Vpis študentov v študijsko leto 2017/18


 • opisi predmetov 2017

 • VPIS ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 – Posodobljeno 27. 7. 2017

  For international students: https://www.uni-lj.si/study/year-plus/

   

  • redni vpis novincev od 26. julija do 8. avgusta 2017,

  • vpis v višje letnike od 1. septembra 2017 do zaključka izpitnega obdobja, vključno 15. 9. 2017 (velja tudi za oddajo vpisne dokumentacije na pošto),

  • vpis po pozitivno rešeni prošnji po sklepu organa 1. stopnje, predvidoma 20. 9. in 21. 9. 2017 (velja tudi za oddajo na pošto).

  Vpisne liste bomo odprli za študente z izpolnjenimi pogoji dne 31. avgusta 2017 po 13. uri oz. takrat, ko bo imel študent vse ocene zaključene (po izpitu preverite vpis ocene v vašem indeksu) oz. opravljeno zadostno število KT za vpis.

  Prosimo študente, ki bodo imeli že na začetku septembra odprt vpisni list (predvsem za dodatno leto, da s čimprejšnjo oddajo vpisne dokumentacije razbremenite vpis v drugi polovici septembra, ko se bodo vpisovali študenti na podlagi prošnje za vpis.

  V mesecu septembru bodo uradne ure referata vsak dan, vendar izključno od 9.00 do 11.00 ure. Študente, ki se želijo osebno vpisati prosimo, da upoštevajo navedeni datum in ure vpisa.

  Študent, ki bo želel ponavljati letnik in izpolnjuje pogoje za ponavljanje, mora to osebno ali z e-pošto sporočiti v referat, da mu odpremo vpisni list za ponavljanje. Če nima opravljenih pogojev za ponavljanje in ma pa za to utemeljene razloge, lahko odda v VIS prošnjo za podaljšanje statusa, v kateri mora te razloge dokumentirati.

   Za vpis oddajte oz. pošljite po pošti:

  vpisni list iz sistema študijske informatike (VIS), izpolnjen v skladu z navodili v VIS, Vpisni list mora biti natisnjen v pokončnem A4 formatu (obojestransko) in podpisan.

  Pri vpisu izbirnih predmetov v 6. letniku upoštevajte sklep senata VF, da lahko vpišete največ 3 klinične predmete KMŽ. Študentu, ki navodila o omejitvi ne bo upošteval, referat vpisnega list ne bo potrdil, zato bo moral izpolniti novega.

  Za vpis v višje letnike obvezno navedite, če želite potrdilo o opravljenih izpitih (navedite, če želite potrdilo šele z dne 1.10., za tiste, ki boste kandidirali za Zoisovo štipendijo), Položnico z obračunanimi stroški za potrdilo boste prejeli po pošti.

  Za vpis v 2. in v 6. letnik ter v dodatno leto dodajte potrdilo o vpisu, na katerega vam je zdravstveni dom evidentiral, da ste opravili sistematični pregled.

  Študentsko izkaznico oz. dokazilo o preklicu, če ste jo izgubili,

  dokazilo knjižnice VF, da ste vrnili vse knjige,

  Novinci morajo predložiti še dokazilo o plačilu vpisnih stroškov.

  Po želji lahko oddate tudi izpolnjeno vlogo za Urbano oz. primestni potniški promet (obrazci so objavljeni na spletni strani ponudnikov storitev),

  Nezgodno zavarovanje je prostovoljno in si ga uredi študent sam.

  Navodilo za izpolnjevanje vpisnega lista:

  Fotografija ni obvezna, če jo želite dodati, natančno upoštevajte navodila, ki bodo objavljena na fakultetni spletni strani, saj sicer vpisnega lista ne bo možno potrditi.

  • V meniju na levi strani izbrati Vpisni list / vpis.

  • Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom POTRDI.

  • Vnešeni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. Če so podatki točni, še enkat izberite gumb POTRDI.

  • V meniju izberite Vpisni list / tiskanje. Pripravite tiskalnik (preverite ali imate na tiskalniku nastavljeno, da se bo vpisni list natisnil pokončno ter obojestransko ter izberite gumb Natisni.

  • Natisnjeni vpisni list na pokončnem A4 formatu preglejte in podpišite.

  Položnico za plačilo vpisnih stroškov za letnik vam bomo poslali z e-pošto, ki jo imate v VIS (preverite pravilnost naslova) takoj po odprtju vašega vpisnega lista. Tabela vpisnih stroškov po letnikih je objavljena na fakultetni spletni strani.

