Inštitut za predklinične vede


Na Inštitutu za predklinične vede (IPV) se v okviru izobraževalne dejavnosti izvajajo študijski programi, katerih skupni cilj je seznaniti slušatelje z osnovami veterinarske medicine.  Študentje pridobijo potrebna znanja o funkcionalni zgradbi živalskega telesa od celice, preko tkiv do makroskopske zgradbe telesa, seznanijo se z biokemijskimi procesi v živem organizmu in z molekularnobiološkimi osnovami dedovanja, nastanka mutacij in izhodišči za variabilnosti organizmov. Razumevanje fiziološkimi procesov, mehanizmov nastanka bolezni in zakonitosti delovanja zdravil ter strupov je nujni pogoj za razumevanje kliničnih vsebin v nadaljevanje študija veterinarske medicine.

Poleg rednega študijskega programa za potrebe Veterinarske in Biotehniške fakultete, se na IPV izvajajo tudi programi permanentnega izobraževanja in interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina

Večina raziskovalnega dela IPV poteka v okviru raziskovalnega programa P4-0053, ki ga dopolnjujejo tekoči nacionalni ter mednarodnih raziskovalni projekti (glej raziskovalna dejavnost fakultete). Zgledno je tudi sodelovanje z drugimi raziskovalnimi skupinami, zlasti v mednarodnem okolju.

Na IPV izvajamo tudi strokovno dejavnost preskušanja uradnih vzorcev, vzorcev proizvajalcev in rejcev v okviru delovanja Nacionalnega veterinarskega inštituta.

Pedagoško in strokovno delo IPV je organizirano v štirih enotah.

Predstojnik inštituta

prof. dr. Gregor Majdič, predstojnik IPV
gregor.majdic@vf.uni-lj.si                  tel.: +386 1 4779 210

Enota za anatomijo, histologijo z embriologijo in citologijo

 • Zaposleni

  prof. dr. Gregor Fazarinc
  gregor.fazarinc@vf.uni-lj.si                tel.: +386 1 4779 397, 129
  prof. dr. Milka Vrecl Fazarinc, vodja enote    milka.vrecl@vf.uni-lj.si                      tel.: +386 1 4779 118, 129
  doc.dr. Matjaž Uršič, namestnik vodje matjaz.ursic@vf.uni-lj.si                     tel.: +386 1 4779 119, 129
  doc. dr. Valentina Kubale Dvojmoč valentina.kubale@vf.uni-lj.si             tel.: +386 1 4779 120, 129
  Asist. dr. Jana Brankovič jana.brankovic@vf.uni-lj.si                tel.: +386 1 4779 119, 129 
  Jasna Šporar jasna.sporar@vf.uni-lj.si                    tel.: +386 1 4779 125, 129
  Branko Travnikar branko.travnikar@vf.uni-lj.si  tel.: +386 1 4779 127, 129

 • Pedagoška dejavnost

  Dodiplomski študij

  Na enoti se v okviru izobraževalne dejavnosti izvajajo obvezni in izbirni študijski programi o razvoju in zgradbi živalskega telesa.

  Anatomija domačih živali

  Spoznavanje zgradbe organskih sistemov in organov, medsebojnih odnosov različnih anatomskih struktur na določenem delu telesa in medsebojne primerjave zgradbe organskih sistemov pri različnih živalskih vrstah; poudarek je na anatomiji domačih sesalcev (konj, prežvekovalci, mesojedi, prašič, kunec) in domačih ptic (kokoš). Obvezni predmet v 1. letniku.

  Nosilec: prof. dr. Gregor Fazarinc.

  Biologija celice

  Seznanitev z zgradbo, funkcijo in molekularno organizacijo celice, s poudarkom na evkariontski živalski celici, njenih ultrastrukturnih posebnostih in na dejavnostni povezavi med zgradbo in funkcijo. Obvezni predmet v 1. letniku.

