Nacionalni veterinarski inštitut

Nacionalni veterinarski inštitut

Posebna notranja organizacijska enota, ki izvaja dejavnost javne veterinarske službe, kakršno mora v okviru strokovne inštitucije zagotavljati vsaka članica Evropske unije.

Dejavnosti NVI so predvsem laboratorijske preiskave materiala živali, živil in surovin zaradi diagnostike živalskih kužnih in drugih živalskih bolezni oziroma ugotavljanja zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, krme, vode za napajanje in drugih proizvodov, izvajanje patomorfološke diagnostike, izvajanje veterinarske higienske službe, priprava strokovnih podlag za načrtovanje ukrepov v zdravstvenem varstvu živali in zagotavljanju varne hrane in krme za živali, spremljanje zdravstvenega stanja živali in reprodukcije z osemenjevanjem živali na nacionalni ravni, spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje čebel in rib, izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD).

Inštituti in sprejem vzorcev

Inštitut za predklinične vede

Inštitut za varno hrano, krmo in okolje

Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo

Inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce

Klinika za reprodukcijo in velike živali

Inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele

Sprejemnica vzorcev

NRL

NRL za slinavko in parkljevko (SIP)

NRL za steklino in spremljanje učinkovitosti cepljenja proti steklini

NRL za klasično prašičjo kugo (KPK)

NRL za afriško prašičjo kugo (APK)

NRL za vezikularno bolezen prašičev (VBP)

NRL za bolezen modrikastega jezika

NRL za bolezni rib

NRL za bolezni školjk

NRL za transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE)

NRL za salmonele

NRL za listeria monocytogenes

NRL za kampilobaktre

Inštitut za predklinične vede

NRL za ugotavljanje občutljivosti proti protimikrobnim zdravilom

NRL za E. coli, vključno z verotoksično E. coli (VTEC)

NRL za brucelozo

NRL za koagulaza pozitivne stafilokoke, vključno s Staphilococcus aureus

NRL za parazite

NRL za aviarno influenco (AI)

NRL za atipično kokošjo kugo (ND)

NRL za proteine živalskega izvora v krmi

NRL za mikotoksine

NRL za spremljanje virusne bakterijske in kontaminacija mehkužcev (školjke)

NRL za spremljanje morskih biotoksinov

NRL za ostanke veterinarskih zdravil in kontaminantov v živilih živalskega izvora

NRL za mleko in mlečne proizvode

NRL za tuberkulozo (TBC)

NRL za krmne dodatke

NRL za bolezni rakov

NRL za bolezni konj

NRL za zdravstveno varstvo čebel

NRL za konjsko kugo

NRL za kugo drobnice

NRL za osepnice ovc in koz

NRL za vozličasti dermatitis

Območne enote NVI

Enota Nova Gorica

Regionalna enota Nacionalnega veterinarskega inštituta v Novi Gorici pokriva celotno področje Primorske ter del Idrijsko-Cerkljanskega območja in Notranjske, kar vključuje kar 23 občin. Sedež enote je v Novi Gorici, izpostave pa so še v Sežani in Kopru.

Preberi več

Enota Ljubljana

Ugotavljanje vzroka pogina

Na NVI enota Ljubljana izvajamo raztelesbe živali in dodatne diagnostične preiskave.

Aktualne bolezni živali v Sloveniji

Veterinarsko higienska služba (VHS)

Prevzem živalskih trupel

Prevzem živalskih trupel izvajamo iz kmetijskih gospodarstev in javnih površin.

Oddaja naročila za prevzem živalskega trupla

Enota NVI Dežurni telefon
Enota Ljubljana 01 477 93 59
Enota Kranj
Enota Novo Mesto 07 332 58 01

Prevzem živalskih stranskih proizvodov (ŽSP)

Izvajamo prevzem živalskih stranskih proizvodov, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo:

 • Prevzem na domu:
  cena: 0,1924 evra/kg + 6,36 evrov (prevzem)  (cena brez DDV)
  (Celoten strošek prevzema znaša 9,86 evra; 3,5 evra se sofinancira iz proračuna Republike Slovenije.)

  Oddaja naročila na prevzem ŽSP
   
  Enota NVI Dežurni telefon
  Enota Ljubljana 01 4779 359
  Enota Kranj
  Enota Novo Mesto 07 3325 801
 • Prevzem na zbiralnici:
  cena: 0,1924 evra/kg  (cena brez DDV)
  Prevzem in lastna dostava na zbiralnici se izvaja le med delavniki v delovnem času prevzema.
   
