Aktualne novice


Vpisi doktorskega študijskega programa Biomedicina 2018/2019

Vpis v 1. letnik 

Vpis v 1. letnik Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina, znanstveno področje Veterinarska medicina, poteka elektronsko, do 25. septembra 2018 (le izjeme še med 26. in 28. septembrom 2018, npr. če je študent dalj časa na bolniški, je službeno odsoten ipd.).

Vpis bo v ponedeljek, 17. septembra 2018, od 10. do 11. ure v Centru za podiplomski študij in permanentno izobraževanje na Veterinarski fakulteti.

Priloge:

Vpisna dokumentacija – 1 letnik BM-1819

Navodila za vpisni list- 1 letnik BM-1819

Izjava_mentorja_BM_1819

Izjava o zavezi k uresničevanju načel Etičnega kodeksa za raziskovalce UL

Obrazec za predmetnik za 1. letnik Biomedicine

V potrditev lahko priložite vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice. Obrazec je objavljen na spletni strani: http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/promet/subvencionirana_vozovnica/ 

Vloga

Vpis v višje letnike  (2., 3. letnik in dodatno leto) 

bo v ponedeljek, 24. septembra 2018, od 10.00 do 11.00 v Centru za podiplomski študij in permanentno izobraževanje

Vpis v 2. letnik:

Vpis v 2. letnik Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa BIOMEDICINA poteka elektronsko, do 25. septembra 2018 (le izjeme še med 26. in 28. septembrom 2018, npr. če je študent dalj časa na bolniški, je službeno odsoten ipd.)..

POGOJI ZA VPIS V 2. LETNIK:

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT, od katerih doktorand opravi najmanj 20 KT iz obveznega temeljnega predmeta, 30 KT pa lahko pridobi z opravljenim individualno raziskovalnim delom.

POGOJI ZA VPIS V 3. LETNIK:

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika (vsi izpiti) in so uspešno predstavili temo doktorske disertacije.

 Študenti morajo imeti pred vpisom v višji letnik poravnane vse finančne obveznosti predhodnega/-ih letnika/-ov.

POGOJ ZA PONOVNI VPIS V 1. IN 2. LETNIK

Pogoj za ponavljanje 1. letnika je opravljenih najmanj 10 KT iz temeljnega predmeta in 20 KT iz individualno raziskovalnega dela.

Pogoj za ponavljanje 2. letnika so opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika.

Z mentorjem pred začetkom izpolnjevanja vpisanega lista izbereta tudi predmete za 2. letnik, ki jih vpišete v obrazec Predmetnik za 2. letnik Biomedicine. Ta obrazec mora podpisati tudi koordinator znanstvenega področja.

Priloge:

Navodila za vpisni list- 2 letnik BM-1819

Vpisna dokumentacija – 2 letnik BM-1819

Predmetnik-2l-Biomedicina-3st

Obrazec o opravljenem IRD za vpis v 2.l

Pravila_BM

Vpis v 3. letnik:

Za vpis v 3. letnik morate imeti izpolnjene naslednje pogoje:

  • opravljene vse izpite 1. in 2. letnika
  • opravljeno individualno raziskovalno delo za 1. in 2. letnik
  • uspešno predstavljeno temo doktorske disertacije.

Študenti morajo imeti pred vpisom v višji letnik poravnane vse finančne obveznosti predhodnega/-ih letnika/-ov.

Ko boste imeli v elektronskem indeksu vpisane vse opravljene izpitne obveznosti, vnesene KT za opravljeno individualno raziskovalno delo ter zabeleženo uspešno predstavitev teme doktorske disertacije, vam bomo lahko odprli vpisni list za vpis v 3. letnik doktorskega študija. S tem, ko vam bomo poslali položnico za plačilo vpisnine, boste obveščeni, da imate vpisni list odprt in ga lahko izpolnite.

Kdor pogojev za vpis v 3. letnik ne bo izpolnil, ima dve možnosti: pavzira  ali se ponovno vpiše v 2. letnik. Če pavzirate, nimate statusa študenta, nič ne plačate, izpite pa lahko opravljate. Za ponavljanje letnika morate imeti opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika. Plačate vpisnino in imate status študenta. Če se odločite za ponavljanje letnika, me o tem obvestite, da vam bom odprla vpisni list za ponovni vpis v 1. letnik.

Priloge:

Navodila za vpisni list- 3 letnik BM-1819

Vpisna dokumentacija – 3 letnik BM-1819

Obrazec_vpis_v_3_letnik_1

Porocilo_IRD_dokoncanje_3_letnika

Vpis v dodatno leto in postopek do oddaje disertacije- Biomedicina

V mesecu septembru 2018 lahko vsi, ki boste v študijskem letu 2017/18 zaključili 3. letnik doktorskega študija Biomedicine, vpišete dodatno leto (to je nekdanji absolvent), s čimer boste imeli še eno leto status študenta. Plačate le vpisnino v višini 21,00 €, šolnine ne plačate.

Študenti morajo imeti pred vpisom v višji letnik poravnane vse finančne obveznosti predhodnega/-ih letnika/-ov.

