Nacionalni veterinarski inštitut


Gerbičeva 60, LJUBLJANA

tel.: +386 1 4779 117

Faks: +386 1 4779 333


 

V okviru Veterinarske fakultete deluje posebna notranja organizacijska enota Nacionalni veterinarski inštitut (NVI), ki izvaja dejavnost javne veterinarske službe, kakršno mora v okviru strokovne inštitucije zagotavljati vsaka članica Evropske unije. Te dejavnosti NVI so definirane v zakonu o veterinarstvu in v zakonu o veterinarskih merilih skladnosti, predstavljajo pa predvsem: laboratorijske preiskave materiala živali, živil in surovin zaradi diagnostike živalskih kužnih in drugih živalskih bolezni oziroma ugotavljanja zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, krme, vode za napajanje in drugih proizvodov, izvajanje patomorfološke diagnostike, izvajanje veterinarske higienske službe, priprava strokovnih podlag za načrtovanje ukrepov v zdravstvenem varstvu živali in zagotavljanju varne hrane in krme za živali, spremljanje zdravstvenega stanja živali in reprodukcije z osemenjevanjem živali na nacionalni ravni, spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje čebel in rib, izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD).

NVI opravlja dejavnosti odobrenih, imenovanih in nacionalnih referenčnih laboratorijev. Imenovani laboratoriji so odgovorni za preiskave na uradnih vzorcih, s katerimi se vsako leto izvajajo predpisani nadzori zdravja živali, živil živalskega izvora in krme.

Znotraj NVI je oblikovnih 30 nacionalnih referenčnih laboratorijev. Delovanje nacionalnih referenčnih laboratorijev obsega visoko strokovno in svetovalno dejavnost. Gre predvsem za: preverjanje rezultatov laboratorijskih preiskav z izvajanjem primerjalnih testov in usklajevanje metodoloških postopkov, organizacijo in izvajanje intralaboratorijskega in medlaboratorijskega nadzora, razvijanje in uvajanje novih laboratorijskih metod za diagnostiko bolezni živali in analitiko ostankov kontaminantov okolja in za druge preiskave surovin, živil in krme, posredovanje novih veterinarskomedicinskih dosežkov, novih postopkov in metod strokovnega dela.

Imenovani in nacionalni laboratoriji NVI zagotavljajo zanesljivost svojih rezultatov s standardiziranim delovanjem, skladnim s standardom, ki opredeljuje kriterije za delovanje preskusnih laboratorijev (SIST EN ISO/IEC 17025:2005). Ti skladnost delovanja izkazujejo s pridobljeno akreditacijsko listino (LP-021) pri Slovenski akreditaciji (SA).

Enote NVI so locirane po vsej Sloveniji: v Ljubljani, Murski Soboti, Mariboru, Ptuju, Celju, Novem mestu, Naklem, Novi Gorici. Rutinske laboratorijske preiskave, zagotavljanje patomorfološke diagnostike, veterinarske higienske službe in zdravstvenega varstva rib in čebel se izvajajo v sedmih regionalnih enotah, ostale dejavnosti pa opravljajo enote, ki se nahajajo v Ljubljani.