  Vpisani študent dobi v referatu dokumentacijo o vpisu predvidoma tri delovne dni po oddaji kompletne dokumentacije:

  • potrdilo o vpisu (6 izvodov),

  • potrdilo o opravljenih izpitih – če ga potrebuje in je zanj pri oddaji vpisne dokumentacije zaprosil,

  • potrjen obrazec za mestni oz. primestni potniški promet – če je bil predhodno izpolnjen in priložen dokumentaciji za vpis,

  • študentsko izkaznico z novo nalepko. 

  Študenti, ki vpisujejo 2. letnik, 6. letnik in dodatno leto, morajo imeti opravljen sistematski zdravniški pregled, za vpis v 2. letnik pa še opravljen splošni preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu. Študentje se morajo v 1. in 2. letniku zaščititi s cepljenjem proti klopnemu meningitisu in steklini (imajo vpisano v kartončku za cepljenje). Cepljenje je od študijskega leta 2016/2017 dalje obvezno.

  Za napredovanje v višji letnik so v veljavi pogoji, ki so določeni v 124. in 125. členu Statuta Univerze v Ljubljani (Ur.l. 4/2017), ki je dosegljiv na univerzitetnih spletnih straneh  https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013070915432663/

  Novi Statut UL posebej ureja tudi postopek uveljavljanja pravic študentov (od 97. – 112. člen).

  Za izjemni vpis je v drugem odstavku 125. člena Statuta UL   določen pogoj, da je študent poleg izkazanih upravičenih razlogov, ki so neposredno vplivali na izpolnjevanje študijskih obveznosti, dosegel minimalni obseg 40 kreditnih  točk, kar bo upoštevala tudi VF v svojih pravilih in ob reševanju vloženih zahtev za študijsko leto 2017/2018.

  Za izjemni vpis izpolnite prošnjo v VIS, natis prošnje pa z dokumentiranimi razlogi (originalna potrdila) oddate v referat osebno ali pošljete po pošti (žig pošte 12.9.2017).

  V VIS spremljajte rešitev prošnje. Modul prošnje bo odprt v VIS predvidoma od 30. avgusta 2017 do najkasneje 12. 9. 2017, po tem datumu prošnje ne bo možno oddati.

  Študent lahko oddano prošnjo tudi umakne in o tem obvezno obvesti referat osebno ali po e-pošti.

  Dekan oz. od njega pooblaščena prodekanja bo reševala prošnje študentov za vpis takoj po zaključenem jesenskem izpitnem obdobju.

  Če natisa prošnje iz VIS-a ne boste skupaj z dokazili poslali po pošti, se vaša prošnja ne bo obravnavala.

  Nepopolne oz. nedopolnjene prošnje bodo zavržene.

  OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST univerzitetnega Centra za obštudijsko dejavnost, kjer lahko vpišete predmete iz kreditno ovrednotenih športnih predmetov (prej CUŠ),

  prijave za naslednje študijsko leto bo univerza odprla predvidoma 2. 10. 2017.

  Študentje 1. – 4. letnika lahko izberejo šport, število ni omejeno, ne pozabite se v začetku oktobra prijaviti na univerzitetni spletni strani Obštudijske dejavnosti!

  Slovenščino bo tudi letos možno izbrati kot zunanji izbirni predmet za tuje študente.

  Zunanji študenti UL bodo lahko predvidoma zaprosili za vpis izbirnih predmetov, ki smo jih ponudili študentom UL in so objavljeni na univerzitetni spletni strani, brošura je bila poslana tudi na Facebook stran.

  Planirana časovnica je naslednja:

   1. do 15. 9. 2017 ob 12.00 uri članice sporočijo seznam študentov pri zunanjih izbirnih predmetih;

   2. do 20. 9. 2017 članica, kjer se predmet izvaja, sporoči, ali bo predmet izvajala in koliko študentov lahko sprejme.

  Zunanji študenti morajo oddati prošnjo za vpis izbirnega predmeta najkasneje do 13.9.2017. Na prošnji morajo navesti svoje osnovne podatke iz vpisnega lista vključno z e-naslovom in svojo telefonsko številko.

  Prošnje bo obravnavala KŠŠZ predvidoma v sredini septembra, zunanji študent bo prejel z e-pošto pisni sklep KŠŠZ.

  Urniki bodo objavljeni na spletni strani fakultete.

