Zagotavljanje kakovosti visokošolskega izobraževanja


 

 

 

 

 

 

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani (VF) izvaja postopek zagotavljanja kakovosti visokošolskega izobraževanja (Internal Quality Management Procedure – IQM Procedure), ki ga je razvila projektna skupina partnerjev v okviru projekta Erasmus+ »Zagotavljanje kakovosti v visokošolskem izobraževanju«.

 

Zakaj postopek IQM?

Zagotavljanje kakovosti visokošolskega izobraževanja pogosto vrednotimo z oceno zadovoljstva študentov s študijskim programom ter ne stremimo v zadostni meri k preverjanju nivojev kompetenc, ki jih študentje dosežejo. Da bi študente čim bolje pripravili na nadaljnje strokovne dejavnosti, bi morala biti osrednja pozornost zagotavljanja kakovosti prav višanje nivojev kompetenc, ki jih študentje pridobijo med študijem. Potreben je tudi miselni preskok v zagotavljanju kakovosti zaradi različnih dogajanj na področju visokega šolstva:

  • Znotraj enotnega evropskega visokošolskega prostora (European Higher Education Area – EHEA) je prišlo do preskoka v načinu učenja – iz učenja, kjer je osrednji učitelj (njegov vložek), prehajamo na učenje, kjer je osrednji študent (njegove pridobljene kompetence).

  • Znotraj EHEA je omogočena vedno večja mobilnost študentov, diplomantov in visokošolskega osebja.

  • Znotraj EHEA je vedno večja transparentnost izvajanja in priznavanja visokošolskih programov.

  • V letu 2015 so bili sprejeti novi standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti znotraj EHEA.

Postopek IQM je osnovan na teh zadnjih dognanjih in dopolnjen z novimi ugotovitvami na področju raziskav kompetenc, ocenjevanj in implementacije. Postopek vključuje tudi potrebe različnih deležnikov v visokošolskem izobraževanju (študentov, učiteljev …).

Kdo je razvil postopek IQM?

Razvil ga je mednarodni konzorcij raziskovalcev, strokovnjakov iz agencij za zagotavljanje kakovosti in poklicnih strokovnjakov na področju zagotavljanja kakovosti ter učiteljev.

 

 

 

Za kaj gre pri temu postopku?

Postopek IQM se osredotoča na kompetence študentov in stimulira razprave o načinih pridobivanja kompetenc. Osnovan je na pristopu sodelovanja različnih deležnikov, zato vključuje predstavnike študentov, predavateljev, vodstvenega osebja, lahko tudi delodajalcev ipd.

Velikokrat imajo visokošolske institucije seznam kompetenc, ki naj bi jih študenti osvojili do konca študijskega programa. Lahko jih imenujejo kvalifikacije, veščine prvega dne, učni cilji študijskega programa ipd. Te kompetence so izhodišče postopka IQM. Da bi študente kar najbolj pripravili za vstop na trg dela, je zelo pomembno redno vrednotenje doseganja teh kompetenc.

Postopek IQM je sestavljen iz treh stopenj:

1. stopnja – določitev kompetenc: v tej stopnji preverimo, če so kompetence oblikovane skladno s petimi kriteriji kakovosti, ki so bili določeni na osnovi raziskav kompetenc. Po potrebi seznam popravimo, dopolnimo in izboljšamo. Ta del postopka imenujemo »izdelava modela kompetenc«.

2. stopnja – pregled kompetenc: v tej stopnji z vprašalnikom zbiramo pregledne/presejalne informacije o doseženih kompetencah študentov.

3. stopnja – izboljšanje kompetenc: v tej stopnji razčlenimo pridobljene pregledne/presejane informacije in poskušamo ugotoviti razloge za prednosti in šibkosti procesa poučevanja in učenja ter poskušamo razviti ukrepe za izboljšanje kakovosti študijskega programa.

 

Kdo bo izvajal postopek IQM?

Nov postopek bo v študijski program naše visokošolske inštitucije implementirala t.i. skupina IQM, ki bo poskrbela, da bodo obravnavane perspektive in potrebe različnih interesnih skupin. K sodelovanju glede definiranja kompetenc, ki naj bi jih osvojili študenti tekom študijskega programa, so vabljeni predavatelji in študenti. Skupino IQM je imenoval dekan VF, izr. prof. dr. Andrej Kirbiš.

 

Kje lahko dobimo več informacij o tem?

Nadaljnje informacije o postopku IQM lahko najdete v priročniku (v angleškem jeziku):

IQM-HE (2016). Handbook for Internal Quality Management in Competence-Based Higher Education (na spletni strani http://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/v/erasmus-projekt/IQM-HE_2016_Handbook_external_use.pdf).

Poleg tega lahko obiščete spletno stran https://iqmhe.wordpress.com/ ali http://www.vetmeduni.ac.at/en/iqm-he/.

Model kompetenc je osebju VF dostopno na intranetu VF:
https://intranet.vf.uni-lj.si/Intranet/Kakovost%20visokega%20olstva%20IQM/Forms/AllItems.aspx.

 

 

Za nadaljnje informacije glede implementacije postopka IQM na VF lahko kontaktirate:

izr. prof. dr. Jelko Zabavnik Piano ali

izr. prof. dr. Bredo Jakovac Strajn

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani

Glavna.pisarna@vf.uni-lj.si

+3861 4779 100

 

 

 

Ta dokument je nastal v okviru projekta

‘Internal Quality Management: Evaluating and Improving Competence-Based Higher Education.’