  Nosilka: prof. dr. Milka Vrecl Fazarinc.

  Histologija z embriologijo I in II

  Spoznavanje zgradbe in funkcije celic ter razvoja, zgradbe in funkcionalnega pomena tkiv na ravni svetlobne in elektronske mikroskopije. Nadalje spoznavanje mikroskopske zgradbe in funkcionalnega pomena organov ter medsebojne primerjave med različnimi vrstami živali. Poleg tega slušatelje seznani z razvojem spolnih celic in embrionalnim razvojem pri domačih živalih od oploditve do rojstva. Obvezna predmeta v 1. in 2. letniku.

  Nosilka: prof. dr. Milka Vrecl Fazarinc

  Anatomija laboratorijskih in eksotičnih živali

  Spoznavanje anatomskih značilnosti in osnovnih posebnosti najpogostejših vrst živali, ki se pojavljajo v zooloških vrtovih, ljubiteljski reji in v raziskovalne namene. Izbirni predmet v višjih letnikih študija.

  Nosilka: doc. dr. Valentina Kubale Dvojmoč

  Podiplomski študij

  Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina

  Uravnavanje procesov pri zdravih in bolnih živalih – modul 1, modul 2 in modul 3 (obvezni temeljni predmet)

  Nosilka: prof. dr. Milka Vrecl

  Izvajalci: Gregor Majdič, Milka Vrecl Fazarinc, Nina Čebulj-Kadunc, Jelka Zabavnik Piano, Robert Frangež, Breda Jakovac Strajn, Polona Juntes, Martina Klinkon Ogrinec, Andrej Kirbiš, Urška Jamnikar Ciglenečki,  Petra Zrimšek in Mitja Gombač

  Morfometrične analize celic in tkiv (izbirni individualni raziskovalni predmet)

  Nosilka: Milka Vrecl Fazarinc

 • Strokovno-operativno delo

  Strokovno delo enote zajema naloge s področja morfologije na tehnični, strokovni in znanstveni ravni. Izdelovanje različnih vrst anatomskih (živalski skeleti, formalinski in korozivni preparati, plastinati) in histoloških preparatov (histološke rezine, histokemijska in imunohistokemična barvanja), izvajanje morfometričnih analiz celic in tkiv in njihova interpretacija ter delo s celičnimi kulturami (registriran zaprt sistem za delo v prvem varnostnem razredu).

  Vabilo k projektu

  Študente višjih letnikov veterinarstva vabimo k sodelovanju pri projektu Po kreativni poti do znanja z naslovom: »»Kreiranje spletnih orodij za predstavitev najnovejših koristnih podatkov s področja zdravja in dobrobiti eksotičnih živali«. Predviden začetek projekta 1.2.2019. Trajanje projekta 5 mesecev.

  Za več informacij kontaktirajte vodjo projekta doc. dr. Valentino Kubale Dvojmoč, valentina.kubale@vf.uni-lj.si.

Enota za biokemijo, molekularno biologijo in genetiko

 • Zaposleni

  izr. prof. dr. Petra Zrimšek petra.zrimsek@vf.uni-lj.si                tel.: +386 1 4779 133
  izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano jelka.zabavnikpiano@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 122, 123, 129
  dr. Marko Cotman marko.cotman@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 120, 123, 129
  asist. dr. Blanka Premrov Bajuk blanka.premorv@vf.uni-lj.si                     tel.: +386 1 4779 139
  Katarina Babnik katarina.babnik@vf.uni-lj.si             tel.: +386 1 4779 139, 138
  Magdalena Dobravec magdalena.dobravec@vf.uni-lj.si tel.: + 386 1 4779 123, 124, 129

 • Pedagoška dejavnost

  Dodiplomski študij

  Na enoti se v okviru izobraževalne dejavnosti izvajajo obvezni in izbirni študijski programi s področja biokemije in molekularne biologije

  Biokemija

  Predmet Biokemija posreduje znanja o osnovnih fizikalnih in kemijskih zakonih in reakcijah, ki enako kot za neživo naravo, veljajo za žive organizme. Predstavi osnovne biomolekule in metabolne procese, njihove interakcije v procesih metabolizma ter drugih biokemijskih procesih v živih organizmih in regulatorne mehanizme teh procesov. Obravnava biokemijske značilnosti prenosa bioloških informacij, predstavljene pa so tudi osnove biokemijskih eksperimentalnih metod, ki se uporabljajo v raziskovalne in analitske namene.