  Enota NVI Kraj prevzema Delovni čas
  Enota Ljubljana

  KOTO,
  Agrokombinatska 80,
  1000 Ljubljana
  tel.: 01 58 78 158

  Pon – pet od 9. do 14. ure
  Enota Kranj NVI enota Kranj
  Kranjska cesta 16,
  4202 Naklo
  tel.: 01 47 79 353
  Pon – petek od 7. do 8. ure
  Enota Novo Mesto VHS Novo mesto,
  Mirnopeška cesta 24,
  8000 Novo mesto
  tel.: 07 33 25 801
  Pon – petek od 7. do 8. ure

Rokovanje z živalskimi stranskimi proizvodi, ki nastanejo pri zakolu za lastno domačo porabo.

Navodila in informacije za uporabnike storitve javne službe odvoza ŽSP.

Kontakt in zaposleni

NVI enota Ljubljana
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana

tel.: + 386 1 4779 828
fax.: +386 1 2834 091

mag. Tomislav Paller patolog
(vodja enote)
tomislav.paller@vf.uni-lj.si
tel.: +386 1 4779 151
Vasilij Cociancich patolog
(namestnik vodje enote)
vasilij.cociancich@vf.uni-lj.si
tel.: +386 1 4779 870
Špela Vidrih patolog spela.vidrih@vf.uni-lj.si
tel.: +386 1 4779 862
Mara Culjkar administrator mara.culjkar@vf.uni-lj.si
tel.: +386 1 4779 828
Aleksander Avguštin vet. higienik,
sprejem naročil
 
Marko Božnar vet. higienik  
Boštjan Cotič vet. higienik  
Stane Glač vet. higienik  
Zvonko Kotnik vet. higienik  
Matjaž Kropivnik vet. higienik  
Janez Kuder vet. higienik  
Janez Perko vet. higienik  
Janez Pipan vet. higienik  
Andrej Pirnat vet. higienik  
Rok Triler vet. higienik  
Jožef Anton vet. higienik,
sprejem naročil
 
Hrvoje Mozetič vet. higienik  
Peter Sokolovič vet. higienik  
Ivan Radej vet. higienik  
Andrej Škofljanc vet. higienik  

 

Enota Kranj

Enota Kranj je regionalna enota Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI), Veterinarske fakultete, Univerze v Ljubljani, ki opravlja strokovno, operativno in razvojno dejavnost, kar vključuje mikrobiološke in kemijske preiskav živil in mleka, mikrobiološke preiskave vode, parazitološke preiskave iztrebkov ter diagnostiko živalskih kužnih bolezni, vzorčenje živil in krme na terenu ter dejavnost na področju zdravstvenega varstva čebel. Odjemalci naših storitev so veterinarska inšpekcija, imetniki in rejci živali, proizvajalci ter pridelovalci živil živalskega izvora.

Prizadevamo si, da dosegamo najvišjo kakovost labo¬ratorijskih storitev, zato smo na Veterinarski fakulteti že leta 2002 pridobili akreditacijo za preskuševalne laboratorije po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Priloga k akreditacijski listini LP-021 s seznamom akreditiranih metod je dostopna na spletni strani Slovenske akreditacije.

S strani generalnega direktorja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila Veterinarska fakulteta z odločbo imenovana za  Nacionalni referenčni laboratorij (NRL) za mleko v okviru katerega deluje tudi naša enota. Naloge NRL-ja so opredeljene v 60.členu Zakona o veterinarskih merilih skladnosti.

Laboratorij

Mleko

Izvajamo mikrobiološke in kemijske preiskave mleka za namen kontrole kakovosti mleka, izpolnjevanja meril za surovo mleko skladno z UREDBO (ES) št. 853/2004 ter za namen kontrole prireje mleka.

Večina metod je akreditiranih skladno s ISO 17025:2015, to so:

 • Postopek ugotavljanja skupnega števila mikroorganizmov (SŠMO) z metodo štetja na ploščah pri 30°C (ISO 4833).
 • Postopek ugotavljanja števila bakterij v mleku s pomočjo fluoro-opto-elektronskega inštrumenta Bactoscan FC (ISO 21187)
 • Postopek ugotavljanja števila somatskih celic v mleku s fluoro-opto-elektronskim aparatom (ISO 13366-2)
 • Ugotavljanje vsebnosti mlečne maščobe, beljakovin in laktoze v mleku s pomočjo IR spektrometra (IDF 141C)
 • Postopek za ugotavljanje zmrzliščne točke mleka s krioskopom (ISO 5764)
 • Ugotavljanje zaviralnih snovi v mleku-DELVO test

Izvajamo tudi neakreditirane metode kot so:

 • Določanje alkalne fosfataze v mleku (ISO 11816-1)
 • Določanje kislinske stopnje mleka

V okviru NRL izračunavamo konverzijsko enačbo za potrebe pretvorbe enot avtomatske metode v enote referenčne metode za območje Slovenije.

