Inštitut za varno hrano, krmo in okolje


Enota za varno hrano

Gerbičeva 60, Ljubljana

tel.:  +386 1 4779 192

faks: +386 1 4779 174


 • Zaposleni

  prof. dr. Andrej Kirbiš, dr. vet med., namestnik andrej.kirbis@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 190
  asist. dr. Stanka Vadnjal, dr. vet med., namestnica stanka.vadnjal@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 837
  Zlatka Bajc, asist. dr. zlatka.bajc@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 838
  asist. Manja Križman, dr. vet med. manja.krizman@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 185
  asist. Petra Raspor Lainšček, dr. vet med. petra.rasporlainscek@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 840
  asist. raz. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki, univ. dipl. biokem. urska.jamnikar@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 829
  strok. svet. dr. Majda Biasizzo, dr. vet med. majda.biasizzo@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 827
  viš. strok. sod. dr. Urška Henigman, dr. vet med. urska.henigman@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 855
  strok. sod. dr. Jožica Dolenc, univ. dipl. kem. jozica.dolenc@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 191
  strok. sod. Renata Ciglarič, univ. dipl. kem. renata.ciglaric@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 357
  Tomaž Pezdir, univ. dipl. ing. kem. inž. tomaz.pezdir@ vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 857
  strok. sod. Andrejka Močnik, dipl. inž. kem. tehn. andrejka.mocnik@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 343
  Mitja Bukovec, dipl. inž. kem. tehn. mitja.bukovec@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 189
  Tanja Knific, dr. vet. med. tanja.knific@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 840
  Jasmina Koračin, dr. vet. med. jasmina.koracin@vf.uni-lj.si tel.: +386 4779 857
  Aleša Hočevar alesa.hocevar@ vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 805
  Marjeta Jankovec marjeta.jankovec@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 859
  Denise Jazbar denise.jazbar@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 858
  Dragica Kermavner dragica.kermavner@vf.uni-lj.si tel.
  Špela Markovič spela.markovic@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 334
  Robi Matak robi.matak@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 334
  Benjamin Mihelič benjamin.mihelic@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 189
  Luka Milčinski luka.milcinski@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 854
  Adica Süssinger adica.sussinger@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 854
  Duša Troppan Bratkovič dusica.troppan@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 805
  Marija Zekić marija.zekic@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 859
  Marinka Levačič, administratorka marinka.levacic@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 192

 • Dejavnost enote

  Kaj pa pomeni »bromatologija«, je najpogostejše vprašanje ob predstavitvi našega imena: Inštitut za higieno živil in bromatologijo. Za higieno je samo po sebi umevno, da se ukvarja z ugotavljanjem mikrobiološke ustreznosti, za bromatologijo pa malokdo ve, da pomeni pravzaprav kemijsko analizo živil. Začetki raziskav segajo pol stoletja v zgodovino, ko je bilo težišče našega dela na mikrobioloških analizah in kemijski sestavi živil. Povečano povpraševanje po hrani in industrializacija sta po eni strani poslabšala naše življenjsko okolje, po drugi strani pa nam je napredek znanosti omogočil nadzor nad kakovostjo okolja. Rejci so začeli uporabljati celo vrsto novih veterinarsko medicinskih pripravkov, tako za preventivo kot zdravljenje. Ostanki terapevtskih pripravkov v hrani živalskega izvora so vplivali na zdravje uporabnikov, zato je bilo nujno začeti nadzorovati njihove vrednosti. Težišče našega dela zadnjih 25 let je nadzor ostankov veterinarsko medicinskih pripravkov in mikrobiološki nadzor živil živalskega izvora.

 • Izobraževanje

  Delavci inštituta so nosilci predmetov ali pa sodelujejo pri študijskih programih vseh teh stopenj: dodiplomskih (1. stopnja) in enovitem magistrskem programu veterinarstvo, na magistrskih programih (2. stopnja) in doktorskem programu (3. stopnja). Vsebine predmetov zajemajo problematiko živil, v glavnem živil živalskega izvora.

  Predavanja, ki jih izvajajo na Enovitem magistrskem študiju veterinarstvo na Veterinarski fakulteti so:

  • Osnove higiene živil, nosilec prof. dr. Andrej Kirbiš

  • Veterinarsko sanitarni nadzor klavnih živali in mesa,  nosilec prof. dr. Andrej Kirbiš

  • Higiena in nadzor mleka, mlečnih izdelkov in živil rastlinskega izvora, nosilec prof. dr. Andrej Kirbiš

  • Higiena in nadzor mesa, rib in izdelkov,  nosilec prof. dr. Andrej Kirbiš

  Sodelujejo tudi pri izvajanju univerzitetnega študijskega programa Sanitarno Inženirstvo na Zdravstveni fakulteti:

  • Tehnologija in varnost živil (prva stopnja)prof. dr. Andrej Kirbiš in prof. dr. Ksenija Šinigoj Gačnik

  • Higiena in varnost živil skozi kakovost (druga stopnja), prof. dr. Andrej Kirbiš in prof. dr. Ksenija Šinigoj Gačnik

  S ciklom predavanj pri predmetu Higiena živil (univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana) sodeluje prof. dr. Andrej Kirbiš tudi na Biotehniški fakulteti, Oddelek za živilstvo.

