Katalog informacij javnega značaja


1. Osnovni podatki o katalogu  
Naziv zavoda:

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60, 1115 Ljubljana
Tel: 01 47 79 100, Faks: 01 283 22 43,
spletna stran: http://www.vf.uni-lj.si

e-naslov:

glavna.pisarna@vf.uni-lj.si

Odgovorna uradna oseba: Prof. dr. Andrej Kirbiš, dekan
Datum prve objave kataloga: 13. 6. 2007
Datum zadnje spremembe: 25. 5. 2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vf.uni-lj.si
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Veterinarska fakulteta ( v nadaljevanju VF) je izobraževalni in znanstvenoraziskovalni zavod in je članica Univerze v Ljubljani. Skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statutom UL in Pravili o notranji organiziranost in delu VF, izvaja nacionalni program visokega šolstva na področju veterinarstva, nacionalni raziskovalni in razvojni program ter drugo izobraževalno, raziskovalno, razvojno, svetovalno in drugo s to dejavnostjo povezano delo.VF izvaja en dodiplomski in dva podiplomska študijska programa, in sicer:

 • Enoviti magistrski študijski program 2. stopnje Veterinarstvo
 • Podiplomsko izobraževanje na matičnem področju v okviru univerzitetnega študija Biomedicina in Varstvo okolja.

VF izvaja tudi vrhunsko diagnostično dejavnost Nacionalnega veterinarskega inštituta.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot 

Organizacijska shema

1. Tajništvo

ga. Mojca Perušek, tajnik VF

o Finančno-računovodska služba
ga. Andreja Križman

2. Enota za zagotavljanje kakovosti
dr. Tina Pirš

3. Knjižnica, mag. Brigita Grecs-Smole

4. Inštituti in klinike

o Inštitut mikrobiologijo in parazitologijo, dr. Tina Pirš

– Enota za virologijo;

– Enota za bakteriologijo in mikologijo;

– Enota za parazitologijo

o Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, zn. sod. dr. Gabrijela Tavčar Kalcher

– Enota za varno hrano;

– Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali

o Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele, doc. dr. Mitja Gombač

– Enota za patologijo ter sodno in upravno veterinarstvo;

– Enota za zdravstveno varstvo in gojitev divjadi, čebel in akvakultur

o Inštitut za predklinične vede, prof. dr. Gregor Majdič

– Enota za biokemijo, molekularno biologijo in genetiko;

– Enota za anatomijo, histologijo z embriologijo in citologijo;

– Enota za fiziologijo in patofiziologijo;

– Enota za farmakologijo in toksikologijo

o Klinika za reprodukcijo in velike živali, prof. dr. Janko Mrkun

– Klinika za prežvekovalce in prašiče;

– Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj;

– Klinika za reprodukcijo;

– Center za sonaravno rekultiviranje Vremščica

o Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce, prof. dr. Olga Zorman Rojs

o Klinika za male živali,  prof. dr. Nataša Tozon

5. Nacionalni veterinarski inštitut
predstojnik zn. svet. dr. Matjaž Ocepek

o Enota NVI Ljubljana
vodja mag. Tomislav Paller

o Enota NVI Kranj
vodja mag. Saša Rupnik

o Enota NVI Celje
vodja mag. Jože Lugarič

o Enota NVI Maribor-Ptuj
vodja mag. Marjeta Jarc

o Enota NVI Novo mesto
vodja mag. Martina Žagar

o Enota NVI Nova Gorica
vodja mag. Jasna Pirjevec

o Enota NVI Murska Sobota
vodja mag. Smiljka Barlovič

6. Sprejemnica vzorcev, vodja prof. dr. Tadej Malovrh

7. Vzorčenje, koordinacija dr. Urška Henigman, dr. Štefan Pintarič

Vodstvo Veterinarske fakultete Dekan: prof. dr. Andrej Kirbiš
Prodekani:

 • za pedagoško dejavnost prof. dr. Breda Jakovac Strajn
 • za znanost in mednarodno sodelovanje prof. dr. Gregor Majdič
 • za klinično-operativno dejavnost prof. dr. Bojan Zorko

Tajnik VF: ga. Mojca Perušek

 

Zagotavljanje kakovosti Vodja zagotavljanja kakovosti: dr. Tina Pirš
Organi Veterinarske fakultete UL 

 

 

 

 

 

1) Dekan: prof. dr. Andrej Kirbiš
kontaktna oseba: Romana Grom – tajnica vodstva,
tel: 01 47 79 102, e-pošta: dekanat(at)vf.uni-lj.si2) Senat:
kontaktna oseba: Mojca Perušek, tajnik VF,
tel: 01 4779 103, e pošta: tajnik(at)vf.uni-lj.si