  Nosilka: izr. prof. dr. Petra Zrimšek

  Genetika

  Pri predmetu spoznavamo dedni material in dedovanje, nastanke mutacij in variabilnosti organizmov in se seznanimo z metodami proučevanja genetskega materiala. Je osnova za razumevanje fiziologije in patologije, odnosa med gostiteljem in parazitom, evolucije osebkov in populacije ter dedovanja gospodarskih lastnosti in selekcije. Pri predmetu so predstavljene tudi osnove metod molekularne in rekombinantne genetike, ki se uporabljajo pri diagnostiki dednih in nekaterih kužnih bolezni živali.

  Nosilka: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano

  Metodologija znanstvenoraziskovalnega dela

  Študente seznanimo s temeljnimi načeli znanosti – dinamičnega sistema preverjenih, družbeno pomembnih, splošno veljavnih informacij o naravi, človeku in družbi. Spoznavamo odnos med znanostjo in stroko, značilnosti temeljnega, uporabnega in razvojnega znanstvenoraziskovalnega dela (ZRD), etična načela pri ZRD. Specifične kompetence, ki se razvijejo pri predmetu, so poznavanje značilnosti ZRD in uporaba znanja iz tega predmeta za kritično branje strokovne in znanstvene literature, pisanje strokovnih člankov, razumevanje in načrtovanje lastnega raziskovalnega dela.

  Nosilka: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano

  Podiplomski študij

  Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina

  Uravnavanje procesov pri zdravih in bolnih živalih – modul 1, modul 2 in modul 3 (obvezni temeljni predmet)

  Nosilka: prof. dr. Azra Pogačnik

  Izvajalci: Vojteh Cestnik, Marinka Drobnič-Košorok, Gregor Majdič, Milka Vrecl Fazarinc, Nina Čebulj-Kadunc, Jelka Zabavnik Piano, Robert Frangež, Milan Pogačnik, Breda Jakovac Strajn, Polona Juntes, Anton Vengušt, Martina Klinkon, Andrej Kirbiš, Ksenija Šinigoj Gačnik

  Metodologija znanstvenoraziskovalnega dela (izbirni predmet)

  Nosilka: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano

  Izvajalka: izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano

 • Strokovno-operativno delo

  Laboratorij za molekularno biologijo in genetiko izvaja molekularno genetska preskušanja vzorcev za določanje:

  genotipov gena za prionski protein pri ovcah, povezanih z dovzetnostjo na praskavec,

  prisotnost konjske, prašičje, goveje, piščančje DNA v surovinah in živilih,

  določanje starševstva in preverjanje rodovnikov konj, psov, govedi,

  določanje DNA v sledeh za sodno veterino,

  določanje nekaterih mutacij pri živalih,

  določanje nukleotidnih zaporedij virusov,

  določanje živalske vrste iz vzorcev DNA,

  določanje spola iz vzorcev DNA,

  določanje »freemartinizma«.

  Gensko preverjanje rodovnikov psov

Enota za fiziologijo in patološko fiziologijo

 • Zaposleni

  prof. dr. Robert Frangež , vodja enote robert.frangez@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 131, 137, 138
  Izr. prof. dr. Nina Čebulj Kadunc, namestnik vodje enote nina.cebulj.kadunc@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 132, 138
  asist. dr. Monika Cecilija Žužek monika.zuzek@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 135, 137, 138
  Tomaž Trobec tomaz.trobec@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 137
  Katarina Babnik katerina.babnik@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 139, 138
  Boštjan Drolc boštjan.drolc@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 137, 138

 • Pedagoška dejavnost

  Dodiplomski študij

  Na enoti se v okviru pedagoške dejavnosti izvajajo obvezni in izbirni študijski programi, ki obsegajo fiziološke in patofiziološke procesih v živalskem organizmu.

