Selekcija kopitarjev


Klinika za reprodukcijo in velike živali

Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj

Oddelek za selekcijo konj

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

 

Tel.: +386 1 4779 384

Faks: +386 1 4779 388

Gsm: +386 40 882 654

Email: selekcija.kopitarjev@vf.uni-lj.si


 • Zaposleni

  Predstojnik: prof.dr. Janko Mrkun, janko.mrkun@vf.uni-lj.si tel: +386 1 4779 264

  doc.dr. Matjaž Mesarič matjaz.mesaric@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 874
  Nataša Gorišek natasa.gorisek@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 224
  Karolina Jamnik Cerk karolina.jamnik.cerk@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 274
  Janja Likar janja.likar@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 875
  Darko Platovnjak darko.platovnjak@vf.uni-lj.si  tel.: +386 1 4779 385, gsm: +386 41 634 547
  Barbara Pezdir barbara.pezdir@vf.uni-lj.si  tel.: +386 1 4779 384
  Potokar Tončka toncka.potokar@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 275

   

 • Identifikacijski dokumenti

  Identifikacijski dokument je osnovni zootehniški dokument. Izda se v predpisani obliki v skladu z veljavnimi predpisi.

   

  V Sloveniji sta za izdajo Identifikacijskih dokumentov pooblaščena dva izdajatelja:

  Za registrirane kopitarje ter kopitarje za rejo in rabo:

  Veterinarska fakulteta, Univerze v Ljubljani

  Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj

  Cesta v Mestni log 47,

  1000 Ljubljana,

  SLOVENIJA

  Tel.: +386 1 4779 384

  Faks: +386 1 4779 388

  E-pošta: selekcija.kopitarjev@vf.uni-lj.si

   

  Za konje pasme lipicanski konj:

  Kobilarna Lipica

  Lipica 5,

  6210 Sežana,

  SLOVENIJA

  Tel.: +386 5 739 1706

  E-pošta: tajnistvo@lipica.org

   

  Lastniki oziroma imetniki kopitarjev morajo imeti Identifikacijski dokument za vse kopitarje (konje, osle, mule, mezge, zebre), ki jih redijo oziroma so zanje odgovorni.

  Člen 12, Izvedbena Uredba Komisije 262/2015/EU z dne 17. 2. 2015: ”Enoprsti kopitarji, rojeni v Uniji, morajo biti identificirani z identifikacijskim dokumentom, izdanim v skladu s členom 9, najpozneje v 12 mesecih po datumu rojstva, v vsakem primeru pa preden za vedno zapustijo gospodarstvo, kjer so se rodili, razen če se taki premiki izvajajo v skladu s členom 23(2)(c) kot premiki žrebeta pred odstavitvijo od matere, od katere je žrebe odvisno, ali v skladu s členom 26(2).”

  Za lastnike oziroma imetnike kopitarjev, ki opustijo prijavo živali za označitev ter jih ne označijo, so predpisane sankcije. Po prekoračitvi roka za izdajo identifikacijskega dokumenta t.j. eno leto od rojstva žrebeta, kopitar ni upravičen do statusa živali, ki je namenjena za prehrano ljudi.

 • Registracija žrebet

  V 28. dneh po rojstvu kopitarja lastnik oziroma imetnik prijavi žrebeta z oddajo Poročila o žrebitvi, ki je sestavni del Potrdila o pripustu kobile (obvezno za pasemska žrebeta). V primeru, da lastnik tega dokumenta nima, lahko kopitarja prijavi pisno z izpolnitvijo obrazca:  Vloga za označitev kopitarja. Lastniki oziroma imetniki, ki dostopajo do portala VOLOS (spletna aplikacija za dostop v CRK) in želijo prijaviti kopitarja za rejo in rabo lahko sami vnesejo vlogo v VOLOS.

  • Izdajatelj na lastnikovo oziroma imetnikovo željo prijavo posreduje usposobljenemu veterinarju (pregledniku), da le ta kopitarja ustrezno in v skladu z veljavno zakonodajo označi in identificira. Izdajatelj na podlagi vnešenih podatkov s strani usposobljenega veterinarja (preglednika) izda identifikacijski dokument za kopitarja za rejo in rabo.

  • Za pasemska žrebeta v vsakem primeru veljajo roki in pravila, določena z rejskim programom. Rejci oddajo Poročilo o žrebitvi, ki je sestavni del Potrdila o pripustu kobile, v 28. dneh od rojstva žrebeta. Žrebeta morajo pripeljati na razpisan identifikacijski in registracijski pregled na katerem pristojna komisija opravi identifikacijo in registracijo žrebeta. Za žrebeta, ki so bila prijavljena v predpisanih rokih, pa niso bila privedena na registracijski pregled, se lahko opravi naknadna registracija.

 • Identifikacija kopitarjev

  Izvedbena Uredba Komisije 262/2015 (EU), ki je stopila v veljavo z dnem 1. 1. 2016, v identifikacijo kopitarjev uvaja poleg obvezne vstavitve transponderja (čipa) iz leta 2009 tudi obvezen oris kopitarja, ki vsebuje najmanj 5 znakov, tako za žrebeta kot za odrasle kopitarje, ki še niso identificirani.

  Vsi do sedaj izdani identifikacijski dokumenti, ki so bili izdani v skladu z veljavnimi predpisi, ostajajo v veljavi. Takega kopitarja ni potrebno orisati ali čipirati, niti zaprositi za izdajo novega ID. Vsekakor pa je takega kopitarja na željo lastnika možno dodatno čipirati ali orisati ter identifikacijski dokument dopolniti.

  Preglednik je pred vstavitvijo čipa dolžan preveriti, če je kopitar že bil čipiran. Če najde znake, ki nakazujejo, da je čip že vstavljen, ali pa da je bil odstranjen, mora čipiranje kopitarja zavrniti. V primeru, da se po kodi zaznanega čipa lahko pridobi informacije o državi, iz katere naj bi kopitar izviral, je potrebno pridobiti dokument iz te države. V primeru, ko to ni mogoče, izdajatelj za takega kopitarja izda Nadomestni identifikacijski dokument.

  Izjemoma se lahko namesto vstavitve čipa (transponderja), kot nadomestna metoda za označitev poleg orisa uporabi genetska preiskava, ki se opravi na osnovi odvzema žime živali. Uporabi se v primeru, ko lastnik živali iz splošno priznanih veterinarskih ali etoloških razlogov, ne želi uporabiti označevanja s transponderjem. Stroške nadomestne označitve in, kadar je to potrebno, stroške preverjanja identitete živali, krije lastnik! 

 • Ne kupujte kopitarja brez Identifikacijskega dokumenta!

   

  Ob nakupu konja:

  • Natančno preglejte ID: preglejte opis in oris kopitarja in ju primerjajte z zunanjostjo živali.

  • Kopitarji, ki so čipirani, so lahko tudi brez opisa in orisa v ID: pri taki živali je edina možnost ta, da odčitamo čip, s katerim je označen kopitar; čitalnik čipov imajo ustrezno usposobljen veterinar (preglednik).

  • Posebno pozornost naj kupec nameni oddelku Dajanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki določa ali kopitar je oz. ni namenjen za zakol za prehrano ljudi. Če kopitar ni namenjen za prehrano ljudi, ga lastnik ne bo mogel oddati v klavnico za zakol za prehrano ljudi. Ta status je nepovraten in ga ni mogoče spremeniti nazaj v status živali, namenjene za prehrano ljudi.

  • Ob nakupu živali je zelo priporočljivo, da kupec in prodajalec skleneta kupoprodajno pogodbo, s katero zaščitita svoje interese. S to pogodbo novi lastnik dokazuje lastništvo živali.

