Infrastrukturni center ICSR Vremščica


Naslov enote: Gabrče 30, 6224 Senožeče

tel.: +386 41 658 948 (Andrej Škibin)


 • Zaposleni

  Andrej Škibin, dr.vet.med, vodja centra  andrej.skibin@vf.uni-lj.si +386 41 658 948
  Oskrbniki živali – tehnični delavci  
  Hozdić Atif  
  Silahić Hasan  
  Jaka Leskovic  
  Petra Jureš  

   

  Center je vključen v Mrežo raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL).

  Odgovorna oseba za Veterinarsko fakulteto: doc. dr. Primož Klinc

  Infrastrukturni center je delno sofinanciran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

 • Izobraževanje, raziskovanje in ekološka proizvodnja

  Center za sonaravno rekultiviranje (CSR) Vremščica je bil ustanovljen leta 2000 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na enoti se izvajajo aktivnosti v sklopu izobraževanja in raziskovanja, center pa je poznan tudi po ekološki proizvodnji ovčjega mleka in siraCenter se nahaja v JZ Sloveniji, na območju Krasa, blizu vasi Divača na planoti Vremščica.

  Planoto prekrivajo travniki in pašniki, ki se razprostirajo na višini 800-1000 m nad morjem. Center obsega 386 ha površine, kamor sodi tudi 110 ha travnikov, kjer vsako leto pridobijo okoli 160 ton sena za zimsko krmljenje ovac. Poglavitni razlog za ureditev centra na hribovitem kraškem območju je bil, da se s pomočjo sistemov za sonaravno rekultiviranje in revitalizacijo, kjer se uporabi živali kot orodje, poišče najbolj ustrezna rešitev za ohranitev tega zelo občutljivega kraškega okolja.

  Vremscica

  Svet-vremscica

  osel-vremscica

  V centru je 440 ovac in 22 ovnov slovenske avtohtone pasme Istrska pramenka, manjše število prašičev prav tako slovenske avtohtone Krško-poljske pasme, nekaj konj ter 4 osli, ki varujejo čredo pred napadi divjih živali (kot npr. medved, volk, ris), ki tudi domujejo v tem območju.

  koze-vremscica pasa-vremscica
  ovce-vremscica

  Povprečna letna proizvodnja centra znaša 550 jagenj in 37.000 litrov ovčjega mleka, iz katerega pridelujejo zelo okusen planinski ovčji sir. Letno tako pridelajo okoli 8.500 kg sira.

  mlekarna-vremscica

   

  Poglavitni cilji raziskovalnega dela

  CSR Vremščica opravlja tudi funkcijo izobraževalnega centra, kjer poteka praktično usposabljanje študentov veterinarske medicine iz Veterinarske fakulteta in študentov živinoreje iz Biotehniške fakulteta, vsako leto pa v centru gostujejo v okviru praktičnega usposabljanja tudi dijaki srednje Agroživilske šole.

  Center je raziskovalni poligon za različne nacionalne in mednarodne projekte na področju rekultiviranja opuščenih kraških območij z uporabo sonaravnih tehnologij za rekultiviranje Krasa, kot je naprimer uporaba živali »kot orodje«. Raziskave so usmerjene na področje kmetijstva, gozdarstva, veterinarske medicine, ekologije, živinoreje in ekotoksikologije, ob tem pa so proučevani tudi različni modeli za trajnostno kmetovanje.

  • Študije odnosov in interakcij okolja ter živali v visoko občutljivih kraških območjih. Predvsem v območjih, ki so poraščena z manj kakovostnimi drevesi in grmičevjem, ter na območjih, ki so degenerirana zaradi erozije vetra in vode;
  • Razvijanje ekstenzivnih sistemov sonaravnega rekultiviranja in revitalizacije kraških območij z uporabo živali kot orodja in posledično izboljšava prsti, obnova degradiranih ali zaraščenih površin ter izboljšava pogojev paše in vegetacijske raznolikosti;
  • Spremljanje in nadzor zdravstvenega stanja živali za potrebe trajnostnega razvoja območja Krasa;
  • Ureditev sistemov za nadzorovano pašo z uporabo začasnih elektroograj in razvoj silvo-pastoralnih sistemov rabe zemljišč v območjih z omejenimi dejavniki, pri čemer se uporabljajo različne živalske vrste (prevladujejo majhni prežvekovalci, vendar pa tudi druge živalske vrste kot naprimer osli in prašiči), ki so avtohtone v razmerah Krasa;
  • Študije učinkov dodatkov krmi na zdravje živali in na spremembe v okolju;
  • Ekotoksikološkeštudije veterinarskih zdravil, ki vključujejo determinacijo izločevanja zdravil z živalskimi iztrebki, sledijo razgradnji zaostankov zdravil v odpadkih in prsti pod vplivi okolja, kot tudi določajo toksičnost nekaterim organizmom, ki se naselijo in živijo v živalskih iztrebkih, drugih odpadkih ter zemlji, hkrati pa so pomembni v prehranjevalni verigi in pri izvajanju okoljevarstvene ocene tveganja;
  • Zmožnost sobivanja divjih in domačih živali v mejnih območjih med gozdovi in pašniki, predvsem v bližini naseljenih območij.

 • Drugi tekoči projekti

  1. Spremljanje zdravstvenega stanja živali treh avtohtonih pasem ovc v Sloveniji;
  2. Izločevanje makrocikličnih laktonov—eprinomektin pri mlečnih ovčjih pasmah — zaostankov v mleku in ekoloških raziskav;
  3. Razgradnja aktivnih snovi antiparazitikov v iztrebkih in zemlji pri pašnji reji drobnice v razmerah slovenskega Krasa;
  4. Varno shranjevanje in uporaba biorazgradljivih organskih odpadkov, ki nastanejo pri vzreji živali;
  5. Vezava (ponor) ogljika v zemljiščih kraškega pašnika;
  6. Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih zemljišč s pašo drobnice kot orodjem.

 • Ekološki proizvodi iz Vremščice

  Sirarna-vremscica