  Veterinarska fiziologija
  Spoznavanje in razumevanje splošnih in specialnih fizioloških procesov pri domačih in drugih živali, ki jih obravnava veterinarska medicina. Progresivni razvoj razumevanja in znanja o delovanju posameznih organov in organskih sistemov, njihovem pomenu pri ohranjanju homeostaze, mehanizmih uravnavanja i integraciji delovanja organizma. Pridobitev znanja in razumevanje procesov pridobivanja in porabe hranil in energije ter produkcijskih procesov. Pridobivanje znanja in praktičnih veščin o analitskih, diagnostičnih in eksperimentalnih metodah, ki se uporabljajo v moderni fiziologiji.
  Obvezni predmet v 2. letniku EMŠ veterinarska medicina, UL- Veterinarska fakulteta
  Nosilka: izr. prof. Nina Čebulj-Kadunc

  Fiziologija z anatomijo domačih živali
  Spoznavanje in razumevanje delovanja organov in organskih sistemov in integracija  fizioloških procesov pri domačih živalih. Pridobitev znanja in razumevanje osnovnih mehanizmov uravnavanja delovanja in ohranjanja homeostaze v organizmu, procesov pridobivanja in porabe hranil in energije, produkcijskih in reprodukcijskih procesov. Pridobivanje znanja o analitskih, diagnostičnih in eksperimentalnih metodah, ki se uporabljajo v moderni fiziologiji.
  Obvezni predmet v 2. letniku Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje: Kmetijstvo – zootehnika (UL – Biotehniška fakulteta, oddelek za zootehniko)
  Nosilka: izr. prof. Nina Čebulj-Kadunc

  Uporabna fiziologija domačih živali
  Pridobitev osnovnega znanja in razumevanje delovanja organov, organskih sistemov in organizma kot celote kot osnove za spoznavanje in razumevanje produkcijskih in reprodukcijskih procesov, dobrobiti in zdravstvenega stanja  živalskih vrst, ki se uporabljajo v kmetijski proizvodnji. Seznanitev z analitskimi in diagnostičnimi metodami, ki se uporabljajo v moderni fiziologiji, in njihovih aplikacijah v kmetijstvu.
  Obvezni predmet v 1. letniku Visokošolskega strokovnega študijskega programa: Kmetijstvo – živinoreja (UL – Biotehniška fakulteta, oddelek za zootehniko)
  Nosilka: izr.prof. Nina Čebulj-Kadunc

  Patološka fiziologija
  Obravnava osnovne vzroke motenj in temeljne patofiziološke procese v organizmih, katerih poznavanje  omogoča razumevanje razvoja različnih bolezenskih stanj. Poznavanje patofiziologije omogoča razumevanje mehanizmov porušenja ravnotežja v organizmu, ki je osnova zdravja, nastanka znakov bolezni, kar je nujno potrebno za postavitev klinične diagnoze in ocenitev prognoze obolenja. Poglobljeno razumevanje patogeneze bolezni omogoča postavitev pravilne in najbolj optimalne patogenetske terapije in razumevanje  njenih stvarnih omejitev v praksi.
  Obvezni predmet v 3. letniku EMŠ veterinarska medicina, UL- Veterinarska fakulteta
  Nosilec: prof. dr. Robert Frangež