  Za spremembo lastništva kopitarja:

  • Izpolnite obrazec Vloga za spremembo lastništva ali priložite drugo dokazilo o spremembi lastništva (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju. Pošljite ga skupaj z Identifikacijskim dokumentom izdajatelju najkasneje v 30 dneh po spremembi lastništva.

  • Če je izdajatelj identifikacijskega dokumenta izven RS, in sprememba lastništva ni bila vpisana v tujini, se Vloga za vpis kopitarja v register skupaj s preostalimi dokazili in ID-jem pošlje na naš naslov (Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana).

 • Odjava kopitarja

  • Ob poginu ali evtanaziji (usmrtitvi) kopitarja morate poklicati Veterinarsko higiensko službo, ki so dolžni poskrbeti za odvoz poginule živali.

   Ob odvozu predate Identifikacijski dokument Veterinarsko higienski službi oziroma pošljete identifikacijski dokument skupaj z vlogo za odjavo kopitarja izdajatelju.

 • Izdaja dvojnika oziroma nadomestnega identifikacijskega dokumenta

  • Ob izgubi identifikacijskega dokumenta izpolnite vlogo za izdajo dvojnika identifikacijskega dokumenta kopitarja, ki jo posredujte izdajatelju.

   Izdaja dvojnika ali nasdomestnedga identifikacijskega dokumenta bo v skladu z Izvedbeno Uredbo Komisije 262/2015/EU z dne 17. 2. 2015.

 • Pregledna mesta – Naknadna registracija

   

  PREGLEDI RODOVNIŠKIH KOBIL IN NARAŠČAJA, PREGLEDI ZA SPREJEM V RODOVNIK IN PREGLEDI OSLOV V LETU 2017

  Redni letni pregledi kobil in naraščaja ter oslov bodo potekali v mesecih juliju, avgustu in septembru 2017.

  Za vse pasme konj razen lipicanca izvaja strokovne naloge vodenja rodovniških knjig v Republiki Sloveniji Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj, Veterinarska fakulteta, kot Druga priznana organizacija v konjereji – DPO VF oz. kot Priznana organizacija v konjereji – PRO VF.

  Rejci so dolžni pravočasno poslati natančno izpolnjeno originalno Potrdilo o pripustu skupaj s Poročilom o žrebitvi na naslov:

  Veterinarska fakulteta, Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana.

  V primeru, da Potrdila o pripustu skupaj s Poročilom o žrebitvi ne bomo prejeli v predpisanih rokih, se bo pri registraciji žrebeta dodatno zaračunal strošek preverjanja dokumentacije.

  Žrebeta morajo biti na preglede privedena v letu rojstva obvezno skupaj z materami. Vsa žrebeta, ki niso pregledana v letu rojstva se registrirajo po postopku predpisanem za naknadno registracijo žrebet. Na pregledna mesta morajo rejci s seboj obvezno prinesti Identifikacijski dokument oz. Rodovniški list ali Potrdilo o poreklu kobile.

  Prosimo vas, da na redne letne preglede pripeljete žrebeta slovenske hladnokrvne, posavske, haflinške, kasaške in ljutomerske kasaške pasme. Za žrebeta slovenske toplokrvne reje in šetland ponije je zaželeno, da se privedejo na razstavo žrebet, kjer bodo obenem tudi registrirana. Podobno velja za žrebeta islandske pasme ter konje Quarter horse, appaloosa in paint horse, ki so lahko privedena le na rejsko ocenjevanje, kjer se tudi registrirajo. Za pregled lipicanskih žrebet bo objavljeno posebno pregledno mesto. Zaželeno je, da se tudi žrebeta angleške polnokrvne, arabske polnokrvne in arabske reje privedejo na razpisane preglede, saj bo v nasprotnem primeru registracija le teh opravljena pozno jeseni v času naknadnih pregledov proti plačilu. Na pregledna mesta so lahko privedeni tudi osli za vpis v rodovniško knjigo skupaj z naraščajem, ki so ali nameravajo pristopiti k organizirani reji oslov.

  Datumi in lokacije razstav za slovenske toplokrvne konje in šetland ponije ter datumi in lokacije rejskih ocenjevanj za konje islandske pasme, Quarter horse, appaloosa in paint horse, bodo s strani Priznanih rejskih organizacij oz. Združenj javljenji naknadno. V primeru, da razstave ali rejska ocenjevanja ne bodo izpeljana, je žrebeta potrebno pripeljati na redne letne preglede.

  Od 01.01.2016 so v veljavi novi predpisi, ki urejajo označevanje in registracijo kopitarjev. Označitev in registracijo čistopasemskih žrebet rejcev, ki sodelujejo pri izvajanju rejskega programa za posamezno pasmo, opravi strokovna služba na razpisanih preglednih mestih. Označitev konjev tistih pasem, ki so vključeni v Skupni temeljni rejski program je delno subvencionirana. Označitev konjev Quarter horse, appaloosa in paint horse se izvaja v skladu s Pogodbo in aneksom k pogodbi o sodelovanju pri izvajanju Rejskega programa. Označitev oslov, ki so pristopili k organizirani reji se izvaja v skladu s Dogovorom o sodelovanju pri vzpostavitvi organizirane reje oslov in izvajanju strokovnih nalog za osle.

  Predvsem opozarjamo na pravočasno prijavo žrebet in osličkov za označitev:

  Žrebeta in oslički morajo biti identificirana (to je, čipirana, registrirana in imeti izdan ID) najpozneje v 12 mesecih po datumu rojstva. Lastnik oziroma imetnik kopitarja mora zaprositi za ID praviloma do 28. dneva starosti živali.

  V primeru, da se pregledno mesto izvede na lokaciji rejca, na katerem bodo privedene oz. pregledane manj kot 3 živali, so v ceno storitve vključeni materialni stroški storitve. Strošek pregledov bo v teh primerih znašal 16,59 EUR. Izjema so pregledna mesta, ki so do najbližjega razpisanega preglednega mesta oddaljena več kot 20 km.

  V primeru, da se bo pregledno mesto izvedlo na domu brez predhodne najave oz. v času izven rednih letnih pregledov bo cena storitve znašala 33,18 EUR. Cena storitev mora biti usklajena s potrjenim – veljavnim cenikom.

  V primeru, da boste na pregledno mesto privedli osla z naraščajem je namesto Potrdila o pripustu potrebno na zgoraj navedeni naslov poslati izpolnjeno Vloga za označitev kopitarja, na kateri navedete, da bo le ta pregledan s strani DPO VF. Dobite jo na naši spletni strani http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/si/strokovno-delo/kopitarji-selekcija.

  Na pregledna mesta morajo rejci s seboj obvezno prinesti Identifikacijski dokument odrasle živali.

  Vsi privedeni konji in osli naj bodo primerno urejeni – očiščeni, z urejenimi kopiti in v primerni rejni kondiciji. V nasprotnem primeru se lahko pregled take živali zavrne.

  Za žrebeta in osličke, rojene po razpisanih terminih rednih letnih pregledov bodo na osnovi pravočasno poslanih prijav v obliki Potrdila o pripustu skupaj s Poročilom o žrebitvi oz. za osle Vloge za označitvi kopitarja dodatno razpisani naknadni pregledi živali v dogovoru s Priznanimi rejskimi organizacijami (PRO-ji) in posameznimi rejci.

   

  SEZNAM PREGLEDNIH MEST 2017

  Dan

  Datum

  Ura

  Pregledno mesto

  torek

  04.07.