   

  Na doktorskem podiplomskem študiju tretje stopnje sodelujejo pri Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina s predmetom Varna hrana. Nosilec prof. dr. Andrej Kirbiš, izvajalka je tudi prof. dr. Ksenija Šinigoj Gačnik

   

 • Raziskovanje

  V programski skupini P4-0092 sodelujemo na različnih področjih z uvedbo analitskih metod, ki omogočajo spremljanje poskusov. Tako npr. pri raziskavi križne kontaminacije krme za nesnice s kokcidiostatiki spremljamo nivo lasalocida v jajcih.

  Raziskave, ki jih izvršujejo na inštitutu zajemajo problematiko ostankov veterinarskih zdravil v različnih živalskih tkivih in produktih. Študije vključujejo razvoj primernih analitskih metod in njihovo aplikacijo pri proučevanju izločanja učinkovin iz živalskih organizmov in študijah obstojnosti učinkovin pri predelavi živil. Proučujejo tudi onesnaženost živil živalskega izvora s kovinami in drugimi onesnaževali (pesticidi, PCB). Zanimajo jih tudi vplivi uporabe veterinarskih zdravil na eventualne spremembe kakovosti takih živil. Proučevali so pogostnost in soodvisnost  L. monocytogenes in L. innocua v živilih živalskega izvora. Ugotavljali so delovanje fizikalno – kemijskih dejavnikov na preživetje bakterij E. coli O157:H7 in Campylobacter jejuni/coli. Uvajajo diagnostiko in ugotavljajo razširjenost bakterije Y. enterocolitica pri prašičh. Proučujejo prisotnost VTEC in bakterije Vibrio parahaemoliticus v živilih iz morja. Razvili so tudi postopke in ugotavljajo prisotnost biotoksinov v teh živilih.

   

  Raziskovalni projekti

  Na področju ugotavljanja prisotnosti antibakterijskih substanc so dobro razvite mikrobiološke presejalne metode, medtem ko so potrditvene kemijske metode še v povojih. Pospešitev napredka na tem področju nam omogoča ciljni raziskovalni projekt »Kvantitativna validacija potrditvenih metod za določanje tetraciklinov in beta-laktamov« pod vodstvom prof. dr. Ksenije Šinigoj Gačnik. V okviru projekta smo že uvedli metodo določanja tetraciklinov v medu z LC-MS/MS, pred nami pa je še večji izziv, na peniciline in cefalosporine razdeljena skupina b-laktamskih antibiotikov.

  Sodelujemo tudi pri ciljnem raziskovalnem projektu »Tipizacija salmonel in kampilobaktrov za zagotavljanje varne hrane«, v katerega so vključeni tudi sodelavci Zavoda za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja. Namen projekta je ugotoviti oz. potrditi glavni vir okužb z povzročitelji zoonoz pri ljudeh.

 • Strokovno delo

  Posamezniki na Inštitutu za higieno živil in bromatologijo smo zadolženi za delovanje  Nacionalnih referenčnih laboratorijev:

  NRL za mleko in mlečne izdelke (vodja dr. Majda Biasizzo, viš. strok. sod.), sodelujemo s CRL for milk and milk products, AFSSA, Maisons-Alfort, France;

  NRL za morske biotoksine (vodja doc. dr. Andrej Kirbiš), sodelujemo z CRL for marine biotoxins, AESA, Vigo, Spain;

  NRL za bakteriološko in virološko kontaminacijo školjk (vodja doc. dr. Andrej Kirbiš),  sodelujemo z CRL for monitoring the viral and bacteriological contamination of bivalve molluscs, CEFAS, Weymouth United Kingdom;

  NRL za koagulaza pozitivne stafilokoke (vodja asist. dr. Stanka Vadnjal), sodelujemo s CRL for coagulase positive Staphylococci, including Staphylococccus aureus, AFSSA, Maisons-Alfort, France;

  NRL za Esherichija koli (vodja dr. Majda Biasizzo, viš. str. sod.), sodelujemo s CRL for Escherichia coli, including Verotoxigenic E. Coli (VTEC), ISS, Roma, Italy;

  NRL za rezidua v živilih živalskega izvora (vodja dr. Jožica Dolenc), sodelujemo s CRL for residues in food of animal origin, BVL, Berlin, Nemčija, s CRL for chemical elements in food of animal origin, ISS, Roma, Italija, s CRL for residues of animal origin, AFSSA, Fougères, France in s CRL for residues of animal origin, RIVM, Bilthoven, The Netherlands.