  Eksperimentalna patofiziologija
  Obravnava nekatere temeljne in klinične eksperimentalne metode v patofiziologiji in toksinologiji (elektrofiziološke, biokemijske, morfološke, slikovne, ipd.), in poskuse na subceličnem, celičnem, tkivnem, in organskem nivoju ter na sesalskih organizmih kot integrirani celoti. Proučevanje nekaterih predstavljeni živalskih modelov in modeliranje obolenj kot orodja omogočajo razumevanje patogeneze, razumevanje biokemičnih sprememb v telesnih tekočinah in patogenetskega pristopa k zdravljenju pri domačih živalih. Poudarek je tudi na učinkih naravnih biološko aktivnih snoveh toksinov iz rastlin, bakterij in živali in mehanizmih delovanja na sesalske organizme na vseh nivojih. Ciljno zajema tudi osnove statistične analize dobljenih rezultatov, vrednotenje njihovega biološkega pomena ter klinično ekstrapolacijo rezultatov na ciljne organizme.
  Izbirni predmet v 3., 4., in 5. letniku EMŠ veterinarska medicina, UL- Veterinarska fakulteta
  Nosilec: prof. dr. Robert Frangež

  Podiplomski študij

  Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina

  Uravnavanje procesov pri zdravih in bolnih živalih – modul I, modul II in modul III (obvezni temeljni predmet)
  Nosilka temeljnega predmeta: prof. dr. Azra Pogačnik; nosilka modula I: prof. dr. Azra Pogačnik; nosilec modula II: prof. dr. Robert Frangež; nosilec modula III: prof. dr. Andrej Kirbiš
  Izvajalci: Vojteh Cestnik, Marinka Drobnič-Košorok, Gregor Majdič, Milka Vrecl Fazarinc, Nina Čebulj-Kadunc, Jelka Zabavnik Piano, Robert Frangež, Milan Pogačnik, Breda Jakovac Strajn, Polona Juntes, Anton Vengušt, Martina Klinkon, Andrej Kirbiš, Ksenija Šinigoj Gačnik

 • Strokovno-operativno delo

  Določanje hormonov v telesnih tekočinah ter ekstraktih telesnih tekočin in iztrebkov pri živalih z encimskoimunskimi in radioimunskimi metodami. (za potrebe Veterinarske fakultete ali zunanjih naročnikov).

Enota za farmakologijo in toksikologijo

 • Zaposleni

  izr. prof. dr. Tomaž Snoj, vodja enote tomaz.snoj@vf.uni-lj.si                tel.: +386 1 4779 130, 138
  prof. dr. Silvestra Kobal silvestra.kobal@vf.uni-lj.si          tel.: +386 1 4779 134, 138
  Katarina Babnik katarina.babnik@vf.uni-lj.si
  Boštjan Drolc bostjan.drolc@vf.uni-lj.si

 • Pedagoška dejavnost

  Dodiplomski študij

  Na enoti se v okviru izobraževalne dejavnosti izvajajo obvezni in izbirni študijski programi o farmakokinetiki in farmakodinamiki veterinarskih zdravil, vplivu veterinarskih zdravil na okolje ter postopkih predkliničnih in kliničnih študij zdravil za uporabo v veterinarski medicini.

  Farmakologija s toksikologijo

  Cilj predmeta je študentom na osnovi že dobljenega znanja in dodatnih informacij o kinetiki in dinamiki zdravilnih učinkovin posredovati poglobljeno znanje o izboru in razumevanju farmakoterapije posameznih bolezenskih stanj pri domačih živalih. Po končanem programu bo študent usposobljen za izbor ustreznih zdravil pri zdravljenju posameznih bolezenskih stanj. Obvezni predmet v 3. letniku EMŠ.

