Plačevanje prispevkov – splošni pogoji


SPLOŠNI POGOJI PLAČEVANJA ŠOLNIN IN PRISPEVKOV NA UL VETERINARSKI FAKULTETI

 

 

 1. SPLOŠNO

Kandidati za študij in študentje na UL Veterinarski fakulteti so dolžni skladno s Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani in Cenikom, ki ga sprejme Upravni odbor Univerze v Ljubljani za naslednje študijsko leto, poravnati šolnino, vpisnino in druge prispevke študija. Cenik za študijsko leto 2018/2019 je objavljen na spletni povezavi https://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/

 

 

 1. VPISNINA

Vpisni stroški vključujejo stroške za: študentsko izkaznico in nalepko za vpisno leto, potrdila o vpisu (6), prispevek za informacijski sistem UL in njenih članic, ki ga uporabljajo študenti in prispevek za letno članarino za knjižnice članic UL, CTK in NUK.

Vpisne stroške plačajo vsi študenti enkrat letno, ob prvem in ponovnem vpisu v posamezni letnik ter v dodatno (absolventsko) leto, pri čemer stroške študentske izkaznice plačajo študentje ob prvem vpisu oz. če zaradi izgube in preklica, naročijo novo.

Plačanih vpisnih stroškov fakulteta študentu ne vrača, niti novincu, ki razveljavi vpis in se izpiše do 15. oktobra tekočega leta.

 

 

 1. PRISPEVKI ZA ŠTUDIJ

Študentje plačajo prispevek za

 • stroške izvedbe izpitov na podlagi Statuta, izdaje potrdil in sklepov kot so opredeljeni v tarifnem delu Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL,

 • stroške izvajanja programa na terenu in strokovnih ekskurzij,

 • za obrabnino oblačil in druge prispevke, ki jih določi UL VF s soglasjem ŠS VF,

 • dejavnost ŠS VF.

Pri ponovnem vpisu letnika ali pri podaljšanju statusa se študentu šteje število opravljanj izpita od začetka.

Četrto in peto opravljanje izpita se zaračuna v skladu s cenikom vsem študentom, ne glede na status. Opravljanje izpita/kolokvija pred komisijo je možno samo po predhodnem plačilu. Pred izpitno komisijo, brez predhodnega plačila opravlja izpit kandidat, ki je v ožjem sorodstvu z nosilcem ali izpraševalcem predmeta.

Prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov plačajo vsi študentje ob vpisu dodiplomskega študija po predlogu ŠS VF. Ta prispevek se uporablja izključno za izvedbo dejavnosti študentskega sveta.

Študent plača poštnino za pošiljanje njegove dokumentacije v tujino.

Stroški postopka priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja študija se prosilcem ne zaračunajo.

 

 

 1. ŠOLNINA

Za redni študij plača šolnino:

 • tujec iz tretjih držav, s katerimi RS nima sklenjenih sporazuma, razen v primeru, da ima tuji državljan stalno bivališče v RS in je sam ali vsaj eden od staršev rezident RS za davčne namene. Šolnine ne plača tuj državljan s priznano mednarodno zaščito ali prosilec za mednarodno zaščito.

 • državljan RS in državljan EU, če ima že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj 2. stopnji in tisti, ki 2. stopnje še nimajo dosežene, pa jim je prenehal status študenta v skladu s 70. členom ZViS na prejšnjem študijskem programu (nedokončan pred bolonjski program veterinarstvo).

Stroške študija plačajo tudi študentje rednega študija za tisti del izvajanja, ki presega z nacionalnim programom določene standarde. Kriterije oziroma merila za nadstandard programa opredeli in predlaga Veterinarska fakulteta, h katerim poda svoje mnenje ŠS VF.

Fakulteta s študentom, ki mora plačati šolnino, sklene letno pogodbo o izobraževanju s katero določi način plačila šolnine (npr. obročno plačevanje), znižanje oziroma oprostitev plačila šolnine, način izterjave, zaračunavanje zamudnih obresti in vračilo šolnine v primeru izpisa in možnost izstavitve računa tretji osebi na podlagi pogodbe o pristopu k dolgu.