   

  Udeležujemo se medlaboratorijskih primerjalnih testiranj, delavnic, posredujemo pridobljeno znanje drugim laboratorijem in enotam, organiziramo medlaboratorijske primerjave v Sloveniji in še bi lahko naštevali.

   

  Z nami sodelujejo Veterinarska uprava Republike Slovenije, podjetja in posamezniki. V naših akreditiranih laboratorijih delamo tako mikrobiološka kot kemijska preskušanja živil živalskega izvora. Vzdržujemo množico presejalnih in potrditvenih akreditiranih metod, ki jih vsako leto nadgrajujemo, pridruži pa se jim tudi kakšna nova. Seznam metod, parametrov in matriksov si lahko ogledate na http://www.sa.gov.si/teksti-1/slo/katalog, kjer nas najdete pod številko LP-021).

  – Špela Markovič

 

Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali

Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana (srednja stavba – pritličje)

Telefonska številka: +386 1 4779 237

Faks: +386 1 4779 338


 • Zaposleni

  prof. dr. Breda Jakovac Strajn, dr. vet. med. , predstojnica
  breda.jakovac-strajn@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 231, 4779 234
  viš.znan. sod. dr. Gabrijela Tavčar Kalcher, univ. dipl. inž. kem.namestnica predstojnice, vodja laboratorija za kemijske analize krme
  gabrijela.tavcar-kalcher@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 238, 4779 234
  asist. mag. Igor Ujčič Vrhovnik, dr. vet. med.vodja laboratorija za mikrobiološke preiskave krme
  igor.ujcic-vrhovnik@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 232, 4779 234
  asist. dr. Marjana Grandič, dr. vet. med. marjana.grandic@vf.uni-lj.si tel: 01 4779 379, 4779 234
  strok. sod. Katarina Pavšič Vrtač, univ. dipl. kem. katarina.vrtac@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 233, 4779 234
  izr. prof. dr. Martin Dobeic martin.dobeic@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 140, gsm: +386 40 398 314
  dr. Štefan Pintarič stefan.pintaric@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 141
  Karin Šrimpf, univ. dipl. kem. karin.srimpf@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 233, 4779 234
  Irena Indihar, dipl. sanit. inž. irena.indihar@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 235, 4779 234
  Alenka Vošnjak, sanit. teh. alenka.vosnjak@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 237, 4779 234
  Robert Rožič, kem. teh. robert.rozic@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 237, 4779 234

 • Dejavnost

  Enota za okolje, prehrano, dobrobit in higieno živali (EOPDHŽ) opravlja raziskovalno in strokovno-operativno delo na področju varne hrane, dobrobiti in okolje ter higiene živali.

  Največji obseg strokovno-operativnega dela sodi na področje dejavnosti Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI). Za opravljanje tega dela je naše laboratorije pooblastila oz. imenovala Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Tako za potrebe države oz. uradnega nadzora izvajamo številne preiskave vzorcev krme. Delavci Enote v okviru NVI vodijo štiri nacionalne referenčne laboratorije.

  Svoje dejavnosti opravljamo na visoki strokovni ravni. Naši laboratoriji so opremljeni s sodobno in tehnološko dovršeno opremo, kar nam omogoča uspešno strokovno in raziskovalno delo za potrebe doma in v tujini.

  Naša vizija je nenehno izboljševanje strokovnosti dela, dobra poslovna uspešnost in izboljševanje uspešnosti v izobraževalnem procesu.

 • Izobraževanje

  Enota izvaja pedagoško delo na dodiplomskem in podiplomskem nivoju izobraževanja.

  Dodiplomsko pedagoško dejavnost izvajamo v enovitem magistrskem študiju veterinarstva.

  Obvezni predmeti na Enovitem magistrskem študiju veterinarstva so:

  Fiziologija prehrane živali, nosilka izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn

  Higiena in patologija prehrane žival, nosilka izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn

  Dietetika psov in mačk, izbirni predmet, nosilka izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn.

  Higiena živali in okolja, nosilec izr. prof. dr. Martin Dobeic

  Higiena živilskih objektov, nosilec izr. prof. dr. Martin Dobeic

  Etologija domačih živali, nosilec izr. prof. dr. Martin Dobeic

  Zdravje črede (sodelujoči, izbirni predmet)

  Podiplomsko izobraževanje izvaja Inštitut v sklopu programov univerzitetnih znanstvenih podiplomskih študijev Biomedicina in Varstvo okolja.

