Izvolitev dr. Andreja Kirbiša, dr. vet. med., v naziv redni profesor


Andrej Kirbiš je bil rojen 5.4.1970 v Mariboru. Po končani osnovni šoli je leta 1985 nadaljeval šolanje na srednji Naravoslovno matematični šoli Miloš Zidanšek v Mariboru. Srednjo šolo je končal leta 1989 in se istega leta vpisal na Veterinarsko fakulteto, UL v Ljubljani, kjer je diplomiral 1996 leta.

  • Po diplomi se je zaposlil kot pripravnik na Inštitutu za higieno živil in bromatologijo na Veterinarski fakulteti. Leta 1997 je bil prvič izvoljen v naziv asistent za področje higiena in nadzor živil.

  • Leta 2002 je uspešno zagovarjal magistrsko nalogo in leta 2006 doktorsko disertacijo. Leta 2008 je bil prvič izvoljen v naziv docent za področje higiena in nadzor živil živalskega izvora in leta 2013 v naziv izredni profesor za področje higiena in nadzor živil živalskega izvora.

  • Od leta 2008 je nosilec predmetov Osnove higiene živil, Veterinarsko sanitarni nadzor klavnih živali in mesa, Higiena in nadzor mesa, rib in izdelkov ter Higiena in nadzor mleka in mlečnih izdelkov, ter živil raslinskega izvora na VF UL. Na ZF (zdravstveni fakulteti je nosilec predmeta Tehnologija in varnost živil, ter na Biotehniški fakulteti izvajalec pri predmetu Higiena živil. Prav tako je nosilec dveh predmetov na FKBV (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede), UM.

  • Na Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu biomedicina je pri predmetu Uravnavanje procesov pri zdravih in bolnih živalih nosilec modula 3 – varna hrana. Pri istem programu je tudi nosilec izbirno individualnega raziskovalnega predmeta Nadzor živil. Sodeluje tudi pri predmetu Tehnologija skozi varnost živil na podiplomskem študiju na ZF UL.

  • Pri svojem znanstveno raziskovalnem delu se ukvarja s področjem varne hrane, predvsem pa z ugotavljanjem ostankov antibiotikov v živilih, bakterijski in virusni konatminaciji ter morskimi biotoksini v školjkah. V zadnjem času pa s protimikrobno rezistenco in virusnimi zoonozami, ki se lahko prenašajo preko živil. V svoji bibliografiji navaja 171 bibliografskih virov, od tega 25 izvirnih znanstvenih člankov v domačih in tujih revijah s faktorjem vpliva, recenziran univerzitetni učbenik, mentorstvo pri doktoratu, somentorstvo pri dveh doktoratih, somentor pri magisteriju, štirih diplomah in treh Prešernovih nalogah. Aktivno se je udeleževal domačih in tujih strokovnih izpopolnjevanj in bil na 3 mesečnem gostovanju na Royal (Dick) School of Veterinary Studies v Edinburgh-u in dva meseca na Veterinarski fakulteti v Skopju. Bil je tudi vodja dveh ARRS projektov.

  • Aktivno sodeluje tudi pri vodstveno-organizacijski dejavnosti VF, UL. Od leta 2004 je vodja NRL za ugotavljanje morskih biotoksinov v školjkah. Od leta 2004-13 je bil vodja NRL za mikrobiološko in virusno kontaminacijo školjk. Od leta 2007-2013 je bil namestnik predstojnice Inštituta za higieno živil in bromatologijo. Od leta 2013 je Dekan VF, UL.

  • V vsem tem času aktivno sodeluje tudi izven VF, UL. Od leta 2013 je član Strokovnega sveta za varno hrano, ki je posvetovalno telo ministra MKGP. Od leta 2011-15 je bil član Strokovne komisije pri VzB Slovenije, od leta 2015 je tudi član UO VzB. Bil je tudi član komisije za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (od leta 2010-12 predsednik). Je tudi član strokovne komisije za presojo vlog za zaščito kmetijskih pridelkov in živil s področja mesa in mesnih izdelkov.

  • Od leta 2002 je aktiven član VPHA (Veterinary Public Health Association, UK). Od leta 2014 do leta 2016 je bil predsednik VETNEST-a. Od leta 2012 je član združenja EVFST (European veterinary food safety teachers).