  Nosilka: prof. dr. Silvestra Kobal

  Ekotoksikologija v veterinarski medicini

  Namen predmeta je študente seznaniti z vzroki in posledicami ter metodami za odkrivanje vzrokov zastrupitev zaradi onesnaženja okolja s kemikalijami ali zdravili. Študentje se seznanijo z izvedbo različnih testov, ki omogočajo določitev vrste ali skupine uporabljene kemikalije ali zdravila. Po končanem programu bo študent lahko predvidel potrebne preiskave ob sumu zastrupitev zaradi onesnaženja okolja. Izbirni predmet v 4. in 5. letniku EMŠ

  Nosilka: prof. dr. Silvestra Kobal

  Predklinične študije zdravil

  Cilj predmeta je študentom podati informacije o načinu izvajanja in metodah s področja predkliničnih preskušanj učinkovin na subceličnem, celičnem, tkivnem in organskem nivoju ter na nivoju organizma.

  Študenti dobijo tudi informacije za razumevanje raziskav na področju varnosti zdravil za živali, človeka in okolja. Izbirni predmet v 5. letniku UŠP Farmacija, FFA

  Nosilka: prof. dr. Silvestra Kobal

  Podiplomski študij

  Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina

  Farmakologija s toksikologijo (izbirni individualni raziskovalni predmet)

  Nosilka: prof. dr. Silvestra Kobal

  Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja

  Toksikokinetika zdravil za uporabo v veterinarski medicini in kontaminantov okolja v živalskem organizmu in okolju

  Nosilka: prof. dr. Silvestra Kobal

 • Strokovno-operativno delo

  V okviru Nacionalnega veterinarskega inštituta sodelujemo pri ugotavljanju morebitne nedovoljene uporabe pospeševalcev rasti pri proizvodnih živalih. V zvezi s tem pripravljamo strokovna mnenja o vsebnosti steroidnih hormonov v vzorcih krvi, tkiv ali izločkov proizvodnih živali.

  Za potrebe naročnika opravljamo tudi različne študije o toksičnosti zdravil, pesticidov in drugih komercialnih pripravkov.

Center za genomiko živali


Cesta v Mestni log 47, Ljubljana

tel.: +386 1 4779 210, 209, 382

 • Zaposleni

  Raziskovalci

  prof. dr. Gregor Majdič, vodja gregor.majdic@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 210, 209, 382
  asist.  dr. Neža Grgurevič neza.grgurevic@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779209, 382
  asist.  dr. Maša Čater masa.cater@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779209
  dr. Malan Štrbenc Malan.strbenc@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779209, 382
  dr. Sonja Prpar Mihevc
  Sonja.PrparMihevc@vf.uni-lj.si tel: +386 1 4779209

  Mlade raziskovalke

  Metka Voga Metka.Voga@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779209, 382

  Tehnica

  Nina Šterman nina.sterman@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779209, 382

 • Dejavnost enote

  Center za genomiko živali je enota, ki se ukvarja predvsem z raziskavami na področju endokrinologije in nevroendokrinologije. V centru uporabljamo živalske modele s spremenjenim genomom, ki nam pomagajo proučevati fiziološke procese v sesalskem organizmu.  Dve glavni področji raziskav v Centru za genomiko živali sta razvoj možganov z vidika nastanka spolnih razlik, vpliv hormonov na razvoj možganov in vpliv hormonskih motilcev na razvoj spolnih organov in endokrinega dela možganov.