  08.00

  Dedni dol, pri Kastelicu

     

  09.30

  Vrh, pri Habjanu

     

  10.30

  Kamno brdo 1a, pri Vrhovcu

     

  11.30

  Leskovec, pri Čožu

     

  13.00

  Leskovec, pri Grumu

     

  14.00

  Velika Dobrava, pri Omahnu

     

  15.30

  Mekinje nad Stično 11, Kastelicu

     

  16.30

  Pristavlja vas, pri Košaku

     

  17.30

  Artiža vas 10, pri Križmanu

     

  18.30

  Šentvid pri Stični, pri Skubicu

  sreda

  05.07.

  08.30

  Spodnje Jablane, pri Sobotiču

     

  09.30

  Mihovce, pri Medvedu

     

  11.00

  Barislovci, pri Sitarju

     

  12.00

  Zgornja Pristava, pri Cebeku

     

  14.00

  Hum, pri Gaube

     

  15.30

  Ljutomer, na hipodromu

     

  17.00

  Šalinci, pri Slaviču

     

  18.00

  Spodnje Krapje, pri Bašiču

  četrtek

  06.07.

  08.00

  Zasadi, pri Bohincu

     

  09.00

  Stara nova vas, pri Žnidariču

     

  10.00

  Veržej, pri gasilskem domu

     

  11.00

  Lipovci 180i, pri Jerebicu

     

  12.00

  Filovci, pri Petku

     

  15.00

  Krašči, pri Pečiču

     

  16.00

  Krašči, pri Beloševiču

  torek

  11.07.

  08.00

  Gombišče, pri Vidmarju

     

  09.00

  Dolenje Selce, pri Gorcu

     

  11.00

  Benečija, pri Makovcu

     

  12.00

  Reva, pri Kužniku

     

  13.00

  Korita, pri Smoliču

     

  14.30

  Hmeljčič, pri Brezovarju

     

  15.00

  Šentjurij, pri Kosu

     

  16.30

  Rodine, pri Patetu

     

  18.00

  Slovenska vas, kaznilnica

  sreda

  12.07.

  08.00

  Gabrijele, pri Kovaljevu

     

  09.00

  Goreljce, pri Glavanu

     

  10.30

  Jesenova Ravan, pri Salihaju

     

  12.30

  Kovk, pri Rovšku

     

  13.00

  Marno, pri Strmljanu

     

  14.30

  Dobrljevo 15, pri Berdajs

  četrtek

  13.07.

  08.00

  Dolenje Jezero, pri Leskovcu

     

  09.00

  Dolenje Jezero, pri Levarju

     

  10.00

  Martinjak, pri Lunki na pašniku

     

  11.00

  Slivnica, na pašniku

     

  12.30

  Žerovnica, pri Lunki

     

  14.00

  Dane, pri Lekšanu

     

  15.30

  Podcerkev, pri Bavcu

     

  16.30

  Podcerkev, pri Pojetu

  ponedeljek

  17.07.

  08.30

  Dajnarska planina

     

  11.00

  Porezen

     

  13.30

  Podlanišče, pri Jeramu

     

  16.00

  Bate, pri Plesničarju

     

  17.30

  Grgar 64a, pri Štekarju

  torek

  18.07.

  08.00

  Gabrovica, pri Sušniku

     

  10.00

  Ranč Prelovec pod Kobjeglavo, pri Lemutu

     

  11.00

  Planina, pri Žvoklju

     

  12.00

  Ajdovščina, pri Marcu

     

  14.00

  Podnanos, pri Pižentu

     

  15.00

  Podnanos, na pašniku pri Žguru

     

  16.30

  Veliko Ubeljsko, pri Černigoju

     

  17.30

  Velika Brda 2a, pri Prirc

     

  18.30

  Postojna, pri Sojerju

  sreda

  19.07.

  08.00

  Veliki Obrež, pri Horvatiču

     

  09.00

  Podvinje, pri Zijalu

     

  10.00

  Kapele, pri Kelherju

     

  11.30

  Kapele, pri Hotku

     

  13.00

  Jereslavec, pri Staniču

     

  14.30

  Stara vas, pri Horvatiču

     

  16.00

  Sromlje, pri Petanu

     

  17.00

  Globoko, pri Ogorevcu

     

  18.00

  Sela, pri Zorku

     

  19.00

  Sela, pri Cvetkoviču

  torek

  25.07.

  08.00

  Kompolje, pri Zupančiču

     

  09.00

  Sušje, pri Zidarju

     

  10.00

  Jurjevica, pri Lesarju

     

  11.00

  Sajevec, pri Opeki

     

  12.30

  Goriča vas, pri Lovšinu

     

  14.00

  Prigorica, pri Oberstarju

     

  15.00

  Gornje Ložine, pri Omerzi

     

  15.30

  Griček pri Željnah 100, pri Kovaču

     

  16.30

  Kočevje, pri Pavuni

     

  17.30

  Koče 4, Ranč Marina

  sreda

  26.07.

  08.00

  Stržišče, pri Vovku

     

  09.30

  Kladje nad Blanco, pri Bidermanu

     

  10.30

  Dolenji Leskovec, pri Simonišku

     

  12.30

  Ardro pod Velikim Trnom, pri Omerzelu

     

  14.00

  Močvirje, pri Hočevarju

     

  15.30

  Jelendol, pri Hočevarju

     

  16.30

  Bučka, pri Komljancu

     

  17.30

  Površje, pri Gorencu

  četrtek

  27.07.

  08.00

  Senuše, pri Planincu

     

  09.30

  Sela pri Raki, pri Metelkotu

     

  11.00

  Pristava, pri Rabzelju

     

  12.00

  Gmajna, pri Gregoriču

     

  14.30

  Mala Cikava, pri Bojancu

     

  16.00

  Gorenji Globodol 4a, pri Povšetu

     

  17.30

  Češnjice, pri Stariču

  torek

  01.08.

  08.00

  Prestranek, na gradu

     

  09.00

  Selce, posestvo Plana

     

  10.00

  Zagorje, pri Kastelicu

     

  11.00

  Volovja reber, pri Kruhu na pašniku

     

  14.00

  Koritnice, pri Tomšiču

     

  15.00

  Bač, pri Tomšiču

     

  16.00

  Bač, na pašniku

  sreda

  02.08.

  08.00

  Kočarija, pri Obradoviču

     

  10.00

  Oštrc, pri Frankoviču

     

  11.00

  Slinovce, pri Colariču

     

  12.30

  Žabjek, pri Colariču

     

  13.30

  Brod, pri Kerinu

     

  14.30

  Žadovinek, pri Packu

     

  16.00

  Mrtvice 54b, pri Klemenčiču

     

  17.00

  Mrtvice, pri Milerju

     

  18.00

  Drnovo, pri Brajdiču

  četrtek

  03.08.

  08.00

  Jelše, pri Packu

     

  09.30

  Veliki Podlog, pri Božiču

     

  11.00

  Veliko Mraševo 38, pri Žibertu

     

  12.00

  Pristava ob Krki , pri Štefaniču

     

  13.00

  Globočice, pri Pangerčiču

     

  15.00

  Cerina, pri Račiču

     

  16.00

  Koritno, pri Škofjancu

     

  17.00

  Ponikve, pri Prišelu

  torek

  08.08.

  08.00

  Družinska vas, pri Dežmanu

     

  09.00

  Gradenje, pri Ajdniku

     

  10.30

  Dobrava, pri Kosmaču

     

  11.30

  Dobrava, pri Grandi

     

  12.30

  Hrvaški brod, pri Košaku

     

  13.30

  Hrvaški brod, pri Baniču

     

  14.30

  Zameško, pri Jordanu

     

  15.30

  Šentjernej, pri Jordanu

     

  16.30

  Gorenje Vrhpolje, pri Zagorcu

     

  18.00

  Prapreče, pri Antončiču

  sreda

  09.08.

