Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce


Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana (srednja stavba, drugo nadstropje)

faks.: +386 1 4779 339


 • Zaposleni

  prof. dr. Olga Zorman Rojs, Dipl. ECPVS, specialist za zdravstveno varstvo perutnine,  predstojnica, namestnica vodje Laboratorija za kužne bolezni perutnine in ptic olga.zorman-rojs@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 242, gsm: +386 40 398 302
  doc. dr. Uroš Krapež, specialist za zdravstveno varstvo perutnine,  namestnik predstojnice, vodja Laboratorija za kužne bolezni perutnine in ptic,  vodja Nacionalnega referenčnega laboratorija za AKK, namestnik vodje Diagnostičnega laboratorija uros.krapez@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 247
  prof. dr. Alenka Dovč, specialist za medicino ptic, malih sesalcev in plazilcev alenka.dovc@vf.uni-lj.si  tel.: +386 1 4779 251
  strok. svet. dr. Renata Lindtner Knific, specialist za zdravstveno varstvo perutnine renata.lindtner@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 241
  doc. dr. Jožko Račnik, Dipl. ECZM (WPH), specialist za medicine ptic, malih sesalcev in plazilcev,   vodja  Klinike za  ptice, male sesalce in plazilce josko.racnik@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 247, 251
  asist. dr. Brigita Slavec, specialist za zdravstveno varstvo perutnine , vodja Diagnostičnega laboratorija, vodja Nacionalnega referenčnega laboratorija za AI brigita.slavec@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 240, 251
  asist. dr. Marko Zadravec, namestnik vodje Klinike  za ptice, male sesalce in plazilce marko.zadravec@vf.uni-lj.si tel.:  +386 1 4779 240, 251
  asist dr. Nina Mlakar Hrženjak nina.mlakar-hrzenjak@vf.uni-lj.si  tel.:  +386 1 4779 240, 251
  Marko Bogataj marko.bogataj@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 244
  Marjeta Dremelj marjeta.dremelj@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 243
  Boštjan Flajnik bostjan.flajnik@vf.uni-lj.si tel.:  +386 1 4779 244
  Darja Krelj darja.krelj@vf.uni-lj.si> tel.: +386 1 4779 244
  Sabina Bolha sabina.bolha@vf.uni-lj.si> tel.: +386 1 4779 244
  Irena Bahč irena.bahc@vf.uni-lj.si, tel: +386 1 4779 251
  Tjaša Sernel, uni.dipl.inž.živil.tehnologije tjasa.sernel@vf.uni-lj.si, tel: + 386 1 4779 244
  Lidija Dežman lidija.dezman@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 230

 • Dejavnost enote

  V Sloveniji je reja perutnine ena izmed pomembnejših živinorejskih panog. Znanje o povzročiteljih bolezni, poteh njihovega širjenja kot tudi znanje o zahtevah reje so osnove za ohranjanje zdravja živali. Zdravstveno varstvo perutnine v veliki meri temelji na preventivnih cepljenjih, zato so učinkoviti programi cepljenj še posebej pomembni. Diagnostika bolezni in reševanje zdravstvene problematike v intenzivnih rejah perutnine in pri pticah, kot možnih prenašalcih zelo kužnih bolezni in zoonoz, je rdeča nit našega pedagoškega, znanstvenega in strokovnega dela.

  Veterinarska medicina ptic, malih sesalcev in plazilcev je ena od najbolj intenzivno razvijajočih se vej veterinarske medicine v svetu. Na tem področju Slovenija ni izvzeta. Število in številčnost različnih vrst ljubiteljskih živali pri nas iz leta v leto raste. Začetki te dejavnosti izvirajo že izpred tridesetih let, v zadnjih letih pa smo znanja še poglobili in nadgradili.

   

 • Izobraževanje

  Izredno razvejano raziskovalno in strokovno  delo je dobro izhodišče za kakovosten prenos  aktualnih znanj na mlajše generacije in za poglabljanje znanj diplomantov.