Vpis dodatnega leta ni obvezen. Če se boste zanj odločili, morate v Center za podiplomski študij in permanentno izobraževanje (3. stopnja), Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana najpozneje do 15. septembra 2018 oddati Obrazec o opravljenem raziskovalnem delu do konca 3. letnika, ki se nahaja v priponki. Na podlagi tega obrazca vam bomo odprli vpisni list in vam poslal plačilni nalog za plačilo vpisnine.

Vsi študenti (tisti, ki boste dodatno leto vpisal in tisti, ki ga ne boste) imate enake pogoje za zaključek svojega doktorskega študija.

Rok za oddajo disertacije je štiri leta od odobritve teme doktorske disertacije na Komisiji za doktorski študij UL.

Če imate sklenjeno pogodbo za sofinanciranje, ste mladi raziskovalec, imate štipendijo za tujce …, se morate držati roka za zaključek študija, ki je zapisan v pogodbi in je običajno krajši od roka, ki ga imate odobrenega s strani UL.

Priloge:

Navodila za vpisni list-dodatno leto BM-1819

Vpisna dokumentacija-dodatno leto Biomedicina-1819

Porocilo_IRD_dokoncanje_3_letnika

IZJAVA (SO)MENTORJA o izdelavi naloge

 

Razpisa za podporo internacionalizaciji visokega šolstva


  1. Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (257. JR)
    http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/financiranje-projektnih-gostovanj-na-slovenskih-visokosolskih-zavodih-257-javni-razpis/
    Predmet javnega razpisa je financiranje pedagoškega in/ ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: gostujoči strokovnjak), za en do dvanajstmesečno pedagoško in/ ali raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji.
    Pedagoško in /ali raziskovalno sodelovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.

    2. Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR)
     http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-256-jr/
Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih

     na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini.
Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3 do največ 10 tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini v obdobju
     od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.

 

 

 

   UL Pravila in postopki


http://www.uni-lj.si/studij/doktorski/pravila/

Tolmačenje 125. in 126. člena Statuta UL – odgovor

 

 Nov sistem sofinanciranja doktorskega študij


Vlada RS je 26. 4. 2017 sprejela Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17). V skladu s to uredbo in novelo Zakona o visokem šolstvu se sofinancira doktorski študij le javnim visokošolskim zavodom ob upoštevanju števila diplomantov tretje stopnje javnega visokošolskega zavoda v zadnjih petih letih v skladu s proračunskimi možnostmi.

Študente, ki se jim sofinancira doktorski študij, izbere visokošolski zavod sam po svojih pogojih in merilih, pri čemer morajo biti študenti vpisani v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in redno napredovati v višji letnik. V primeru, da že imajo pridobljeno raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje ali v primeru, da imajo oziroma so že imeli sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi ga niso končali, do sofinanciranja niso upravičeni.

Sredstva za sofinanciranje doktorskega študija se javnim visokošolskim zavodom določijo z letnim sklepom ministra, za študijsko leto 2017/2018 najpozneje do 1. junija 2017.  Ko bo univerza prejela sklep o višini sredstev, bo sprejela pogoje in merila za sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2017/2018.

Sprejeta uredba v celoti nadomešča Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 50/16).

Povezava: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/financiranje/

 

Objava razpisa za vpis v doktorske študijske programe UL – 2017/2018


Obveščam vas, da je bil včeraj objavljen razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2017/2018.Odprta je prijava za študij na eVŠ. Povezave na razpis:

 

Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija


Na podlagi 47. in 127. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06, 76/06 – popr., 59/07, 81/07, 82/07 – popr., 5/08, 42/08, 62/08, 3/09, 14/09, 38/09, 48/09, 55/09, 3/10, 47/10, 18/11, 26/11, 89/11, 26/12, 38/12, 56/12, 50/12, 106/12, 35/13, 83/13, 22/14, 35/14, 57/14, 16/15, 82/15 in 92/15) je Senat Univerze v Ljubljani, po pridobljenem mnenju Študentskega sveta UL (2. redna seja ŠS UL dne 7. 4. 2015), na 23. seji dne 22. 12. 2015 sprejel Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija, ki je v uporabi od 1. 4. 2016.

1 Pravilnik – podobnost vsebine – zacasna nedostopnost 5.1.2016

Pojasnilo glede zaključevanja »predbolonjskih« študijskih programov


ul_-_zakljucevanje_starih_studijskih_p

Z določbo Zakona o visokem šolstvu, ki predpisuje, da po 30. 9. 2016 predbolonjskih študijskih programov ne bo več mogoče zaključiti


Novica je objavljena tudi na spletni strani UL: https://www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/doktorski_programi_3%20_stopnja/Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina od šol. leta 2014/2015

Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina na 18. seji 23. 4. 2015 sprejel Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina.

Skladno z 31. členom pravil ta pravila veljajo za generacijo doktorandov, prvič vpisanih v 1. letnik doktorskega študija v študijskem letu 2014/2015. Doktorand, ki se je v interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina vpisal pred študijskim letom 2014/2015, lahko zaprosi, da doktorat pridobi skladno s temi pravili.

Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina

http://www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/doktorski_programi_3%20_stopnja/biomedicina/2015042811380706/