  08.00

  Črešnjice, pri Lajkoviču

     

  09.00

  Loče 1, pri Vašcerju

     

  10.00

  Šentlenart, pri Zlatiču

     

  10.30

  Gornji Lenart, pri Cvelbarju

     

  12.30

  Podgorje, pri Grmovšku

     

  15.00

  Gradišče, pri Kotniku

     

  17.00

  Križe, pri Vrančiču

     

  18.00

  Gorica pri Raztezu, pri Pečniku

     

  19.00

  Sremič, pri Dularju

  četrtek

  10.08.

  08.00

  Dobruška vas, pri Baniču

     

  09.00

  Zloganje, pri Hrastarju

     

  09.30

  Dolenje Dole, pri Kolencu

     

  11.00

  Osrečje, pri Oberču

     

  12.00

  Osrečje, pri Zajcu

     

  13.30

  Zalog, pri Kolencu

     

  15.00

  Radovlja, pri Mediji

  sreda

  16.08.

  08.00

  Špitalič 18, pri Zabavniku

     

  10.00

  Straže pri Mislinji, pri Času

     

  11.00

  Stari trg-Slovenj Gradec, pri Hriberniku – Šancel

     

  12.30

  Vrhe, pri Goljatu

     

  15.00

  Gmajna 25, pri Bošnik

     

  16.00

  Selovec, pri Poberžniku

     

  18.00

  Janževski vrh, pri Jesenšku

  četrtek

  17.08.

  08.00

  Lenart, na hipodromu

     

  09.30

  Dupleški vrh 65, pri Dovniku

     

  10.30

  Rače, pri Plečku

     

  11.30

  Spodnja Polskava, pri Lahu

     

  12.30

  Visole, pri Smogavc

     

  14.00

  Črešnjevec, pri Napastu

     

  15.30

  Pečke, pri Gazvodi

  petek

  18.08.

  08.00

  Kozarišče, pri Trudnu

     

  09.30

  Škrabče, pri Zidarju

     

  11.00

  Pusti hrib, pri Kljunu

     

  12.30

  Velike Poljane, pri Ambrožiču

     

  13.30

  Breg, pri Riglerju

     

  14.30

  Dane, pri Andoljšku

     

  16.30

  Cereja 19, pri Kaplanu

     

  17.30

  Videm Dobrepolje, pri Kastelicu

  torek

  22.08.

  08.00

  Krka, pri Kožar

     

  09.30

  Klečet, pri Kolerju

     

  11.30

  Črmošnjice, pri Turku

     

  13.30

  Črmošnjice, na paši pri Mihelčiču

     

  15.30

  Rožni dol 7, pri Plutu

     

  16.30

  Otovec, pri Blažiču

     

  17.00

  Nova Loka 49, pri Murnu

     

  18.00

  Kočevje, pri Žnidaršič

     

  18.30

  Veliki Nerajec, pri Pešelj

  sreda

  23.08.

  08.00

  Velika Lahinja, pri Perušiču

     

  09.00

  Griblje, pri Brincu

     

  10.00

  Metlika, pri Kremescu

     

  11.30

  Jurna vas, pri Možetu

     

  13.00

  Potov vrh, pri Žonti

     

  14.00

  Potov vrh, pri Medletu

     

  16.30

  Potov vrh, pri Železniku

     

  17.30

  Vrh pri Pahi, pri Prešernu

  četrtek

  24.08.

  08.00

  Bajnof, na SKŠ

     

  08.30

  Muhaber, pri Femcu

     

  09.30

  Daljni vrh 24a, pri Papežu

     

  10.30

  Dule, pri Kobetu

     

  11.00

  Dolenje Gradišče, pri Šetini

  sreda

  30.08.

  08.00

  Komenda na hipodromu

     

  09.00

  Dolenje, pri Vodlanu

     

  10.00

  Dupeljne, pri Homarju

     

  11.00

  Dob, pri Kuharju

     

  12.30

  Dvor, pri Možini

     

  14.00

  Zgornja Besnica, pri Jančarju

     

  15.00

  Besnica 25, pri Habiču

  četrtek

  31.08.

  08.00

  Bločice, na planini

     

  09.00

  Radlek, pri Zgoncu

     

  10.00

  Glina, pri Lahu

     

  12.00

  Nova vas 3, pri Ponikvarju

     

  13.00

  Retje, pri Košmrlju

     

  14.00

  Šmarata, pri Škerbcu

     

  15.00

  Iga vas, pri Gerbcu

  petek

  01.09.

  08.30

  Knežja Lipa, pri Goršiču

     

  11.00

  Kočevska Reka, pri Novaku

  torek

  05.09.

  08.00

  Prožinska vas, pri Gajšku

     

  09.30

  Vrbno, pri Gajšku

     

  10.30

  Vodice, pri Novaku

     

  12.00

  Visoče, pri Pušnik

     

  13.00

  Brodnice, pri Rajhu

     

  14.30

  Žigon, pri Kovačiču

     

  16.00

  Lahomšek, pri Teršek

     

  17.00

  Tevče, pri Šoli

     

  18.00

  Vodruž, pri Hercogu

  sreda

  06.09.

  08.00

  Vršna vas, pri Vahnu

     

  10.00

  Babna brda, pri Ogrizku

     

  11.30

  Olimje, pri Osojnik

     

  13.00

  Loka pri Žusmu, pri Pečniku

     

  14.30

  Dobrina, pri Bevcu

     

  16.00

  Jelce, pri Salobirju

     

  17.30

  Gorica pri Slivnici, pri Lesjaku

  četrtek

  07.09.

  08.00

  Planina na Pohorju, pri Klančniku

     

  10.00

  Spodnji Dolič, pri Špeglju

     

  11.30

  Brezen, pri Petaciju

     

  13.00

  Frankolovo, pri Graščini

     

  13.30

  Škofja vas, pri Koželju

     

  14.30

  Celje-Poštna ulica 1, pri Polenik

     

  15.30

  Lopata 15c, pri Konjerejskem društvu Celje

  torek

  12.09.

  08.00

  Drenov grič, pri Japlju

     

  09.00

  Podlipa, pri Fortuni

     

  10.00

  Dražica, pri Kržiču na pašniku

     

  12.00

  Jezero, pri Grudnu

     

  13.00

  Podkraj, pri Šenku

     

  14.00

  Iška vas, pri Škulju

     

  16.00

  Zabrv, pri Župcu

  sreda

  13.09

  08.00

  Notranje gorice, pri Kavčniku

     

  09.00

  Črna vas, pri Trčku

     

  09.30

  Črna vas, pri Kramarju

     

  11.00

  Medvedica 5, pri Čibašku

     

  12.30

  Male Lašče, pri Perhaju

     

  13.30

  Velike Lašče, pri Zadniku

     

  15.00

  Medvedjek 4, pri Jovanu

     

  16.00

  Dolenje Podpoljane, pri Maroltu

     

  17.00

  Preska 2, pri Rusiću

  četrtek

  14.09.

  08.00

  Grčarevec, pri Ostermanu

     

  10.00

  Zadlog pri Črnem vrhu nad Idrijo, pri Kosmaču

     

  12.00

  Gozd, pri Peljhanu

     

  13.30

  Vrtovče, pri Makovcu

     

  16.00

  Dolenja vas, pri Suši

  torek

  19.09.

  08.00

  Perovo, pri Glinšku

     

  09.00

  Praproče, pri Javorniku

     

  10.30

  Peč 6, pri Dolinšku

     

  11.30

  Polica 159, pri Dolinšek

     

  12.30

  Gorenje Brezovo, pri Zajcu

  sreda

  20.09.