Študent je dolžen plačati del šolnine tudi, če se izpiše iz programa, in sicer:

     – 10 % šolnine, če se izpiše do 31. 10. tekočega študijskega leta oz. v 15 dneh po sklenitvi pogodbe,

     – 50 % šolnine, če se izpiše do konca prvega semestra.

V primeru obročnega plačila šolnine se v pogodbi določi ustrezno časovno dinamiko plačil obrokov, ki morajo biti prilagojeni tako, da bo celotni znesek že plačanih obrokov, zadoščal za kritje dela šolnine, do katerega je v primeru izpisa fakulteta upravičena.

Fakulteta lahko za plačilo šolnine izstavi račun drugi pravni osebi (plačniku). Za potrebe izstavitve računa plačnik izpolni izjavo, ki jo mora študent ob vpisu dostaviti v referat. Če šolnino plača plačnik, se ta poravna le v enkratnem znesku. Če plačnik šolnine ne poravna vseh zapadlih obveznosti, je za plačilo vseh preostalih obveznosti zavezan študent oz. njegov porok, ki s podpisom izjave soglaša, da se pri izterjavi dolga opravi izvršba na njegovih dohodkih.

 

 

 1. NAČIN IN POGOJI PLAČILA OBVEZNOSTI

    Računi se pošljejo študentu dodiplomskega študija z e-pošto po opravljeni storitvi (vpisu, izpitu) razen za opravljanje komisijskega izpita/kolokvija, ki ga mora študent plačati ob prijavi nanj.

Rok plačila (valuta, zapadlost) je praviloma 8 dni od datuma izstavitve računa, lahko pa je z računom opredeljen tudi drugače, npr. za plačilo terenske vaje, ki morajo biti plačane v celoti najkasneje do vpisa v višji letnik.

    Šolnina za študij po dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih se plačuje za vsako študijsko leto posebej, za študijske programe za izpopolnjevanje in organizirane tečaje za permanentno izobraževanje pa za čas, kolikor trajajo.

V primeru nepravočasnega plačila posamezne storitve se zaračunajo zakonite zamudne obresti.

Dobropis se izda študentu v primeru, da storitev, za katero je že bil izdan in plačan račun, ni bila opravljena (npr. odjava od izpita, priznanje izpita ali terenskih vaj …). Preplačilo se vrne študentu na njegov osebni račun, ki ga študent sporoči računovodstvu VF.

 

 

 1. POGOJI ZA ZNIŽANJE IN OPROSTITEV ŠOLNIN IN DRUGIH OBVEZNOSTI

O oprostitvi ali delni oprostitvi plačila šolnine ali drugih obveznosti, o obročnem plačevanju ter o podaljšanju roka zapadlosti plačil iz upravičenih razlogov na prošnjo študenta odloča dekan fakultete. Študent mora prošnji priložiti originalna dokazila, na podlagi katerih uveljavlja prilagojen način plačila ali oprostitev plačila. Dekan pri odločanju upošteva praviloma enake kriterije, ki jih Statut UL opredeljuje kot upravičene razloge za uveljavljanje pravic iz statusa študenta: starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami…

Zoper odločitev dekana fakultete ni ugovora.

 

 

 1. IZTERJAVA ZAPADLIH IN NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI

Zapadle neporavnane obveznosti študentov do fakultete se izterjajo v skladu z veljavno zakonodajo. Neplačnik lahko pred zapadlostjo plačila pisno zaprosi dekana fakultete za podaljšanje roka zapadlosti. Reklamiranih računov oz. delov računov se v procesu izterjave do zaključka reklamacijskega postopka ne upošteva.  

Če zapadle obveznosti niso poravnane pravočasno, fakulteta neplačniku izstavi pisni opomin, s katerim ga pozove, da zapadle obveznosti poravna najkasneje v roku, navedenem na opominu. V primeru, ko obveznosti niso poravnane niti v roku, navedenem na opominu, fakulteta praviloma prične s postopkom izvršbe.

Študent je do diplomiranja oz. do njegovega izpisa s fakultete dolžan poravnati vse obveznosti, nastale v zvezi z njegovim študijem.