Vpis študentov v študijsko leto 2016/17


 • opisi predmetov 2017

 • VPIS ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017:

  • redni vpis novincev od 27. julija do 12. avgusta 2016.

  • vpis v višje letnike od 1. septembra 2016 do zaključka izpitnega obdobja, vključno 16. 9. 2016 (velja tudi za oddajo vpisne dokumentacije na pošto)

  • vpis po pozitivno rešeni prošnji po sklepu organa 1. stopnje, predvidoma 21. 9. in 22. 9. 2016 (velja tudi za oddajo na pošto).

  Posebnega razporeda za vpis ne bo.

   

  Vpisne liste bomo odprli za študente z izpolnjenimi pogoji dne 31. avgusta 2016 po 13. uri oz. takrat, ko bo imel študent vse ocene zaključene (po izpitu preverite vpis ocene v vašem indeksu) oz. opravljeno zadostno število KT za vpis.

  Prosimo študente, ki bodo imeli že na začetku septembra odprt vpisni list (predvsem za dodatno leto – prej imenovan absolvetnski staž), da s čimprejšnjo oddajo vpisne dokumentacije razbremenite vpis v drugi polovici septembra, ko se bodo vpisovali študenti na podlagi prošnje za vpis.

  V vpisnem mesecu septembru bodo uradne ure referata vsak dan, izključno od 9.00 do 11.00 ure. Študente, ki se želijo osebno vpisati prosimo, da upoštevajo navedeni datum in ure vpisa.

  Študent, ki bo želel ponavljati letnik in izpolnjuje pogoje za ponavljanje (39. člen Pravil o študijskem redu; še ni menjal programa ali izkoristil pravice do ponavljanja), bo v referat sporočil osebno ali z e-pošto, da mu odpremo vpisni list za ponavljanje. Če nima opravljenih pogojev za ponavljanje iz 39. člena pravil ima pa za to utemeljene razloge, ki jih mora dokumentirati, lahko odda prošnjo za podaljšanje statusa.

   

  Za vpis oddajte oz. pošljete po pošti:

  – izpolnjen vpisni list iz sistema študijske informatike, izpolnjen v skladu z navodili v VIS, natisnite v pokončnem A4 formatu (obojestransko) in ga podpišite.

  – pri vpisu izbirnih predmetov v 6. letniku, upoštevajte sklep senata VF, da lahko vpišete največ 3 klinične predmete KKMŽ. Študentu, ki navodila o omejitvi ne bo upošteval, mu referat vpisnega list ne bo potrdil, zato bo moral izpolniti novega.

  študentsko izkaznico oz. dokazilo o preklicu, če ste jo izgubili,

  – dokazilo knjižnice VF, da ste vrnili vse knjige,

  – dokazilo o plačilu vpisnih stroškov,

  – po želji izpolnjeno vlogo za Urbano oz. primestni potniški promet (obrazci so objavljeni na spletni strani ponudnikov storitev),

  – obvezno navedite, če želite potrdilo o opravljenih izpitih (navedite, če želite potrdilo šele z dne 1.10., za tiste, ki boste kandidirali za Zoisovo štipendijo), (po pošti prejmete položnico),

  – nezgodno zavarovanje je prostovoljno in si ga uredi študent sam. Prijavni obrazci zavarovalnice bodo na voljo na mizi v pritličju.

   

  Navodilo za izpolnjevanje vpisnega lista:

  Fotografija ni obvezna, če jo želite dodati, natančno upoštevajte navodila, ki bodo objavljena na fakultetni spletni strani, saj sicer vpisnega lista ne bo možno potrditi.

  • v meniju na levi strani izbrati Vpisni list / vpis.

  • po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom POTRDI.

  • Vnešeni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. Če so podatki točni, še enkat izberite gumb POTRDI.

  • v meniju izberite Vpisni list / tiskanje. Pripravite tiskalnik (preverite ali imate na tiskalniku nastavljeno, da se bo vpisni list natisnil pokončno ter obojestransko tako, da arhiviramo le 1 list.) ter izberite gumb Natisni.

  • natisnjeni vpisni list na pokončnem A4 formatu preglejte in podpišite.

   

  Položnico za plačilo vpisnih stroškov za letnik, vam bomo poslali po pošti takoj po odprtju vašega vpisnega lista. Dokazilo o plačilu priložite vpisni dokumentaciji. Tabela vpisnih stroškov po letnikih je objavljena na fakultetni spletni strani.

  Vpisani študent dobi v referatu dokumentacijo o vpisu predvidoma tri delovne dni po oddaji kompletne dokumentacije:

  • potrdilo o vpisu (6 izvodov),

  • potrdilo o opravljenih izpitih – če ga potrebuje in je zanj pri oddaji vpisne dokumentacije zaprosil,

  • potrjen obrazec za mestni oz. primestni potniški promet – če je bil predhodno izpolnjen in priložen dokumentaciji za vpis,

  • študentsko izkaznico z novo nalepko,

   

  Študenti, ki vpisujejo 2. letnik in dodatno leto, morajo imeti opravljen sistematski zdravniški pregled, za vpis v 2. letnik pa še opravljen splošni preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu. Študentje se morajo v 1. in 2. letniku zaščititi s cepljenjem proti klopnemu meningitisu in steklini (imajo vpisano v kartončku za cepljenje). Cepljenje je obvezno.