  08.00

  Dolnje Vreme, pri Prunku

     

  09.00

  Kal, pri Urbančiču na pašniku

     

  10.00

  Smrje, pri Grlju

     

  11.00

  Zalči, pri Urhu

     

  12.30

  Novokračine, pri Rutarju

     

  14.00

  Palčje, pri Maček

  četrtek

  21.09.

  08.00

  Paneče, pri Kozmusu

     

  09.30

  Kostrivnica, pri Mlakerju

     

  11.30

  Gradiški dol, pri Murku

     

  13.30

  Zgornji Porčič, pri Žekšu

     

  15.30

  Zgornja Kungota 27, pri Plantevu

     

  17.30

  Bresternica, pri Večerniku

  torek

  26.09.

  08.00

  Belica, pri Peklaju

     

  09.00

  Horjul, pri Zdešarju

     

  10.30

  Žirovski vrh, pri Burjeku

     

  12.00

  Stara Loka, pri Žagarju

     

  13.30

  Zavrh, pri Misu

     

  14.30

  Tomačevo, pri Prešernu

     

  15.30

  Ljubljana-Polje, pri Hlebšu

     

  17.00

  Bizovik, pri Lebanu

  sreda

  27.09.

  08.00

  Dragomelj, pri Grčarju

     

  09.30

  Vir, pri Razboršku

     

  11.30

  Dovje, na trgu v vasi

     

  13.30

  Zgornje Bitnje, pri Kozjeku

     

  14.30

  Virmaše, pri Hafnerju

  četrtek

  28.09.

  08.00

  Podbrezje, pri Marinšku

     

  09.00

  Rodine, pri Čopu

     

  11.00

  Srednji vrh

     

  12.30

  Spodnje Gorje, pri Korenu

     

  13.00

  Bled, pri Pintarju

     

  14.00

  Bohinjska Bela, pri Korenu na pašniku

     

  15.30

  Bled, pri Janu

  sreda

  04.10.

  08.30

  Šmartno ob Paki, pri Konjerejskem društvu

     

  09.30

  Podkom, pri Ročniku

     

  11.00

  Krnica, pri Robniku

     

  12.00

  Robanov kot, pri Robanu

     

  13.30

  Potok v Črni, pri Burji

  četrtek

  05.10.

  09.00

  Idrske Krnice, pri Lapanje

     

  10.30

  Gorenja Kanomlja, pri Gnezdi

     

  12.00

  Gorenja Trebuša, pri Verhovnik

     

  13.30

  Čekovnik, pri Černalogarju

  sreda

  25.10.

  08.00

  Prevalje pod Krimom, pri Svetetu

     

  11.00

  Slope, pri Hribarju

     

  12.00

  Golac, pri Dijaku

  četrtek

  26.10.

  09.00

  Brezova reber, pri Hočevarju

  torek

  28.11.

  09.00

  Ivanje selo, pri Jugu

     

  10.30

  Planina, pri Petkovšku

     

  13.00

  Slap, pri Troštu

     

  14.30

  Ajdovščina, pri Bajcu

   

  Rejci, ki se želite naknadno dogovoriti za pregledno mesto na domu pokličite na tel. +386 1 4779 224 (Nataša Gorišek), za konje pasme posavec pa se dogovorite na tel. +386 1 4779 874 (Matjaž Mesarič).

   

   

 • Pripustna postaja

  Vsak imetnik plemenskega žrebca je dolžan registrirati pripustno postajo. Za odobritev in registracijo pripustne postaje, je potrebno upoštevati določbe zootehniških in veterinarskih pogojev, ki so natančneje opisani v naslednjih dveh pravilnikih:

  Za odobritev in registracijo pripustne postaje mora vlagatelj oddati naslednji vlogi:

  1.   Vloga za odobritev pripustne postaje UE (po zootehniškem pravilniku) – oddati na upravno enoto

   •  lastnik, imetnik oz. zakupnik kmetijskega gospodarstva vloži vlogo za odobritev pripustne postaje na pristojno upravno enoto.

   • upravna enota preveri vlogo in zaprosi ministrstvo za kmetijstvo in okolje za dodelitev zootehniške registrske številke. Na podlagi tega upravna enota izda odločbo o odobritvi pripustne postaje za obdobje petih let.

  Poleg same izpolnjene vloge je potrebno priložiti sledeče priloge:

   • zemljiško knjižni izpisek, ki ni starejši od treh mesecev, za parcelo na kateri se žrebec nahaja. Če vlagatelj ni lastnik parcele mora oddati tudi pogodbo o najemu zemljišča,

   • skico tlorisa objekta, kjer bo uhlevljen plemenski žrebec in se bo izvajal pripust,

   • dokazilo o usposobljenosti imetnika žrebca – potrebno opraviti tečaj (VF, dr. Igor Klobučar, dr.vet.med) ali primerna izobrazba,

   • strokovno mnenje Klinike za zdravstveno varstvo in rejo konj

   • kopijo sklenjene pogodbe z Veterinarsko fakulteto

  2.  Vloga za odobritev pripustne postaje (po veterinarskem pravilniku) – oddati na območni urad Urada za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)

   •  imetnik plemenjaka vloži vlogo za odobritev pripustne postaje na območni urad Urada za varno hrano, veerinarstvo in varstvo rastlin

   • območni urad UVHVVR-a  preveri pogoje, ter mu dodeli veterinarsko registrsko številko , če izpolnjuje predpisane pogoje.

  Na pripustni postaji uradni veterinar enkrat letno vrši pregled pripustne postaje in plemenjaka.

 • Licencirani žrebci

  SEZNAM LICENCIRANIH ŽREBCEV Z VELJAVNO LICENCO ZA PLEMENILNO SEZONO 2017

  Seznam je pripravil Darko Platovnjak, dipl.inž.zoot.

   