Živila

V EU velja Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005, ki postavlja enotna mikrobiološka merila za živila. Vključuje predvsem mikroorganizme, ki so najpogostejši povzročitelji okužb s hrano.

V našem laboratoriju izvajamo:

 • Horizontalno metodo za ugotavljanje prisotnosti Salmonella spp. po ISO 6579-1:2017.
 • Preiskavo na Salmonella spp.-modificirana IRIS metoda
 • Preiskava na Listerio monocytogenes, prisotnost in število po ISO 11290.
 • Določanje števila β glukoronidaza pozitivnih bakterij Escherichia coli, po ISO 16649-2
 • Določanje skupnega števila mkroorganizmov (SŠMO) po ISO 4833
 • Preiskava na koagulaza pozitivne stafilokoke po ISO 6888-1
 • Preiskava na Enterobacteriaceae po ISO 21528-2
 • Preiskave po Smernicah za varno hrano: B. cereus, Pseudomonas, plesni in kvasovke…

Izvajamo tudi postopek Določanja alkalne fosfataze v siru (ISO 11816-2), ki je namenjen ugotavljanju ali je bilo mleko iz katerega je sir narejen predhodno termično obdelano.

Brisi

Mikrobiološke preiskave so namenjene kontroli splošnih higienskih pogojev oziroma čistoče v obratih (oprema, prostor). V ta namen izvajamo preiskave brisov površin in živalskih trupov.

In sicer ugotavljamo:

 • prisotnost Listerie monocytogenes
 • prisotnost Salmonellae spp.
 • prisotnost enterobakterij
 • skupno število mikroorganizmov

Voda

Z membransko filtracijo ugotavljamo mikrobiološko ustreznost vode. V vzorcih pitne vode ugotavljamo prisotnost fekalnih enterokokov, E. coli in koliformov ter določamo skupno število mikroorganizmov.

Vzorci okolja

Z namenom  odkrivanja salmonele v vseh ustreznih fazah proizvodnje, zlasti na ravni primarne proizvodnje, vključno s krmo, skladno z  Uredbo (ES) št. 2160/2003 izvajamo tudi  Horizontalno metodo za ugotavljanje prisotnosti Salmonella spp. po ISO 6579-1:2017 v iztrebkih, obujkih in drugih vzorcih okolja.

Parazitološke preiskave

V skladu z Uredbo 2015/1375 o uradnem nadzoru trihinel v mesu izvajamo Postopek za preiskavo na prisotnost ličinke Trihinellae spp.

V iztrebkih domačih živali ugotavljamo prisotnost jajčec oz ličink notranjih parazitov.

Preiskave na povzročitelja mastitisa

Izvajamo preiskave za prepoznavo povzročitelja mastitisa ter test občutljivosti na antibiotike. Za samo preiskavo je ključnega pomena pravilen način odvzema vzorca. Za ta namen so na Veterinarski fakulteti, Inštitut za prežvekovalce posneli video, ki je dostopen na tej povezavi.

Zdravstveno varstvo čebel

Z namenom zdravs¬tvenega varstva čebel  ugotavljamo razširjenost nekaterih bolezni pri čebelah.  Poleg kliničnih pregledov, ki jih opravlja strokovnjakinja za zdravstveno varstvo čebel neposredno v čebelnjakih izvajamo v laboratoriju preiskave na naslednje povzročitelje bolezni čebelje družine: Nosema, Pršica,Varoza, Huda gniloba Pohlevna gniloba, Okamenela zalega, Poapnela zalega, Mali panjski hrošč.

Raziskovalna dejavnost

Zaposleni na enoti so v okviru različnih programskih skupin vključeni v raziskovalno delo na področju lab¬oratorijske diagnostike in zdravstvenega varstva čebel.

V okviru Nacionalnega referenčnega laboratorija izvajamo raziskave mleka in mlečnih izdelkov.

Izobraževanje

Strokovno izpopolnjevanje analitikov

Izvajamo tečaje za namen vzorčenja surovega mleka. Kontakt________

Na podlagi dogovora izvajamo razna izobraževanja nosilcev kmetijskih gospodarstev. Kontakt________

Razna izobraževanja za čebelarje. Kontakt________

Na enoti je možnost opravljanja prakse za študente veterinarske medicine in sorodnih usmeritev.

