Laboratorij za kemijske analize krme


Inštitut za higieno in patologijo prehrane živali


Laboratorij za kemijske analize krme imamo opremljen z najsodobnejšimi aparaturami, kot so tekočinski kromatografi z UV, diode array, fluorescenčnim ali MS detektorjem, plinskimi kromatografi z FID, ECD ali MS detektorjem ter aparaturo ICP-MS (induktivno sklopljena plazma z masnim detektorjem) za določanje elementov. Delavci tega laboratorija (dr. Gabrijela Tavčar Kalcher, univ.dipl.inž.kem., Katarina Pavšič Vrtač, univ.dipl.inž.kem., Irena Indihar, dipl.sanit.inž., Karin Šrimpf, univ.dipl.inž.kem, Alenka Vošnjak, sanit.teh. in Robert Rožič, kem.teh.) obvladujejo preko 100 metod določanja različnih parametrov v krmi:

  • kakovostni parametri
  • parametri kvarjenja krme
  • mikotoksini
  • škodljive snovi
  • elementi
  • dodatki krmi
  • mikotoksini in elementi v živilih.

Večina metod določanja je validiranih, precej pa tudi akreditiranih.

LC_MSMS ICPMS GC HPLC

 

 

Vsa vprašanja v zvezi z navedeno problematiko lahko postavite našima stokovnjakinjama iz tega področja:  doc. dr. Bredi Jakovac Strajn (breda.jakovac-strajn@vf.uni-lj.si) in dr. Gabrijeli Tavčar Kalcher (gabrijela.tavcar-kalcher@vf.uni-lj.si).