  NORIŠKI IN SLOVENSKI HLADNOKRVNI ŽREBCI

  Žrebec

  Barva

  Leto rojstva

  Lastnik/Oskrbnik žrebca

  745 Celestin Schaunitz XV-370

  črnkasti rjavec

  1997

  Branko Trošt, Vojkova ulica 42, 5271 Vipava

  766 Čuvaj Vulkan XVI-391

  lisjak

  1998

  Franc Omahen, Velika Dobrava 10, 1294 Višnja Gora

  768 Čeber Vulkan XVI-393

  vranec

  1998

  Janez Kastelic, Zagorje 118, 6257 Pivka

  774 Dragulj Diamant XV-397

  svetla kostanjeva

  1999

  Ivan Pečnik, Gorica 7, 8280 Brestanica

  775 Dež Vulkan XIV-339

  rjavec

  1999

  Ivan Stele, Dolenje 5, 1235 Radomlje

  776 Domino Nero XIII-400

  temni rjavec

  1999

  Silvan Plesničar, Bate 44, 5251 Grgar

  780 Diesel Schaunitz XV-406

  vrani pegavec

  1999

  Ivan Poberžnik, Selovec 65, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

  792 Estet Vulkan XIV-410

  rjavec

  2000

  Jože Kolenc, Zalog 18, 8275 Škocjan

  793 Eben Elmar XV-411

  črnkasti rjavec

  2000

  Stanislav Cerar, Preserje pri Lukovici 5, 1225 Lukovica

  794 Eternit Vulkan XIV-412

  črnkasti rjavec

  2000

  Anton Poje, Podcerkev 6, 1386 Stari trg pri Ložu

  795 Eros Nero XIII-413

  črnkasti rjavec

  2000

  Branko Makovec, Benečija 4, 8210 Trebnje

  803 Epir Nero XIII-421

  rjavi sivec

  2000

  Niko Bajc, Gradišče 44a, 5270 Ajdovščina

  806 Egon Vulkan XV-424

  temna kostanjeva

  2000

  JGZ Rinka Kmetijsko gospodarstvo Mirna, Slovenska vas 14,Šentrupert

  808 Lunar

  lisjak

  2000

  Andreja Rutnik, Raduše 14, 2380 Slovenj Gradec

  810 Hurikan

  temni rjavec

  2000

  Andrej Ocvirk, Globoko 16d, 3272 Rimske Toplice

  816 Farizej-426

  temni rjavec

  2001

  Anton Vidmar, Klečet 15, 8360 Žužemberk

  818 Fatalist-428

  rjavec

  2001

  Janja Pešelj, Veliki Nerajec 1, 8343 Dragatuš

  827 Filip Vulkan XV-437

  vrani pegavec

  2001

  Franc Zabavnik, Špitalič 18, 1221 Motnik

  832 Ferdinand Vulkan XVII-442

  temna kostanjeva

  2001

  Jelko Kržič, Dražica 1, 1353 Borovnica

  833 Filozof Schaunitz XV-443

  rjavec

  2001

  Franc Kruh, Brinškova 28, 6250 Ilirska Bistrica

  839 Gaj Diamant XIV-454

  osivi temni lisjak

  2002

  Slavko Petkovšek, Planina 203, 6232 Planina

  841 Gams Nero XV-459

  osivogrivi lisjak

  2002

  Izidor Černigoj, Veliko Ubeljsko 20, 6225 Hruševje

  842 Gent Diamant XIII-452

  črnkasti rjavec

  2002

  Stanko Medved, Mihovce 42, 2326 Cirkovce

  845 Gal Vulkan XIV-451

  temni rjavec

  2002

  Jože Šetina, Dolenje gradišče 4, 8350 Dolenjske toplice

  849 Gašper Schaunitz XVI-460

  črnkasti rjavec

  2002

  Anton Kastelic, Dedni dol 3, 1294 Višnja gora

  854 Fajanz Vulkan XIV / Niger

  rjavec

  2001

  Janez Železnik, Potov vrh 24, 8000 Novo Mesto

  857 Gad Nero XV / Mah

  lisjak

  2002

  Dejan Tomšič, Koritnice 27, 6253 Knežak

  867 Hamburg Schaunitz XVI-468

  črnkasti rjavec

  2003

  Janez Kolenc, Dolenje Dole 7, 8275 Škocjan

  868 Harlekin Nero XII-465

  temni rjavec

  2003

  Stanislav Ljubi, Koroška vas 32, 8000 Novo Mesto

  874 Hinko Vulkan XVI / Piko

  rjavi pegavec

  2003

  Tatjana Anžišek, Zagorica 8, 8233 Mirna

  876 Gorenc Vulkan XVI

  svetlogrivi lisjak

  2002

  Ivan Turk, Resa 9, 8351 Straža pri Novem Mestu

  881 Hitri Schaunitz XVII / Roni

  vrani pegavec

  2003

  Jože Kolenc, Zalog 18, 8275 Škocjan

  886 Izet Elmar XVI-483

  rjavec

  2004

  Bogomil Marc, Levstikova 3, 5270 Ajdovščina

  890 Ian Diamant XVI-487

  lisjak

  2004

  Janko Kovaljev, Gabrijele 14, 8296 Krmelj

  891 Izak Vulkan XV-488

  črnkasti rjavec

  2004

  Boštjan Koler, Klečet 5, 8360 Žužemberk

  893 Indus Vulkan XVIII-489

  rjavec

  2004

  Franc Koren, Spodnje Gorje 80d, 4247 Zgornje Gorje

  895 Ivan Schaunitz XVI-480

  črnkasti rjavec

  2004

  Alojz Blekač, Rečica ob Savinji 39, 3332 Rečica ob Savinji

  896 Igor Nero XIII-476

  rjavec

  2004

  Rok Šebenik, Žabnica 22, 1357 Notranje Gorice

  900 Iskri Nero XIV / Ivanko

  vrani pegavec

  2004

  Miran Černalogar, Čekovnik 30, 5280 Idrija

  902 Edi Nero XII

  vranec

  1995

  Jože Veber, Marijina vas 7, 3273 Jurklošter

  903 Igrivi Vulkan XIX

  rjavec

  2004

  Borut Klinc, Landek 22, 3203 Nova Cerkev

  905 Juš Elmar XVI-503

  temna kostanjeva

  2005

  Martin Ramšak, Skorno 26, 3327 Šmartno ob Paki

  908 Jor Nero XIII-501

  temni rjavec

  2005

  Matjaž Urh, Tominje 27, 6250 Ilirska Bistrica

  909 Jasmin Schaunitz XVII-502

  svetli rjavec

  2005

  Franc Salobir, Jelce 3, 3263 Gorica pri Slivnici

  910 Jupiter Elmar XVI-495

  lisjak

  2005

  Franc Bevc, Dobrina 5, 3223 Loka pri Žusmu

  911 Jaka Vulkan XVI-500

  rjavec

  2005

  Jože Špegelj, Spodnji Dolič 39, 3205 Vitanje

  912 Janko Nero XIII-496

  črnkasti rjavec

  2005

  Jože Mihelčič,Vavpča 33, 8333 Semič

  913 Jok Vulkan XVI-498

  rjavec

  2005

  Marjan Nuncija, Bač 129, 6253 Knežak

  915 Jugo Nero II-493

  svetlogrivi lisjak

  2005

  Milena Blažič, Otovec 8, 8340 Črnomelj

  917 Jezni Nero XV / Rambo

  temni rjavec

  2005

  Irena Vrisk, Ravne 21, 8272 Zdole

  921 Josip Nero XIII

  kostanjev

  2005

  Janez Jug, Ivanje selo 38, 1381 Rakek

  924 Kilt Nero XV-515

  rjavec

  2006

  Pavel Jesenšek, Zgornji Janževski vrh 2, 2364 Ribnica na Pohorju

  925 Kiaro Nero XIII-510

  rjavec

  2006

  Peter Zajc, Gorenje Brezovo 4, 1294 Višnja Gora

  928 Kent Vulkan XVII-506

  črnkasti rjavec

  2006

  Alojz Kotnik, Gradišče 5, 3257 Podsreda

  930 Kuvajt-514

  rjavec

  2006

  Milan Žgajnar, Krška vas 4, 1301 Krka

  933 Kirk-512