3) Akademski zbor:
kontaktna oseba: Mojca Perušek, tajnik VF,
tel: 01 4779 103, e pošta: tajnik(at)vf.uni-lj.si

4) Strokovni svet NVI

zn. svet. dr. Matjaž Ocepek – predsednik SS NVI,
kontaktna oseba: Romana Muha – Pisarna NVI,
tel: 01 4779-226, e pošta: romana.muha@vf.uni-lj.si;

5) Upravni odbor:  prof. dr. Nataša Tozon  – predsednica UO,
kontaktna oseba: Liljana Črnjavič – admin.ref. za UO,
tel: 01 4779-107, e pošta: lili.crnjavic(at)vf.uni-lj.si

6) Študentski svet: Jana Šauperl, jana.sauperl@gmail.com

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Mojca Perušek, tajnik VF,
tel: 01 4779 103, e pošta:tajnik(at)vf.uni-lj.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi  Pomembnejši notranji predpisi:▪ Statut UL

▪ Pravila o notranji organiziranosti in delu VF

▪ Pravilnik o podeljevanju plakete in priznanj VF

▪ Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad za raziskovalno delo študentom VF

▪ Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev na UL

▪ Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL

▪ Poslovnik kakovosti

▪ Pravilnik o delovnem času VF

▪ Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela delavcem, zaposlenim na UL

▪ Pravilnik o izobraževanju delavcev VF

▪ Pravilnik o osebni varovalni opremi delavcev na VF

▪ Pravilnik o popisu VF

▪ Pravilnik o prevzemu inovacij in izumov UL

▪ Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL

▪ Pravilnik o študijskem redu Veterinarske fakultete

▪ Pravilnik o uporabi službenega mobilnega telefona VF

▪ Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na UL

▪ Pravilnik za izvedbo postopkov javnega naročanja male vrednosti VF

▪ Pravilnik o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti

▪ Poslovnik o delovanju Uredniškega odbora Slovenskega veterinarskega zbornika/Slovenian Veterinary Research

▪ Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na UL

http://www.uni-lj.si

Notranji predpisi Veterinarske fakultete so objavljeni na Intranetu VF

Državni predpisi ▪ Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije▪ Zakon o delovnih razmerjih

▪ Zakon o javnih uslužbencih

▪ Zakon o javnem naročanju

▪ Zakon o knjižničarstvu

▪ Zakon o krmi

▪ Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja

▪ Zakon o računovodstvu

▪ Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti

▪ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

▪ Zakon o splošnem upravnem postopku

▪ Zakon o varstvu osebnih podatkov

▪ Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

▪ Zakon o veterinarstvu

▪ Zakon o visokem šolstvu

▪ Zakon o zavodih

▪ Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

▪ Kolektivna pogodba za javni sektor

▪ Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost

▪ Obvezna navodila in programi za tekoče leto

▪ Odlok o preoblikovanju UL

▪ Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011 – 2020

▪ Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

Predpisi EU
 • Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
 • Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja
 • Program “Socrates”
  Sklep, št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006
 • Šesti okvirni program
  Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi Slovenije šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju
 • Za področje veterinarstva – reference na spletni strani MKO-UVHVVR
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov  
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih
sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Navodila za ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti na UL
 • Poslovnik kakovosti VF
 • Plan VF (za tekoče obdobje)
 • Letno poročilo VF
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v višje letnike visokošolskega študija
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • Habilitacijski postopek z matičnih področij VF
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
 • Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
 • Evidenca o poškodbah pri delu
 • Evidenca vpisanih študentov
 • Osebni karton študenta
 • Zapisnik o izpitu
 • Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju
 • Evidenca postopkov priznavanja izobraževanja v tujini
 • Evidenca uporabnikov knjižnice
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin v uporabi VF:

 • Poslovni stavbi Gerbičeva 60, Ljubljana
 • Poslovne stavbe na Cesti v Mestni log 47, Ljubljana
 • Poslovne stavbe Enot NVI:
 • Celje
 • Kranj
 • Ljubljana
 • Maribor-Ptuj
 • Murska Sobota
 • Nova Gorica
 • Novo mesto
 • Poslovni objekti na CSR Vremščica
 • Poslovna stavba v Grosuplju (arhiv)
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja
organa
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov
 • O študiju in možnostih nadaljevanja študija
 • O priznavanju izobraževanja
 • O merilih za volitve v nazive učiteljev, znanstvenih delavcev in/ter sodelavcev
 • O ceniku storitev