  Anketiranje pedagoškega dela poteka v VIS tekoče med študijskim letom, le splošna anketa bo ponujena predvidoma vnaprej določeni skupini študentov pred vpisom.

  Tradicionalna univerzitetna prireditev Pozdrav brucem 2017 bo na Kongresnem trgu v ponedeljek, 2. 10. 2017, sprejem za tuje študente, vpisane v študijske programe UL bo v sredo, 4. 10.2017.

  Referat za dodiplomski študij,

  Ljubljana, 10. 7. 2017.

  spremenjeno 26.7.2017

   

   

 • Tabela vpisnih stroškov 2017/2018 po letnikih

   

  Cenik UL s stroški vpisa za študijsko leto 2017/2018 je objavljen na fakultetni https://www.vf.uni-lj.si/si/katalog-informacij-javnega-znacaja/ in univerzitetni spletni strani https://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/

   

  VPISNI STROŠKI za študijsko leto 2017/2018 – za posamezni letnik VF – za pripravo položnic za vpis. Tabela je brez terenskih vaj, ki jih bo za tekoče študijsko leto študent plačal po izvedbi terenskih vaj, praviloma v juliju/avgustu 2017

  Vrsta stroška po ceniku UL VF

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4.

  letnik

  5.

  letnik

  6. letnik

  Dodatno leto, pod.status, ponavljanje, po merilih za prehode in prvi vpis v program-v višji letnik na podlagi priznanih obveznosti

  VPISNINA, prvi vpis v program: vključuje potrdila o vpisu,

  štud. izk. z nalepko, vpisni list – obrazci, prisp. za informac. sistem UL, in za knjižnice

  29,00

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  VPISNINA, v višji letnik, dod. leto, podalj.statusa, pon. vpis v letnik:

  vključuje potrdila o vpisu, nalep.za stud.izk, vpis. list – obrazci, , prisp. za inf..sist. UL in za knjižnice

  /

  21,00

  21,00

  21,00

  21,00

  21,00

  21,00

  ŠS VF

  2,50

  2,50

  2,50

  2,50

  2,50

  2,50

  2,50

  Prispevek za redne vaje za 2017/2018*

  /

  /

  /

  24,53 Reproduk.

  108,60

  Klavnica.+ prežvek.

  /

  /

  Obrabnina oblačil

     

  9,00

  9,00

  18,00

  9,00

  9,00, razen

  1.,2. let. in dodat.let.

  Prevoz na prakt. uspos. na KP, za IZVP

           

  15,00

   

  SKUPAJ za leto 17

  31,50

  23,50

  32,50

  57,03

  150,10

  47,50

  23,50 za 1.,2.let. in dod.leto;

  32,50 za 3.,4.,6.let.;

  41,5 za 5.let.

  *Znesek velja za redne, obvezne vaje na terenu po urniku; za posamezni letnik bo za obvezne terenske vaje (TV), izvedene med študijskim letom ali konec obeh semestrov, izstavljena dodatna položnica, predvidoma v juliju/avgustu 2018.

  VF odvede glede na število vpisanih, na ustrezne naslove prispevke za ŠS VF ter del vpisnine za informacijski sistem UL in članic ter za knjižnice.

  Ljubljana, 11. 7. 2017

  pripravila: Tatjana Penšek Slivar

   

   

 • Tabela s potrjenim številom mest za izbirne predmete za študijsko leto 2017/2018

   

  modro označeni so novi izbirni predmeti, ki so bili v letu 2016/2017 prvič razpisani

  PREDMET – IZBIRNI

  z/p semester

  Predavanja in

  vrsta vaj

  Razpisana mesta 2017/2018

  1. in 2. LETNIK

     

  Angleški jezik z

  TJ (45 ur)

  30

  Šport CUŠ z/p

  ŠV (45 ur)

  neomejeno

  Veterinarska informatika

  z

  P (30 ur)

  LAB (15 ur)

  30

  VMT

  p

  P (30 ur)

  30

  Zgodovina vet. medicine

  p

  P (30 ur)

  30

  Komunikacijske veščine

  p

  P (50 ur)

  SV (30 ur)

  30

  Metodologija znanstvenoraziskovalnega dela

  p

  P (15 ur)

  LAB (15 ur)

  30

  Biofizikalne osnove kliničnih diagnost.metod

  z

  P (15 ur)

  SE (15 ur)

  LAB (15 ur)

  30

  3. LETNIK

     