  svetlogrivi glinasti lisjak

  2006

  Miha Cebek, Zgornja Pristava 7a, 2323 Ptujska gora

  935 Karim Vulkan XIX

  rjavec

  2006

  Janko Vrhovšek, Male Češnjice 10, 1296 Šentvid pri Stični

  936 Ibar Schaunitz XVII / Bil

  osivogrivi lisjak

  2004

  Anton Zobec, Dane 21, 1310 Ribnica

  937 Kres Schaunitz XVI

  svetlogrivi lisjak

  2006

  Stanko Pate, Rodine 6, 8210 Trebnje

  938 Izo Nero XV

  črnkast rjavec

  2004

  Miroslav Rutar, Fabci 2, 6254 Jelšane

  939 Janež Vulkan XVI

  rjavi pegavec

  2004

  Rudolf Dular, Sremič 35, 8270 Krško

  940 Lan Elmar XV-521

  rjavec

  2007

  Martin Vahen, Vršna vas 6, 3253 Pristava pri Mestinju

  942 Lah Schaunitz XVI-527

  svetlogrivi lisjak

  2007

  Martina Osojnik, Olimje 76, 3254 Podčetrtek

  943 Lahor Vulkan XVII-520

  temni lisjak

  2007

  Jernej Burjek, Žirovski vrh Sv.Urbana 17, 4224 Gorenja vas

  947 Labod-532

  rjavec

  2007

  Vekoslav Lekšan, Dane 19, 1386 Stari trg pri Ložu

  952 Liter Schaunitz XVI-530

  črnkasti rjavec

  2007

  Mitja Zupančič, Kompolje 17, 1312 Dobrepolje-Struge

  956 Medved Elmar XV-547

  temni rjavec

  2008

  Tanja Kavčič, Sončna pot 11, 6320 Portorož

  957 Major-546

  rjavec

  2008

  Anton Zdešar, Na Vovčne 25, 1354 Horjul

  959 Murn Vulkan XIX-544

  rjavec

  2008

  Stanko Tomšič, Palčje 13, 6257 Pivka

  960 Mistik Schaunitz XVI-548

  rjavec

  2008

  Viktor Sojer, Tržaška 64 a, 6230 Postojna

  961 Mesec Schaunitz XVII-538

  lisjak

  2008

  Stanko Lesjak, Gorica pri Slivnici 26, 3263 Gorica pri Slivnici

  966 Mihael Vulkan XVII-535

  lisjak

  2008

  Matija Smolič, Korita 12, 8211 Dobrnič

  967 Schlawiner

  črnkast rjavec

  2004

  Janez Javornik, Praproče 18, 1290 Grosuplje

  968 Mewes Nero XVII

  vrani sivec

  2008

  Miroslav Napast, Črešnjevec 153, 2310 Slovenska Bistrica

  970 Nostradamus Nero XIV-556

  lisjak

  2009

  Metod Košmrlj, Retje 18, 1318 Loški Potok

  976 Naklo-559

  temni kostanjevec

  2009

  Marjan Dobnik, Dupleški vrh 65, 2241 Spodnji Duplek

  977 Nikelj-561

  rjavec

  2009

  Marko Ajdnik, Gradenje 10, 8220 Šmarješke Toplice

  979 Nitro Diamant XVI-562

  rjavec

  2009

  Franc Perhaj, Male Lašče 14, 1315 Velike Lašče

  981 Libero Nero XV

  temni lisjak

  2007

  Ivan Zajc, Osrečje 17, 8275 Škocjan

  982 Oktavij Nero XV-570

  rjavec

  2010

  Andrej Pišek, Medlog 67, 3000 Celje

  983 Ormož-568

  lisjak

  2010

  Peter Zajc, Gorenje Brezovo 4, 1294 Višnja Gora

  984 Olimp Diamant XIII-574

  temni rjavec

  2010

  Janez Čop, Rodine 9, 4274 Žirovnica

  986 Odisej Schaunitz XVII-578

  rjavec

  2010

  Aleš Žgur, Podraga 68, 5272 Podnanos

  988 Odin Vulkan XVII-571

  lisjak

  2010

  Matjaž Možina, Dvor 5, 1275 Šmartno pri Litiji

  989 Opi Elmar XVII-575

  temni rjavec

  2010

  Franc Gajšek, Prožinska vas 48, 3220 Štore

  990 Osad Nero XIV-573

  svetli lisjak

  2010

  Anton Gorc, Dolenje selce 13, 8211 Dobrnič

  991 Tomi Vulkan XVI

  rjavec

  2007

  Anton Perušič, Velika Lahinja 2, 8340 Črnomelj

  992 Opus Vulkan XIX-579

  rjavec

  2010

  Rajko Zadnik, Male Lašče 33, 1315 Velike Lašče

  993 Pastir Vulkan XVII-590

  temni rjavec

  2011

  Janez Klančnik, Planina na Pohorju 21, 3214 Zreče

  994 Pasat Schaunitz XVII-591

  črnkasti rjavi pegavec

  2011

  Nikolaj Oberč, Radovlja 16 a, 8220 Šmarješke Toplice

  995 Pen Vulkan XVIII-584

  temni rjavec

  2011

  Janko Kuhar, Kidričeva ulica 5, 1233 Dob

  996 Poba-585

  rjavec

  2011

  Anton Lunka, Žerovnica 30, 1384 Grahovo

  997 Puh Nero XV-580

  lisjak

  2011

  Janez Oberstar, Humec 2, 1331 Dolenja vas

  999 Prater Diamant XVII-594

  temni rjavec

  2011

  Simonca Teršek, Lahomšek 7, 3270 Laško

  1000 Petek-582

  lisjak

  2011

  Janez Kramar, Črna vas 319, 1000 Ljubljana

  1001 Peter Diamant XVI

  rjavec

  2011

  Vladimir Bučar, Adamičeva cesta 17, 1290 Grosuplje

  1002 Razbojnik-596

  temni rjavec

  2012

  Vinko Grlj, Smrlje 10, 6255 Prem

  1003 Remi Schaunitz XVII-600

  črnkast rjavec

  2012

  Franci Gunzek, Žigon 14, 3270 Laško

  1004 Rožnik Diamant XVII-601

  temni lisjak

  2012

  Ivan Lah, Glina 8, 1385 Nova vas

  1005 Rubin Elmar XVI-603

  črnkast rjavec

  2012

  Anton Gorc, Dolenje selce 13, 8211 Dobrnič

  1006 Rožič Elmar XVI-604

  temni rjavec

  2012

  Boštjan Škulj, Iška vas 63 a, 1292 Ig

  1007 Rudolf-605

  rjavec

  2012

  Jože Hočevar, Brezova reber 8, 8361 Dvor

  1009 Rado Diamant XVII-608

  temni rjavec

  2012

  Jože Brinc, Griblje 48, 8332 Gradac v Beli Krajini

  1010 Romeo Vulkan XVIII-609

  rjavec

  2012

  Martin Pekolj, Gombišče 2, 8213 Veliki Gaber

  1011 Rakek Nero XIV-610

  temni rjavec

  2012

  Ivan Lah, Glina 8, 1385 Nova vas

  1012 Piran

  lisjak

  2011

  Franc Bevc, Dobrina 5, 3223 Loka pri Žusmu

  1013 Solkan-612

  rjavec

  2013

  Danijel Glavan, Goreljce 11, 1433 Radeče

  1015 Sršen Elmar XVI-614

  lisjak

  2013

  Franc Perhaj, Male Lašče 14, 1315 Velike Lašče

  1016 Samuraj Diamant XVII-615

  črnkasti rjavec

  2013

  Matjaž Zagorc, Gornje Vrhpolje 15, 8310 Šentjernej

  1017 Strugar Vulkan XV-617

  svetli rjavec

  2013

  Zdravko Andrejčič, Gorenje Jezero 4, 1384 Grahovo

  1018 Slak Vulkan XVIII-619

  rjavec

  2013

  Alojzij Kos, Šentjurij na Dolenjskem 12, 8216 Mirna peč

  1019 Silak Diamant XVII-620

  temni rjavec

  2013

  Jernej Pečič, Krašči 52, 9261 Cankova

  1020 Skovir Vulkan XVII-621

  lisjak

  2013

  Mihael Lesar, Jurjevica 8, 1310 Ribnica

  1022 Šarm Elmar XVI-623