   

  Dodiplomski študij

  V okviru Enovitega magistrskega študijskega programa 2. stopnje veterinarstva izobražujemo študente pri štirih obveznih predmetih. V obilici izbirnih predmetov, ki so na voljo študentom naše fakultete, pa izvajamo dva predmeta.

   

  Obvezni predmeti

  Bolezni in zdravstveno varstvo perutnine (nosilka: prof. dr. Olga Zorman Rojs)

  Predmet teoretično in praktično poduči študente o boleznih in načinu izvajanja celotnega zdravstvenega varstva perutnine. Študente seznani z intenzivno rejo gospodarsko pomembnih vrst perutnine, s principi in tehnologijo vzreje, prvenstveno pa s specialno patologijo perutnine,zdravljenjem in preventivo kužnih bolezni kot tudi z boleznimi motene presnove.

   

  Bolezni in zdravstveno varstvo malih živali ( nosilca: prof. dr. Alenka Dovč in doc. dr Joško Račnik)

  Predmet teoretično in praktično seznanja študente o najpogostejših boleznih – klinični sliki, patogenezi, patologiji, diagnostičnih metodah, terapiji, preprečevanju bolezni pri pasemskih golobih in sobnih pticah, glodavcih, kuncih in drugih vrst malih živalih oziroma hišnih ljubljencih.  Seznanja ga tudi  s pogoji zdravega okolja in načinu prehrane, minimalnih pogojih reje in možnostih zaščite pred mehaničnimi poškodbami in zoonozami. Diplomante seznanja tudi z ogroženostjo posameznih neharmoniziranih vrst živali.

   

  Klinična praksa  1 (koordinator predmeta : prof. dr. Modest Vengušt)

  V okviru tega predmeta študentje izvajajo praktično delo v ambulanti za ptice, kunce, glodavce in plazilce.

  Strokovna praksa (koordinator predmeta : prof. dr. Modest Vengušt)

  V okviru tega predmeta študentje izvajajo praktično delo v ambulanti za ptice, kunce, glodavce in plazilce in v laboratorijih enote.

   

  Osnove klinične diagnostike (nosilec predmeta: prof. dr. Modest Vengušt)

  V okviru predmeta izvajamo predavanja in vaje iz področja osnov klinične diagnostike pri pticah, malih sesalcih in plazilcih.

   

  Izbirna predmeta

  Pogoji reje in zdravstveno varstvo kuncev (nosilka: prof. dr. Olga Zorman Rojs)

  Predmet  seznanja študente z osnovnimi tehnološkimi pogoji reje kuncev, zdravstvenimi motnjami, ki so vezane na tehnologijo, prehrano in reprodukcijo kuncev, pogostejših virusnih, bakterijskih in parazitarnih boleznih, njihovem zdravljenju in preprečevanju.

   

  Pogoji gojenja in zdravstveno varstvo plazilcev in drugih eksotičnih vrst živali (nosilka: prof. dr.  Alenka Dovč)

  Predmet slušatelje seznani z osnovami pogojev reje in boleznimi eksotičnih vrst živali, predvsem plazilcev. Poseben poudarek je  na vrstah, ki so strogo zavarovane, njihov promet in prodaja pa sta nadzorovana v okviru konvencije CITES (Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami).  Velik del predavanj je posvečen  poznavanju osnovi zdravstvenega varstva teh eksotičnih vrst živali (kužne, organske in presnovne bolezni), hkrati pa slušatelji pridobijo  osnovno znanje kako ravnati s takimi živalmi, kakšne pogoje in prehrano jim moramo nuditi, in ne nazadnje kako zavarovati sebe in svojo bližnjo okolico pred morebitnimi ugrizi ali možnostjo prenosa kužnih bolezni v naše naravno okolje, intenzivno rejo domačih živali ali na človeka (potencialno nevarne zoonoze).