  Prošnje za vpis brez pogojev, upoštevajte veljavna Navodila študentom za uveljavljanje pravic iz študija, ki so objavljena na fakultetni spletni strani.

  Izpolnite pošnjo v VIS, natis prošnje pa z dokumentiranimi razlogi (originalna potrdila) oddate v referat osebno ali pošljete po pošti.

  V VIS spremljajte rešitev prošnje. Modul prošnje bo odprt v VIS predvidoma od 29. avgusta 2016 do najkasneje 12.9.2016, osebno ali po pošti (žig pošte 12.9.2016), po tem datumu prošnje ne bo možno oddati.

  Študent lahko oddano prošnjo tudi umakne in o tem obvesti referat osebno ali po e-pošti.

  Dekan oz. od njega pooblaščena prodekanja bo reševala prošnje študentov za vpis takoj po zaključenem jesenskem izpitnem obdobju.

  Če natisa prošnje iz VIS-a ne boste skupaj z dokazili poslali po pošti, se vaša prošnja ne bo obravnavala.

  Nepopolne oz. nedopolnjene prošnje bodo zavržene.

   

  OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST:

  Študentje 1. – 4. letnika lahko izberejo šport CUŠ, število ni omejeno.

  V razpravi je še Slovenščina kot zunanji izbirni predmet za tuje študente.

  Zunanji študenti UL bodo lahko predvidoma zaprosili za vpis izbirnih predmetov, ki smo jih ponudili študentom UL in so objavljeni na univerzitetni spletni strani (portal UL), prav tako bi naj predvidoma že letos naši študentje izbirali predmete tudi na drugih članicah.

  Zunanji študenti morajo oddati prošnjo za vpis izbirnega predmeta najkasneje do 13.9.2016. Na prošnji morajo navesti svoje osnovne podatke iz vpisnega lista vključno z e-naslovm in svojo telefonsko številko.

  Prošnjo bo obravnavala KŠŠZ predvidoma 19.9.2016, zunanji študent bo prejel z e-pošto pisni sklep KŠŠZ.

  Urniki bodo objavljeni na spletni strani fakultete.

  Anketiranje pedagoškega dela poteka v VIS tekoče med študijskim letom, le splošna anketa bo ponujena predvidoma vnaprej določeni skupini študentov pred vpisom.

  Ljubljana, 24. 6. 2016

 • VPISNI STROŠKI za študijsko leto 2016/2017 – za posamezni letnik VF – za pripravo položnic za vpis. Tabela je brez terenskih vaj, ki jih bo za tekoče študijsko leto študent plačal po izvedbi terenskih vaj, oz. praviloma v juliju 2017.

  Cenik UL s stroški vpisa za študijsko leto 2016/2017 je objavljen na fakultetni http://www.vf.uni-lj.si/si/katalog-informacij-javnega-znacaja/ in univerzitetni spletni strani http://www.ul.si/studij/cenik_storitev_za_studente/

  Vrsta stroška po ceniku UL VF

  1. letnik

  2. letnik

  3. letnik

  4.

  letnik

  5.

  letnik

  6. letnik

  Dodatno leto, pod.status, ponavljanje

  VPISNINA, prvi vpis v program: vključuje potrdila o vpisu,

  štud. izk. z nalepko, vpisni list – obrazci, prisp. za informac. sistem UL, in za knjižnice

  29,00

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  VPISNINA, v višji letnik, dod. leto, podalj.statusa, pon. vpis v letnik:

  vključuje potrdila o vpisu, nalep.za stud.izk, vpis. list – obrazci, , prisp. za inf..sist. UL in za knjižnice

  /

  21,00

  21,00

  21,00

  21,00

  21,00

  21,00

  ŠS VF

  2,50

  2,50

  2,50

  2,50

  2,50

  2,50

  2,50

  Prispevek za redne vaje za 2016/2017*

  /

  /

  /

  24,53 Reproduk.

  108,60

  Klavnica.+ prežvek.

  /

  /

  Obrabnina oblačil

     

  9,00

  9,00

  18,00

  9,00

  9,00, razen

  1.,2. let. in dodat.let.

  Prevoz na prakt. uspos. na KP, za IZVP

           

  15,00

   

  SKUPAJ za leto 16

  31,50

  23,50

  32,50

  57,03

  150,10

  47,50

  23,50 za 1.,2.l. in dod.leto;

  32,50 za 3.,4.,6.l.;

  41,5 za 5.l.

  *Znesek velja za redne, obvezne vaje na terenu po urniku; za posamezni letnik bo za obvezne terenske vaje (TV), izvedene med študijskim letom ali konec obeh semestrov, izstavljena dodatna položnica, predvidoma v juliju 2017.

  VF odvede glede na število vpisanih, na ustrezne naslove prispevke za ŠS VF ter del vpisnine za informacijski sistem UL in članic ter za knjižnice.

