NVI enota Nova Gorica


Pri hrastu 18, Nova Gorica

tel.: +386 5 3383 700, + 386 5 3383 701

faks.: +386 5 3383 707


 • Zaposleni

  mag. Jasna Pirjevec, vodja jasna.pirjevec@vf.uni-lj.si tel.: +386 5 3383 702, gsm: +386 41 728 265
  mag. Miroslav Leban, namestnik vodje miroslav.leban@vf.uni-lj.si tel.: +386 5 3383 705, gsm: +386 41 390 987
  Ivo Planinc (področje zdravstvenega varstva čebel) ivo.planinc@vf.uni-lj.si tel.: +386 5 3383 704, gsm: +386 41 740 805
  Suzana Skerbiš (področje zdravstvenega varstva čebel) suzana.skerbis@vf.uni-lj.si tel.: +386 5 7310 284, gsm: +386 41 645 763
  Rosvita Sitar (področje zdravstvenega varstva rib) rosvita.sitar@vf.uni-lj.si tel.: +386 5 6392 077, gsm: +386 41 972 209
  Lucija Kavčič lucija.kavcic@vf.uni-lj.si tel.: +386 5 3383 700
  Nataša Filej natasa.filej@vf.uni-lj.si tel.: +386 5 3383 706
  Renata Špacapan renata.spacapan@vf.uni-lj.si tel.: +386 5 3383 706
  Jolanda Tavčar jolanda.tavcar@vf.uni-lj.si tel.: +386 5 3383 706
  Linda Komel linda.komel@vf.uni-lj.si tel: +386 5 3383 706
  Danila Terčič danila.tercic@vf.uni-lj.si tel.: +386 5 3383 706
  Veterinarski higieniki
  Soter Kovač tel.: +386 5 3383 701, gsm: +386 40 618 701
  Aleš Kovač tel.: +386 5 3383 701, gsm: +386 40 618 702
  Marjan Kravos tel.: +386 5 3383 701, gsm: +386 40 618 703
  Zorko Premrov tel.: +386 5 3383 701, gsm: +386 40 618 704
  Zvone Rudež tel.: +386 5 3383 701, gsm: +386 40 618 705
  Silvo Bertok tel.: +386 5 3383 701, gsm: +386 40 618 706

 • Dejavnost enote

  Enota pokriva področje 23 občin in 3 območnih uradov VURS (Nova Gorica, Postojna, Koper). Sedež enote je v Novi Gorici, izpostave pa so še v Sežani, Postojni in Kopru. Enota Nova Gorica je regijska enota Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) in opravlja strokovno operativno in razvojno dejavnost na področju diagnostike živalskih kužnih bolezni in zdravstvenega varstva domačih živali, divjadi, rib in čebel ter operativno in diagnostično dejavnost na področju higiene živil. V to so vključene mikrobiološke preiskave kliničnega materiala, živil in surovin za živila, krmil, brisov in vode, parazitološke preiskave domačih in divjih živali, serološke preiskave.

  Enota Nova Gorica izvaja dejavnost na področju zdravstvenega varstva rib in čebel, in sicer klinične preglede in vzorčenje čebel ter farmskih in prostoživečih ribjih jat, izdajo zdravil ter izobraževanje imetnikov živali.

  Enota opravlja tudi dejavnost ugotavljanja vzroka pogina in odvoz živalskih trupel.

 • Izobraževanje

  Delavca, ki delata na področju zdravstvenega varstva čebel, imata za potrebe čebelarskih društev različna predavanja s področja bolezni in preventive čebeljih družin.

 • Raziskovanje

  Ugotavljanje akaricida in uporabnost v praksi – nosilka naloge je prof. dr. Vlasta Jenčič.

  Projekt se nanaša na ugotavljanje učinkovitosti akaricidnega sredstva (Armitraz) v terenskih in laboratorijskih pogojih na odpornost varoe.

 • Strokovno delo

  V okviru laboratorijske dejavnosti na enoti opravljamo mikrobiološke preiskave živil, krmil, brisov, vode, surovin, kužnega materiala. Opravljamo tudi parazitološke preiskave vzorcev blata in mišičnine domačih in divjih živali. Serološke preiskave  opravljamo iz krvi po programu, ki ga z Odredbo letno predpiše VURS. Opravljajo se tudi diagnostične preiskave na bolezni čebeljih družin.

  Laboratorij poseduje akreditacijsko listino.

  V oddelku za zdravstveno varstvo čebel se sistematično spremlja zdravstveno in epizooiološko stanje čebel s poudarkom na kužnih boleznih in zdravljenje čebeljih družin. V ta namen se opravlja klinični pregled čebeljih družin, diagnostične terenske preiskave, odvzem vzorcev za nadaljnje laboratorijske preiskave in izdaja ustrezno strokovno navodilo in zdravila. Sodeluje se pri delu komisije za ocenjevanje, odbiro in priznavanje plemenišč čebeljih matic. Pripravlja se strokovne podlage za načrtovanje in spremljanje ukrepov v zdravstvenem varstvu čebel. Spremlja se register čebelarjev in čebeljih družin in izvajajo se prijave novih čebelarstev. Znaten del je posvečen tudi izobraževanju čebelarjev.

  Ukvarjamo se tudi z ugotavljanjem vzroka pogina živali iz področja, ki ga pokriva naša enota. Vzrok pogina ugotavljamo po naročilu imetnikov živali, primarne veterinarske službe,veterinarske inšpekcije in drugih zainteresiranih subjektov. Zaradi poznavanja epizootiološkega stanja na terenu, se ugotavlja vzrok pogina  pri dodatnem 1%  poginu živali.

  Organizirano imamo tudi veterinarsko higiensko službo, ki na področju, ki ga pokrivamo, odvaža poginjene živali v zbiralnico kadavrov, kjer jih predamo za sežig.

  Opravljanje dela s področja zdravstvenega varstva rib vključuje terensko delo z obiski ribogojstev na poziv zaradi reševanja zdravstvene problematike rib, kjer se opravljajo klinični pregledi, vzorčenja, terenska diagnostika, svetovanje in predpisovanje terapije. Akvakulture  se obiskuje tudi v primeru poginov rib in školjk. Proizvodne akvakulture se obiskuje tudi v okviru sheme pregledov na podlagi ocene tveganja za določene bolezni. Pregleduje se predpisane evidence. Izvaja se dejavnost po letni odredbi in na podlagi odločb VURS.

  Obširno je sodelovanje s strankami,  z veterinarskimi inšpektorji, v različnih strokovnih skupinah in/ali komisijah ter pri pripravah podlag pravilnikov in drugih aktov s področja zdravstvenega varstva rib in mehkužcev, priprava sanacijskih programov in oblikovanje pisnih strokovnih mnenj, izdelave ocen tveganja za posamezne bolezni živali iz akvakulture, delovanje v okviru NRL za bolezni školjk, pisanje člankov in prispevkov, priprava predavanj za ribogojce in/ali gojitelje mehkužcev.