   

  Podiplomski študij

  V doktorskem študijskem programu Biomedicina sodelujemo kot nosilci dveh individualnih raziskovalnih predmetov »Zdravstveno varstvo perutnine« in »Zdravstveno varstvo malih živali« ter kot mentorji študentom tretje stopnje link Biomedicina

   

  Programi za izpopolnjevanje

  Dodatna specializirana znanja na različnih področjih veterinarske stroke so dandanes nujna. Izvajamo programe izpopolnjevanj iz področij » Zdravstveno varstvo in sistemi reje perutnine«  in » Bolezni in zdravstveno varstvo ptic, malih sesalcev in plazilcev«. Izobraževalni programi so namenjeni veterinarjem, ki želijo svoje strokovno znanje nadgraditi in biti uspešni pri svojem delu.

   

  Programi vseživljenjskih izobraževanj

  V okviru Centra za vseživljenjsko izobraževanje VF pripravimo letno več aktualnih strokovnih seminarjev. V sodelovanju s zunanjimi strokovnjaki izobražujemo tudi rejce perutnine, gojitelje pasemskih in drugih živali, delavce v zoo trgovinah in druge.

   

   

  Projekt v okviru pedagoške dejavnosti

  TEMPUS PROJECT EDUVET JPCR 544270 SERBIA: Striving towards Excellence in Veterinary Education (EDUVET);  koordinator slovenskega partnerja v projektu: prof. dr. Olga Zorman Rojs

   

 • Raziskovanje

  Vodilo naših raziskav je skrb za ohranjanje zdravja živali in ljudi. Osredotočeni smo na proučevanje bolezni, ki se prenašajo iz živali na ljudi, in bolezni, ki jih v preteklosti pri nas nismo poznali ali pa je bil njihov pomen zanemarljiv. Pomemben del je usmerjen v raziskave gospodarsko pomembnih bolezni perutnine, njihovo epidemiologijo in možnosti preventive. Program našega raziskovalnega dela je izredno interdisciplinaren, zato se povezujemo tudi s sodelavci iz drugih raziskovalnih ustanov v Sloveniji in tujini.

  Trenutno aktivni programi in projekti, kjer  sodelujemo :

  1. Programska skupina P4-0092: Zdravje živali, okolje in varna hrana (vodja viš. znan. sod. dr. Matjaž Ocepek, 1.1.2009 – 31.12.2014)

  2. Projekt CRP V4―1401 Obvladovanje okužb z E. coli pri perutnini- Določitev kritičnih mest vnosa bakterije E.coli, vključno z E. coli z ESBL v reje perutnine in študija preventivnih ukrepov za zmanjševanje porabe protimikrobnih zdravil (vodja projekta  Olga Zorman Rojs, trajanje projekta 1.7.2014 – 30.6.2016)

  3. COST Action FA1207> “Towards Control of Avian Coronaviruses: Strategies for Diagnosis, Surveillance and Vaccination” (slovenski koordinator projekta Uroš Krapež)

  4. COST Action FA1404 Improving current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae (COREMI) (slovenski koordinator projekta Alenka Dovč)

   

  Podatki o zaključenih raziskovalnih projektih, ki so potekali pod okriljem raziskovalne skupine 0406-012 ( Inštitut za bolezni in zdravstveno varstvo perutnine  VF), so na voljo na spletni strani SICRIS

  Bibliografija posameznih članov raziskovalne skupine  je dostopna na spletni strani COBISS, bibliografija celotne raziskovalne skupine pa na spletni strani SICRIS.

   

 • Strokovno delo

  Klinična dejavnost

   

  Perutnina (kokoši, purani, race, gosi, prepelice, fazani, noji)

  Hiter razvoj in obsežnost perutninarstva v Sloveniji in v svetu zahteva specializirano znanje o zdravju živali, tehnologiji reje in ekologiji. Naše delo je usmerjeno v zagotavljanje zdravja živali in posredno v zagotavljanje varne hrane. Naše stranke so večinoma veterinarske ambulante,  farmacevtske hiše in drugi.