  Ljubljana, 24.6. 2016

  pripravila: Tatjana Penšek Slivar

 • Prosta mesta izbirnih predmetov je potrdil senat VF aprila 2016, modro označeni so novi izbirni predmeti

  PREDMET – IZBIRNI

  z/p semester

  Predavanja in vrsta vaj

  Razpisana mesta 2016/2017

  1. in 2. LETNIK

     

  Angleški jezik z

  TJ (45 ur)

  30

  Šport CUŠ z/p

  ŠV (45 ur)

  neomejeno

  Veterinarska informatika z

  P (30 ur), LAB (15 ur)

  30

  Veterinarsko medicinska terminologija p

  P (30 ur)

  30

  Zgodovina vet.medicine p

  P (30 ur)

  30

  Komunikacijske veščine p

  P (50 ur), SV (30 ur)

  30

  Metodologija znanstvenoraziskovalnega dela p

  P (15 ur), LAB (15 ur)

  30

  Biofizikalne osnove kliničnih diagnost.metod z

  P (15 ur), SE (15 ur), LAB (15 ur)

  30

  3. LETNIK

     

  Anatomija lab. in eksotičnih p

  P (30 ur), KV( 5 ur), VPP (5 ur), TV (5 ur)

  30

  Mikrobiološki praktikum p

  KV (30 ur), LAB*( 15 ur)

  30

  Eksperimentalna patofiziologija in toksinologija p

  P (10 ur), KV/IV (20 ur)

  9

  Ortopedska in nevrološka diagnostika v mali praksi p

  P (5 ur), KV (30 ur)

  30

  4. LETNIK

     

  Ekotoksikol. v vet. med. z

  P (15 ur),LAB (10 ur), SV (15 ur), TV (5 ur)

  20

  Kirurški praktikum z

  IV (12 ur), LAB*(33 ur)

  20

  Patomorfološki praktikum p

  P (2 uri), VPP (18 ur), LAB* (5 ur)

  SE (7 ur)

  25

  Kinologija za veterinarje z

  P (15 ur), TV (15 ur)

  30

  Zdravstveno varstvo drobnice p

  P (14 ur), SE (4ure), KV (12 ur)

  30

  Parazitološki praktikum p

  P (5 ur), KV (25 ur)

  30

  5. LETNIK

     

  Etologija v ZV živali p

  SV (30 ur)

  30

  Praktikum iz reprod. DŽ z

  KV (45 ur)

  30

  Pogoji reje in ZV kuncev p

  P (20 ur), KV (8 ur), SV (2 uri)

  30

  Pogoji gojenja in ZV plazilcev in drugih eksot.vrst živali p

  P (30 ur), KV (10 ur), SV (5 ur)

  30

  Praktikum iz diagnostike šepanja konj z

  P (6 ur), KV (30 ur)

  20

  1. LETNIK

     

  Klinično lab. praktikum z

  P (10 ur), LAB* (20 ur)

  30

  Anestez, reanim in intenz. ter. z

  P (15 ur), IV (30 ur)

  16

  Stomatološki praktikum z

  P (8 ur), VPP (22 ur)

  20

  Klinična onkolog. v vet. med. p

  IV (23 ur), SE (6 ur)

  16

  Organizacija sistemov zdravja in kontrole proizvodnosti p

  SE (30 ur)

  30

  Dermatologija psov in mačk z

  P (8 ur), KV (22 ur)

  30

  Kardiologija psov in mačk p

  KV (20 ur)

  30

  Dietetika psov in mačk z

  P (10 ur), LAB (10 ur), SV (5 ur), TV (5 ur)

  30

  Športna medicina konj

  p

  KV (20 ur)

  20

  Gojitev in ZV divjadi in divjih živali v ograjenih prostorih

  z

  P (20 ur), KV (15 ur),

  TV (10 ur)

  24

  Veterinarsko izvedenstvo

  z

  SE (30 ur)

  30

  Zdravstveno varstvo v akvakulturah p

  P (10 ur), LAB (15 ur), KV (15 ur), SE (2 ur), TV (3 ure)

  30

  Čebelja družina in njene bolezni

  p

  P (10 ur), LAB (15 ur), KV (20 ur), SE (2 ur), TV (3 ure)

  30

  Praktikum iz zdravstvenega varstva prašičev z

  P (5 ur), KV (40 ur)

  20

  Vpis izbirnih predmetov se še naprej izvaja po principu KDOR PRVI IZPOLNI POGOJE ZA VPIS LAHKO PREJ IZBIRA. Pri izbirnih predmetih, kjer je med študenti veliko zanimanja: Kardiologija psov in mačk, Dermatologija psov in mačk, Stomatološki praktikum, Anestezija, reanimacija in intenzivna terapija, Klinična onkologija v veterinarski medicine, velja od vključno študijskega leta 2015/2016 dalje, da lahko študent vpiše največ tri od ponujenih petih izbirnih predmetov. S tem želimo zagotoviti bolj pravično razporeditev študentov zadnjega letnika pri kliničnih izbirnih predmetih.

  Ljubljana, 24. 3. 2016