Lokacija

Kranjska cesta 16
4202 Naklo

tel.: +386 4 2770 600
fax.:+386 4 2770 618

Enota Maribor-Ptuj

Lokacija Maribor

Šentiljska cesta 109, 2000 Maribor

Laboratorij: tel.: 02 25 25 008, fax.: 02 25 24 128

Sprejem vzorcev: pon – pet  7.00 do 14.30

Veterinarsko higienska služba (VHS – odvoz poginulih živali) – Mariborsko območje: tel.: 02 74 93 678

Zdravstveno varstvo čebel: tel.: 02 22 83 738

Reprodukcija: tel.: 02 22 83 737

Lokacija Ptuj

Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Veterinarsko higienska služba (VHS – odvoz poginulih živali) – Ptujsko območje: tel.: 02 74 93 687

Začasni sprejem vzorcev za laboratorij: tel.: 02 74 93 676

Sprejem vzorcev: pon – pet  7.00 do 14.30

Dejavnosti enote

Laboratorijska dejavnost

Mikrobiološke preiskave živil

V vzorcih živil (meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, jajca, med,..) ugotavljamo:

 • prisotnost bakterij Salmonella spp. (ISO 6579 in MDS metoda)
 • Prisotnost in število bakterij Listeria monocytogenes
 • Prisotnost in število bakterij termofilnih kampilobaktrov
 • Prisotnost in število bakterij E.coli
 • Prisotnost in število bakterij iz družine Enterobacteriaceae
 • Prisotnost in število koagulaza pozitivnih stafilokokov
 • Skupno število mikroorganizmov
 • Prisotnost in število plesni in kvasovk
 • V vzorcih mleka ugotavljamo prisotnost zaviralnih snovi: DELVO-SP test za ugotavljanje betalaktamskih antibiotikov, Twin senzor za ugotavljanje betalaktamskih antibiotikov in tetraciklinov
 • V vzorcih primarne proizvodnje ugotavljamo prisotnost bakterij Salmonella sp. (vpojna obuvala, feces, podložni papir), Listeria monocytogenes (brisi površin) in drugih pokazateljev higiene (brisi površin – skupno število mikroorganizmov, enterobakterij…)
 • V vzorcih vode ugotavljamo prisotnost in število bakterij E. coli in fekalnih streptokokov ter skupnega števila mikroorganizmov

Mikrobiološke preiskave kliničnega materiala

 • Bakteriološke in mikološke preiskave iz brisov sluhovoda, ran, kožnih ostružkov, spremenjenih dlak z antibiogramom
 • Pregled in bakteriološka preiskava urina z antibiogramom
 • Bakteriološka preiskava mleka ob vnetju mlečne žleze oz. povišanem številu somatskih celic z antibiogramom
 • Bakteriološka preiskava organov ob raztelesbi
 • Laboratorijske preiskave vzorcev na prisotnost čebeljih bolezni: Huda gniloba čebelje zalege (Ugotavljanje P. larvae iz ostankov zalege ob izbruhu bolezni, ugotavljanje spor  P. larvae v medu, vosku, zimskem drobirju), Nosema, Pršica, Varoa, Pohlevna gniloba čebelje zalege, Poapnela zalega, Okamenela zalega, Mali panjski hrošč.

Parazitološke preiskave

 • Ugotavljanje prisotnosti ličink trihinele v mišičnini domačih in divjih živali
 • Ugotavljanje notranjih zajedavcev iz blata živali
 • Ugotavljanje zunanjih zajedavcev iz dlak in kožnih ostružkov

Serološke preiskave

 • Ugotavljanje prisotnosti ličink trihinele v mišičnini domačih in divjih živali
 • Ugotavljanje notranjih zajedavcev iz blata živali
 • Ugotavljanje zunanjih zajedavcev iz dlak in kožnih ostružkov

Veterinarsko higienska služba – VHS

 • Odvoz poginulih in evtanaziranih živali iz dvorišč rejcev v zbiralnico kadavrov in njihovo neškodljivo odstranjevanje (preprečevanje širjenja bolezni in varovanje okolja)
 • Ugotavljanje vzroka pogina živali
 • Vzrok pogina ugotavljamo po naročilu imetnikov živali, veterinarske službe, uradnih veterinarjev in drugih zainteresiranih oseb.
 • Zaradi poznavanja epizootiološkega stanja na terenu se ugotavlja vzrok pogina pri enem odstotku poginulih živali.
 • Z ugotavljanjem vzroka pogina in ustreznim ukrepanjem preprečujemo širjenje bolezni med živalmi in prenos z živali na človeka ter tako zmanjšujemo ekonomsko škodo in skrbimo za zdravje ljudi.

