iz 24. evropskih držav, in 1590 izbruhov pri prostoživečih pticah v 29. evropskih državah. Poleg podtipa H5N8 je bil potrjen tudi podtip H5N5.

Perutninarstvo v Sloveniji predstavlja eno večjih kmetijskih panog, zato je zaščita tega sektorja pred pojavi posebno nevarnih kužnih bolezni še kako pomembna. Eanko velja tudi za prašičerejo, čeprav je prizvodnja prašičjega mesa nekoliko manjša. Iz vidika preprečevanja okužb z virusi influence je še posebej neugodno, če so na relativno majhnem področju večje aglomeracije perutnine in prašičev. Za slovenske razmere so značilne tudi manjše družinske kmetije, kjer skupaj  vzrejajo perutnino in prašiče, kar lahko vodi v nastanek novih podtipov virusov  influence, nevarnih tudi za ljudi. V Sloveniji smo do sedaj imeli dva izbruha HPAI, vendar le pri prostoživečih pticah. V obeh primerih (2006 in 2017) je bila najbolj prizadeta severovzhodna (SV) regija. Gre za področje  z intenzivno rejo perutnine, hkrati pa je na tem območju tudi prašičereja najbolj razvita.  Epidemiološka slika okužb prašičev z IAV  v Sloveniji v zadnjem desetletju je praktično nepoznana. Zaradi velikega pomena prašičev v ekologiji virusov influence je eden od ciljev projekta ugotoviti, kateri virusi influence krožijo v populaciji prašičev v Sloveniji in pripraviti  protokole vzorčenja za veterinarje praktike. Pripravljeno bo tudi gradivo za osveščanje rejcev in druge laične javnosti, kako ravnati  ob primeru pojava influence pri prašičih. Podatki pridobljeni v okviru tega projekta bodo tako doprinesli k izpopolnjeni epidemiološki sliki o kroženju AIV tudi v evropskem prostoru, hkrati pa bo analiza pridobljenih podatkov pristojnim organom pomagala pri načrtovanju učinkovitih preventivnih ukrepov nadzora AIV pri prašičih v Sloveniji.

Za učinkovito in hitro preprečevanje širjenja kužnih bolezni je hitra in zanesljiva diagnostika ključnega pomena. Poleg tega je izrednega pomena tudi sledenje kužnim agensom, da se ugotovi izvor vnosa in  preveri ali so bili ukrepi razkuževanja in čiščenja učinkoviti. Čeprav je epizootiološka poizvedba del zakonsko predpisanih ukrepov v primeru izbruhov bolezni,  vzorčenje okolijskih vzorcev v načrtu ukrepov ni predvideno, prav tako tudi ne preverjanje učinkovitosti razkuževanja. Eden od ciljev predlaganega projekta je zato preveriti uporabnost ne-invazivnih metod vzorčenja različnih matriksov kot so zrak, površine tal, krma in optimizacija diagnostike AIV na teh vzorcih. Omenjene metode bomo preskusili na farmah živali kot tudi v okolju, kjer se zadržujejo prostoživeče vodne ptice, ki so eden od najpomembnejših dejavnikov tveganja vnosa povzročitelja v reje perutnine in prašičev.

V obeh primerih izbruhov HPAI v Sloveniji so bili najbolj prizadeti labodi grbci (Cygnus olor). Zakaj je temu tako, še ni razjasnjeno. Hipotetično bi lahko šlo za posledico naivnosti populacije v smislu prekuženosti z IAV. V okviru projekta bomo raziskali epidemiologiji IAV pri labodih grbcih na območjih SV Slovenije. Preučili bomo tudi njihovo dinamiko gibanja in s tem pridobili podatke o kritičnih točkah možnih prenosov AIV na reje perutnine in prašičev.

Ocenjujemo, da bo imel predlagani projekt velik pomen pri omejevanju širjenja aviarne influence med živalmi in s tem tudi pri zmanjševanju nevarnosti za prenos na človeka. Aviarna influenca predstavlja globalno grožnjo. Učinkovito zaščito preprečevanja vnosa virusa v reje in širjenja predstavljajo dobri biovarnostni ukrepi, ki pa morajo temeljiti na poznavanju epidemiologije in ekologije virusa na določenem območju, ter hitri in zanesljivi  diagnostiki. Menimo, da bomo z usmerjenimi raziskavami  izpolnili pričakovane cilje, opisane v razpisu.  

Faze projekta

CRP_1

Sestava projektne skupine

Povezava do SICRIS