  V organizaciji Centra za vseživljenjsko izobraževanje VF Inštitut vsako leto pripravi več strokovnih seminarjev za veterinarje.

  Enota izvaja permanentna izobraževanja veterinarjev in rejcev. Med najvidnejše programe izobraževanja uvrščamo:

  Usposabljanje izvajalcev in vodij služb dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije v veterinarstvu

  Usposabljanje delavcev v klavniški industriji glede zaščite živali pri zakolu

  Usposabljanje delavcev na tečajih za izvajalce in vodje poskusov na živalih

  Usposabljanje rejcev v primerih neustrezne kakovosti mleka

  Usposabljanje veterinarjev v primerih neustrezne kakovosti mleka

  Sodelujemo pri usposabljanju kontrolorjev glede neustrezne kakovosti mleka

  Sodelujemo pri izvajanju programa za čebelarje

  Sodelujemo pri izvajanju programa za preglednike čebelarjev

 • Raziskovanje

  Raziskovalna dejavnost Enote obravnava aktualno problematiko s področja varne hrane za živali. Večinoma izvajamo aplikativne naloge, ki so vezane na raziskave etiologije, diagnostike in preprečevanje motenj, povzročenih z neustrezno krmo, krmljenjem in prehrano živali v naših rejskih in prehranskih razmerah. Raziskovalno delo je usmerjeno tudi v spoznavanje in reševanje nekaterih še slabo raziskanih nutricijskih motenj, ki lahko v naših pogojih ogrozijo uspešnost reje živali ter vplivajo na kakovost in zdravstveno neoporečnost živil živalskega vira.

  Najobsežnejše raziskovalno delo se odvija v sklopu programske skupine P4-092 – Zdravje živali, okolje in varna hrana, v okviru tematike »Zagotavljanje kakovostne in varne hrane za zdravje živali in ljudi«.

 • Strokovno delo in svetovanje

  Na enoti izvajamo analize krme v dveh laboratorijih in sicer v Laboratoriju za kemijske analize krme in Laboratoriju za mikrobiološke analize krme.

  Glavni namen preiskav, ki jih izvajamo, je zagotavljanje varnosti krme in s tem zdravja živali in ljudi. V okviru naših dejavnosti omogočamo tehnično, strokovno in znanstveno podporo Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, veterinarjem, lastnikom živali in proizvajalcem krme in živil živalskega izvora. Poleg rutinskih analiz v laboratorijih tudi razvijamo in vpeljujemo nove diagnostične metode.

  Delujemo v skladu z ISO/IEC 17025. Večina metod, ki jih izvajamo je validiranih, precej pa tudi akreditiranih. Redno jih preverjamo z zunanjimi presojami, medlaboratorijskimi primerjavami in sistemom zagotavljanja kakovosti v laboratoriju.

  Delavci Enote v okviru NVI vodijo štiri nacionalne referenčne laboratorije:

  • NRL za težke kovine v krmi (vodja viš. zn. sod. dr. Gabrijela Tavčar Kalcher)

  • NRL za proteine živalskega izvora v krmi (vodja asist. mag. Igor Ujčič Vrhovnik)

  • NRL za mikotoksine v krmi (vodja viš. zn. sod. dr. Gabrijela Tavčar Kalcher)

  • NRL za krmne dodatke (vodja viš. zn. sod. dr. Gabrijela Tavčar Kalcher)

  Uspešno svetujemo na področju prehrane govedi, drobnice, konj, prašičev, perutnine in hišnih ljubljenčkov, kot so psi, mačke in eksotične živali Trenutno so na Inštitutu zaposleni trije doktorji znanosti, en magister znanosti, dva sodelavca z visoko izobrazbo in ustrezen strokovno usposobljen tehnični kader. Tesno sodelujemo tudi z mešalnicami krme.

  Storitve, ki jih še opravljamo na naši Enoti so:

  • Olfaktometrijske meritve. Olfaktometrijske meritve se opravlja v primerih pritožb ljudi zaradi neugodnih vonjev, kot monitoring na deponijah odpadkov in v raziskovalne namene. Naročniku nudimo odvzem vzorcev zraka na terenu, izvedbo meritev v laboratoriju in podajo poročila o opravljenih meritvah. Kontaktna oseba prof. dr. Martin Dobeic, dr.vet.med.

  • Pomoč pri neustrezni kakovosti mleka. Rejcem ponujamo možnost odvzema vzorca mleka z analizo na nekatere tehnološke skupine mikroorganizmov. Z analizo ugotovimo razlog za slabo kakovost mleka in jo tudi pomagamo odpraviti. Več lahko preberete v zloženki. Kontaktna oseba dr. Štefan Pintarič, dr.vet.med.