Možnosti obvladovanja paratuberkuloze v rejah krav molznic in dvig konkurenčnosti slovenske govedoreje

V4-1805

ARRS MKGP

 

Splošni podatki

Članica UL: Veterinarska fakulteta 

Naziv nosilca projekta: Veterinarska fakulteta UL

Status: nosilec 

Šifra projekta/akronim projekta: V4-1805

Naslov projekta: Možnosti obvladovanja paratuberkuloze v rejah krav molznic in dvig konkurenčnosti slovenske govedoreje

Financer: ARRS/MKGP

Obdobje financiranja: 1. 11. 2018 - 31. 10. 2021

Letni obseg FTE ali EUR: 180.000 EUR

Vodja (na VF): dr. Matjaž Ocepek

Veda: Biotehnika/Veterina

Sodelujoče RO: SICRIS

 

Faze projekta

DS1: Ugotavljanje prevalence paratuberkuloze v rejah krav molznic

1.1. Priprava vprašalnika in izdelava podrobnega načrta vzorčenja
1.2. Vzorčenje
1.3. Molekularne in bakteriološke preiskave vzorcev
1.4. Ugotavljanje odpornosti živali na okužbo z MAP s pomočjo izbranih biokemijskih pokazateljev
1.5. Ugotavljanje epidemioloških povezav pozitivnih rej
1.6. Dodatno vzorčenje in preiskave epidemiološko povezanih rej

DS2: Ukrepi v pozitivnih rejah

2.1. Ugotavljanje razširjenosti bolezni v reji
2.2. Izdelava individualnih predlogov za nadzor bolezni v posameznih rejah
2.3. Preverjanje učinkovitosti ukrepov

DS3: Izdelava ocene ekonomskega vpliva bolezni

3.1. Izdelava osnovnega ekonomskega modela reje
3.2. Opredelitev in zbiranje podatkov o posameznih učinkih paratuberkuloze
3.3. Izdelava ekonomskega modela vpliva paratuberkuloze
3.4. Ekonomska analiza kontrolnih ukrepov

DS4: Izdelava predloga za certificiranje rej

 

Vsebinski opis projekta

V okviru predlaganega projekta želimo ugotoviti prevalenco paratuberkuloze v večjih rejah krav molznic ter razširjenost povzročitelja v okolju, oceniti ekonomske posledice bolezni v okuženih rejah v Sloveniji, predlagati ukrepe za nadzor bolezni, vpeljati in spremljati učinkovitost predlaganih ukrepov v okuženih rejah, preučiti možnost vpeljave sistema certificiranja rej prostih te bolezni, da bi omogočili rejcem nakup zdravih živali iz negativnih rej in hkrati povečali vrednost živali iz takih rej pri domačem in mednarodnem trgovanju ter zmanjšati prisotnost povzročitelja paratuberkuloze v prehranski verigi in okolju. Raziskavo smo načrtovali tako, da bi imeli rezultati neposreden vpliv na proizvodnost, zdravje in dobrobit živali v rejah krav molznic. Z ugotavljanjem okuženih rej in njihovo identifikacijo bomo zmanjšali tveganje za prenos bolezni med rejami. V MAP pozitivnih rejah bo narejen celovit pregled zdravstvenega stanja živali skupaj z oceno ekonomskega vpliva bolezni. Pričakujemo, da bomo tako pridobili pomembne podatke, ki bodo upravičevali ukrepe za nadzor bolezni.

 

Sestava projekte skupine

SICRIS