  Spolne razlike v možganih, ki so predvsem dobro proučene pri laboratorijskih živalih, se pojavijo v različnih obdobjih življenja.  Največ spolnih razlik tako v sestavi možganov kot v izraženosti genov (in posledično delovanju možganov) je posledica izpostavljenosti spolnim hormonom v času pred rojstvom.  Raziskave v zadnjih letih pa so pokazale, da imajo vlogo pri nastanku spolnih razlik tudi spolni kromosomi.  V Centru za genomiko živali gojimo miši brez gena SF-1, ki se zaradi odsotonosti gena SF-1 rodijo brez spolnih (in nadledvičnih) žlez.  Le-te propadejo že zelo zgodaj v zarodku, zaradi česar te miši niso nikoli izpostavljene spolnim hormonom in zato predstavljajo izvrsten in edinstven model za proučevanje spolnih razlik v možganih, ki nastanejo kot posledica delovanja genov na spolnih kromosomih.  Smo edina raziskovalna skupina na svetu, ki goji odrasle miši brez gena SF-1 (da jih ohranimo pri življenju jim moramo takoj po rojstvu presaditi nadledvične žleze), naše raziskave pa so usmerjene v dve glavni smeri – ugotavljanje razlik med spoloma v izraženosti genov v možganih in ugotavljanje razlik med spoloma v obnašanju.  Poleg tega proučujemo vpliv spolnih in stresnih hormonov ter različnih oblik stresa v različnih obdobjih razvoja (pred rojstvom in po njem, v času pubertete) na razvoj možganov.  Proučujemo dolgotrajne posledice izpostavljenosti hormonom ali stresu na različne vidike obnašanja ter mehanizme, ki povzročajo dolgotrajne posledice na razvoj možganov, predvsem epigenetske vplive.

  Hormonski motilci so snovi iz okolja, ki lahko vplivajo na delovanje hormonov v telesu in tako porušijo hormonsko homeostazo.  V Centru za genomiko živali proučujemo vpliv nekaterih snovi, ki bi lahko delovale kot hormonski motilci na razvoj spolnih organov in možganov pri miših.

  Pred nekaj leti smo začeli z novo dejavnostjo in sicer razvoj novih naprednih metod zdravljenja živali s pomočjo odraslih matičnih celic.  Med prvimi na svetu smo razvili metodo zdravljenja sklepnih obolenj pri psih in konjih ter jo uvedli v klinično prakso. Za trženje te nove revolucionarne metode smo ustanovili odcepljeno podjetje (“spin-out”) Univerze v Ljubljani Animacel d.o.o., ki že ponuja to izjemno uspešno in cenovno ugodno zdravljenje vsem lastnikom psov in konjev.  Za razvoj te metode sta Katerina Čeh in Gregor Majdič v letu 2011 prejela nagrado za najboljšo inovacijo v javnem sektorju v Sloveniji ter rektorjevo nagrado za najboljšo inovacijo Univerze v Ljubljani, odcepljeno podjetje Animacel pa je bilo v letu 2012 uvrščeno med 5 najbolj perspektivnih novih podjetij v Sloveniji. V Centru za genomiko živali naprej razvijamo nove metode zdravljenja z matičnimi celicami za druga obolenja in nove načine zdravljenja sklepnih obolenj.

 • Izobraževanje

  Predmeta:

  • Fiziologija živali z anatomijo, nosilec Gregor Majdič (Univerzitetni študij Biotehnologije)

  • Fiziologija, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru (dopolnilna zaposlitev prof. dr. Gregor Majdič)

 • Raziskovalno delo

  Programska skupina

  Gregor Majdič je vodja samostojnega sklopa raziskav spolne diferenciacije v okviru programske skupine Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih (P4 0053).

  Mednarodni raziskovalni projekti

  Cellular differentiation in developing preoptic area (Projekt National institute of Health, ZDA), Sonosilca prof. dr. Gregor Majdič in prof. dr. Stuart Tobet, Colorado state University, Colorado, ZDA

  COATIM – Development of antibiofilm coatings for bone implants (7th framework EU programme)

  Domači raziskovalni projekti

  Vloga ventromedialnega jedra hipotalamusa pri zaznavanju glukoze v telesu

  Psihološke in reproduktivne motnje pri moških, izpostavljenih stresu pred rojstvom

  Razvoj naprednih elektrokemičnih senzorjev za raziskave razvoja in delovanja možganov v in vitro in in vivo pogojih

  HPV okužbe pri slovenskih plodnih in neplodnih moških, njihova škodljivost za semenčice in prenašanje na ženske partnerice: argumenti za zgodnje odkrivanje in preprečevanje

  Vpliv spolnih hormonov na spolne razlike pri motnjah avtističnega spektra na mišjem modelu