  Izvajamo:

  • strokovno svetovanje,

  • klinične preglede jat,

  • pripravo programov cepljenj in drugih preventivnih programov za različne kategorije perutnine in ptic,

  • terenska preizkušanja zdravil.

  Ptice, mali sesalci in plazilci

  Veterinarska medicina ptic, malih sesalcev in plazilcev je pomembna veja veterinarske medicine v Sloveniji. Pacienti naše ambulante so:

  • ptice: sobne ptice (papige, ptice pevke), prostoživeče ptice v ujetništvu (ujede v ujetništvu, ptice živalskih vrtov), prostoživeče ptice,

  • mali sesalci: beli dihurji, kunci, mali glodavci (morski prašički, činčile, hrčki, deguji, podgane, gerbili in drugi).

  • plazilci: želve, kače, kuščarji.

  Na Kliniki za ptice, male sesalce in plazilce opravljamo naslednje storitve:

  • svetovanje o zdravju ptic, malih sesalcev in plazilcev,

  • klinični pregledi ptic, malih sesalcev in plazilcev,

  • sodobno odkrivanje bolezni pri pticah, malih sesalcih in plazilcih (hematološke in biokemijske preiskave krvi, slikovna diagnostika, endoskopija in diagnostični kirurški posegi),

  • sodobna anestezija in kirurgija ptic, malih sesalcev in plazilcev,

  • ambulantno in bolnišnično zdravljenje ptic, malih sesalcev in plazilcev.

  Laboratorijska dejavnost

  Namen preiskav, ki jih izvajamo v laboratoriju, je zagotavljanje zdravja živali in ljudi. Z našim delom nudimo tehnično, strokovno in znanstveno podporo UVHVVR, veterinarjem in lastnikom živali. Poleg tega razvijamo in vpeljujemo nove diagnostične metode, nudimo izobraževanja na področju diagnostičnih metod ter izvajamo raziskave s področja diagnostike kužnih bolezni.

  Metode, ki jih uporabljamo, ustrezajo najvišjim standardom. Laboratorij deluje v skladu z ISO/IEC 17025 standardom. Diagnostične metode so akreditirane ali ustrezno validirane in redno preverjane z zunanjimi presojami in sistemom zagotavljanja kakovosti v laboratoriju.

  V laboratoriju izvajamo tudi dejavnosti Nacionalnega referenčnega laboratorija za aviarno influenco in Nacionalnega referenčnega laboratorija za atipično kokošjo kugo.

  1. Preiskave vzorcev z molekularnimi metodami:
   uporabljamo širok nabor molekularnih metod za določanje virusnih in nekaterih bakterijskih povzročiteljev bolezni pri perutnini, pticah, malih sesalcih in plazilcih.

  2. Serološke preiskave:
   z različnimi serološkimi metodami določamo protitelesa proti virusom in bakterijam. Protitelesa določamo predvsem v serumih perutnine in ptic z namenom določanja povzročiteljev bolezni kot tudi zaradi preverjanja uspešnosti zaščitnega cepljenja. Pri vseh vrstah živali opravljamo serološko diagnostiko leptospiroznih okužb.

  3. Virološke preiskave:
   izolacije, določanje titra ter tipizacija virusov in izolacija na kokošjih embriih.

  4. Bakteriološke preiskave:
   izolacija in določanje leptospir pri vseh vrstah živali ter klamidij pri perutnini in pticah.

  5. Epidemiološki monitoring:
   izvajanje nadzora nad povzročitelji kužnih bolezni pri perutnini in pticah.

  6. Patomorfološke preiskave
   izvajanje patomorfološke diagnostike perutnine, ptic, malih sesalcev in plazilcev.