Zdravstveno varstvo čebel

Sistematično spremljanje zdravstvenega in epizootiološkega stanja čebel

 • Klinični pregledi čebeljih družin
 • Terenske diagnostične preiskave
 • Odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave
 • Izdaja zdravil in strokovnih navodil
 • Izobraževanje čebelarjev
 • Priprava strokovne podlage za načrtovanje in spremljanje ukrepov v zdravstvenem varstvu čebel.
 • Spremljanje registra čebelarjev in čebeljih družin

Reprodukcija

Raziskovalno delo

Zaposleni na enoti so v okviru različnih programskih skupin vključeni v raziskovalno delo na področju laboratorijske diagnostike, zdravstvenega varstva čebel, reprodukcije in ugotavljanja vzroka pogina živali.

Izobraževanje

Zaposleni na enoti organizirajo izobraževanja v obliki predavanj tako za lastnike živali kot tudi za potrebe različnih rejskih društev. Organiziramo:

 • Tečaje za osemenjevanje živali
 • Izobraževanja čebelarjev

Na enoti je možnost opravljanja prakse za študente veterinarske medicine.

Enota Murska Sobota

Lokacija

Noršinska cesta 35,
9000 Murska Sobota

tel.: +386 2 5211 991
fax.: +386 2 5241 559

Cilji

 • Zdravlje živali
 • Varna hrana
 • Varovanje okolja

Laboratorijska dejavnost

tel.: +386 2 5348 216

 • Mikrobiološke preiskave mleka (mastitis) ter ugotavljanje ostankov antibiotikov v mleku-Delvo test
 • Mikrobiološke preiskave mesa, mesnih izdelkov, jajc in ostalih živil ( salmonela, listerija, SŠMO, E.coli, enterobakterije)
 • parazitološke preiskave blata
 • preiskava mesa na trihinelo
 • nadzor kakovosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode ( E.Coli, enterokoki, SŠMO)

Zdravstveno varstvo čebel

tel.: +386 31 622 730

Klinični pregledi čebeljih družin

 • Izobraževanja o zdravljenju in boleznih čebe
 • Laboratorijske preiskave na bolezni čebel (nosemavost, pršičavost, varoza)
 • Laboratorijske preiskave medu na prisotnost spor, povzročiteljev hude gnilobe
 • izdaja veterinarskih zdravil z nasvetom

Veterinarsko higienska služba in patologija

tel.: +386 2 5321 471, +386 2 5211 991

 • neškodljivo odstranjevanje poginulih živali
 • sekcije živali po naročilu in ugotavljanje vzroka pogina

Raziskovalno delo

 • raziskovalno delo na področju patologije, laboratorijske diagnostike in zdravstvenega varstva čebel

Izobraževanje

 • izobraževanja v obliki predavanj za lastnike živali
 • možnost opravljanja prakse za študente veterinarske medicine in sorodnih usmeritev

Zaposleni

Zaposlenih 13 sodelavcev, od teh trije z visoko izobrazbo, ostali zaposleni so tehnični kader.

 

Enota Celje

Lokacija

Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

tel.: +386 3 5419 336
fax.: +386 3 5419 453

Laboratorijska dejavnost

Mikrobiološke preiskave živil

 • ugotavljanje ostankov zdravil v mleku
 • preiskave na mastitis
 • preiskave vode za pitje
 • preiskave kliničnih vzorcev
 • parazitološke preiskave mesa, blata in kože
 • preiskave vzorcev čebel in medu

Zdravstveno varstvo rib

 • klinični pregledi ribogojstev
 • terenska diagnostika in vzorčenje
 • svetovanje in predpisovanje terapij
 • ocena tveganja za kužne bolezni
 • vzorčenje v ribogojnicah po odredbi
 • sodelovanje s strankami
 • diagnostika in vzorčenje v primeru povišanega pogina rib

Zdravstveno varstvo čebel

 • Strokovno delamo na področju zdravstvenega varstva čebel
 • jemanje vzorcev, pregledi in preiskave
 • spremljanje zdravstvenega stanja in zdravljenje
 • svetovanje in izdaja strokovnih mnenj
 • sodelovanje pri raziskavah
 • izobraževanje
 • izdaja potrdil

Patomorfološka diagnostika

 • ugotavljanje vzroka pogina pri domačih živalih po naročilu imetnikov živali
 • ugotavljanje vzroka pogina glede na priporočila in zahteve UVHVVR

Veterinarsko higienska služba

 • Na našem področju odvaža trupla poginulih živali od imetnikov in javnih površin, poskrbi za njihovo neškodljivo uničenje. S tem preprečuje okužbe in onesnaženje voda, tal in krme.

 

Vzorčenje

Vzorčenje