  Anatomija lab. in eksotičnih ž.

  p

  P (30 ur)

  KV( 5 ur)

  VPP (5 ur)

  TV (5 ur)

  30

  Mikrobiološki praktikum

  p

  KV (30 ur)

  LAB*( 15 ur)

  30

  Eksperimentalna patofiziologija in toksinologija

  p

  P (10 ur)

  KV/IV (20 ur)

  9

  Ortopedska in nevrološka diagnostika v mali praksi

  p

  P (5 ur)

  KV (30 ur)

  30

  4. LETNIK

     

  Ekotoksikol. v vet. med.

  z

  P (15 ur)

  LAB (10 ur)

  SV (15 ur)

  TV (5 ur)

  20

  Kirurški praktikum

  z

  IV (12 ur)

  LAB*(33 ur)

  20

  Patomorfološki praktikum

  p

  P (2 uri)

  VPP (18 ur)

  LAB* (5 ur)

  SE (7 ur)

  25

  Kinologija za veterinarje

  z

  P (15 ur)

  TV (15 ur)

  30

  Zdravstveno varstvo drobnice

  P (14 ur)

  SE (4ure)

  KV (12 ur)

  30

  Parazitološki praktikum

  p

  P (5 ur)

  KV (25 ur)

  30

  5. LETNIK

     

  Etologija v ZV živali p

  SV (30 ur)

  30

  Praktikum iz reprod. DŽ z

  KV (45 ur)

  30

  Pogoji reje in ZV kuncev

  p

  P (20 ur)

  KV (8 ur)

  SV (2 uri)

  30

  Pogoji gojenja in ZV plazilcev in drugih eksot.vrst živali p

  P (30 ur)

  KV (10 ur)

  SV (5 ur)

  30

  Praktikum iz diagnostike šepanja konj

  z

  P (6 ur)

  KV (30 ur)

  20

  1. LETNIK

     

  Klinično lab. praktikum

  z

  P (10 ur)

  LAB* (20 ur)

  30

  Anestezija, reanim in intenz.ter. z

  P (15 ur)

  IV (30 ur)

  16

  Stomatološki praktikum

  z

  P (8 ur)

  VPP (22 ur)

  20

  Klinična onkolog. v vet.

  med. p

  IV (23 ur)

  SE (6 ur)

  16

  Organizacija sistemov zdravja in kontrole proizvodnosti p

  SE (30 ur)

  30

  Dermatologija psov in mačk z

  P (8 ur)

  KV (22 ur)

  16

  Kardiologija psov in mačk

  p

  KV (20 ur)

  30

  Dietetika psov in mačk

  z

  P (10 ur)

  LAB (10 ur)

  SV (5 ur)

  TV (5 ur)

  30

  Športna medicina konj p

  KV (20 ur)

  20

  Gojitev in ZV divjadi in divjih živali v ograjenih prostorih z

  P (20 ur)

  KV (15 ur)

  TV (10 ur)

  24

  Veterinarsko izvedenstvo

  z

  SE (30 ur)

  30

  Zdravstveno varstvo v akvakulturah

  p

  P (10 ur)

  LAB (15 ur)

  KV (15 ur)

  SE (2 ur)

  TV (3 ure)

  30

  Čebelja družina in njene bolezni

  p

  P (10 ur)

  LAB (15 ur)

  KV (20 ur)

  SE (2 ur)

  TV (3 ure)

  30

  Praktikum iz zdravstvenega varstva prašičev

  z

  P (5 ur)

  KV (40 ur)

  20

  Vpis izbirnih predmetov se še naprej izvaja po principu KDOR PRVI IZPOLNI POGOJE ZA VPIS LAHKO PREJ IZBIRA. Zaradi velikega interesa študentov za klinične izbirne predmete (Športna medicina konj, Kardiologija psov in mačk, Dermatologija psov in mačk, Stomatološki praktikum, Anestezija, reanimacija in intenzivna terapija, Klinična onkologija v veterinarski medicini) je bilo predlagano, da naj bi izbirne predmete oblikovale tudi druge klinike. Pri izbirnih predmetih KMŽ velja od vključno študijskega leta 2015/2016 dalje, da študent lahko vpiše največ tri od ponujenih petih izbirnih predmetov. S tem želimo zagotoviti bolj pravično razporeditev študentov zadnjega letnika pri kliničnih izbirnih predmetih.

  Pripravila Tatjana Penšek Slivar

  Ljubljana, 11. 7. 2017