  rjavec

  2014

  Ivan Novak, Vodice 26, 3224 Dobje pri Planini

  1023 Škocjan-624

  temni rjavec

  2014

  Aleš Gnezda, Gorenja Kanomlja 20, 5281 Spodnja Idrija

  1024 Štanjel Elmar XVI-625

  rjavec

  2014

  Branko Grmovšek, Podgorje 12, 8255 Pišece

  1025 Šalk Diamant XVII-627

  temni rjavec

  2014

  Janez Lovšin, Goriča vas 3 , 1310 Ribnica

  1026 Šah Nero XIV-628

  rjavec

  2014

  Matjaž Hlebš, Sneberska 146, 1260 Ljubljana Polje

  1027 Štuk Schaunitz XVI-631

  črnkasti rjavec

  2014

  Dani Kožel, Škofja vas 22, 3211 Škofja vas

  1028 Šakal Vulkan XVIII-632

  rjavec

  2014

  Zvonko Habjanič, Hum pri Ormožu 67, 2270 Ormož

  1029 Šan Vulkan XVIII-633

  rjavec

  2014

  Anton Jordan, C. oktobrskih žrtev 55, 8310 Šentjernej

  1030 Šipek Elmar XVI-634

  temni rjavec

  2014

  Andrej Župec, Zabrv 42, 1292 Ig

  1031 Škorpijon Schaunitz XVIII-635

  črnkasti rjavec

  2014

  Jože Marolt, Dol. Podpoljane 6, 1316 Ortnek

  1032 Škaf Vulkan XVIII-636

  lisjak

  2014

  Mirko Medle, Potov vrh 16, 8000 Novo mesto

  1033 Šanson Diamant XVII-637

  črnkasti rjavec

  2014

  Jožef Jeram, Podlanišče 46, 5282 Cerkno

  1034 Škržat-629

  črnkasti rjavec

  2014

  Mirko Medle, Potov vrh 16, 8000 Novo mesto

  POSAVSKI ŽREBCI

  Žrebec

  Barva

  Leto rojstva

  Lastnik/Oskrbnik žrebca

  024 Čiro-7

  temni rjavec

  1998

  Marijan Suša, Dolenja vas 35, 6224 Senožeče

  025 Dorat

  rjavec

  1998

  Stanka Ajster, Slomškova ulica 11, 8250 Brežice

  026 Davorin-8

  rjavec

  1999

  Jože Hafner, Virmaše 110, 4220 Škofja Loka

  032 Etil / Mak

  rjavec

  2000

  Metka Kraner, Fala 1, 2352 Selnica ob Dravi

  035 Cvetko R MB

  rjavec

  1999

  Vladimir Kerin, Ulica Alme Salmič 10, 8273 Leskovec pri Krškem

  037 Ričko V

  rjavec

  1997

  Martin Večernik, Javnik 2, 2361 Ožbolt

  040 Jadran II

  rjavec

  1999

  Danijel Andoljšek, Dane 6, 1310 Ribnica

  042 Cvetko C.

  rjavec

  1996

  Bojan Goršič, Knežja Lipa 1, 1330 Kočevje

  043 Ferdo / Rom

  kostanjev

  2001

  Jožef Rus, Reška cesta 10, 1330 Kočevje

  044 Franjo

  rjavec

  2001

  Alojzij Zavrl,Čeče-Del 27, 1420 Trbovlje

  045 Fazon / Grom

  kostanjev

  2001

  Jožko Starič, Črešnjice 9, 8231 Trebelno

  046 Fakin/ Eros

  temni rjavec

  2001

  Nikola Djak, Gornji Zemono 22, 6250 Ilirska Bistrica

  047 Fric / Poko

  rjavec

  2001

  Franc Veble, Gaberje pri Dobovi 50, 8257 Dobova

  048 Cvetko 686

  kostanjev

  2001

  Toni Perc, Dobrova 23, 8281 Senovo

  049 Grom-11

  rjavec

  2002

  Gregor Komljanec, Bučka 14a, 8276 Bučka

  050 Grič-13

  rjavec

  2002

  Franc Božič, Veliki Podlog 48, 8273 Leskovec pri Krškem

  051 Glamoč-10

  rjavec

  2002

  Jože Horvatič, Veliki Obrež 22, 8257 Dobova

  053 Glog / Cvet

  rjavec

  2002

  Jože Bojanc, Dol.vas 16, 8222 Otočec

  054 Grof / Sokol

  črnkasti rjavec

  2002

  Bojan Debeljak, Ostrovica 17, 6217 Vremski Britof

  056 Gvido / Sokol

  rjavec

  2002

  Janez Gornik, Kot pri Ribnici 10, 1310 Ribnica

  058 Gričko / Ričko

  rjavec

  2002

  Nikola Djak, Gornji Zemono 22, 6250 Ilirska Bistrica

  063 Hotimir-15

  rjavec

  2003

  Pavel Rigler, Breg 23, 1310 Ribnica

  067 Herman / Grom

  rjavec

  2003

  Ferdo Plantev, Zgornja Kungota 27, 2201 Zgornja Kungota

  069 Gospod

  menjavi vranec

  2002

  Janez Novak, Kočevska Reka 8a , 1338 Kočevska Reka

  072 Ekspert / Borko

  rjavec

  2000

  Janez Gornik, Martinjak 13,1380 Cerknica

  073 Ilijan-20

  rjavec

  2004

  Anton Simonišek, Dolenji Leskovec 76, 8280 Brestanica

  077 Ivo

  rjavec

  2004

  Olga Korošec, Račni vrh 5, 1233 Dob

  079 Ičko

  rjavec

  2004

  Bojan Legat, Dovje 40, 4281 Mojstrana

  080 Ibar

  rjavec

  2004

  Vid Pirš, Zgornji Tuhinj 9, 1219 Laze v Tuhinju

  081 Iztok / Vito

  rjavec

  2004

  Franci Zorko, Sela pri Dobovi 13, 8257 Dobova

  082 Ideal / Zvezdan

  črnkasti rjavec

  2004

  Branislav Makovec, Vrtovče 19 b, 5295 Branik

  084 Jakob-25

  vrani sivec

  2005

  Ivan Horvatič, Stara vas 3, 8259 Bizeljsko

  085 Borki-183/22

  rjavec

  2005

  Tomaž Gorenc, Površje 17, 8274 Raka

  087 Jovo-26

  rjavec

  2005

  Ivan Hotko, Kapele 37, 8258 Kapele

  088 Joco-24

  črnkasti rjavec

  2005

  Franc Hočevar, Močvirje 19, 8276 Bučka

  090 Jurček

  rjavec

  2005

  Janez Razboršek, Vir, Koliška 1a, 1230 Domžale

  095 Kaper-28

  svetli rjavec

  2006

  Slavko Hrovat, Vodovodna cesta 3, 3214 Zreče

  096 Krojt-29

  rjavec

  2006

  Jože Hočevar, Jelendol 7, 8275 Škocjan

  097 Kron-31

  rjavec

  2006

  Jože Murko, Gradiški dol 6, 3250 Rogaška Slatina

  098 Kleopat

  menjavi vranec

  2006

  Ivan Biderman, Kladje nad Blanco 11, 8233 Blanca

  099 Krom

  lisjak

  2006

  Alojzij Kozmus, Paneče 3, 3273 Jurklošter

  100 Klaus

  rjavec

  2006

  Milena Tavčar, Kreplje 16 a, 6221 Dutovlje

  101 Kas

  rahlo osivi menjavi vranec

  2005

  Janez Sintič, Jelše 21, 8273 Leskovec pri Krškem

  102 Kolin

  osivo grivi lisjak

  2006

  Boris Cvetkovič, Sela pri Dobovi 44d, 8257 Dobova

  103 Kandel

  rjavec

  2006

  Marjan Truden, Kozarišče 42, 1386 Stari trg pri Ložu

  105 Livar

  rjavec

  2007

  Janez Petrič, Medvedjek 2, 1315 Velike Lašče

  107 Levi

  temni rjavec

  2007

  Anton Kastelic, Cesta 8, 1312 Videm-Dobrepolje

  108 Lucifer

  temni rjavec

  2007

  Janez Zidar, Škrabče 6, 1385 Nova vas

  110 Liguster-32

  rjavec

  2007

  Duško Brajdič, Drnovo 78, 8273 Leskovec pri Krškem

  111 Lisjak-34

  rjavec

  2007

  Rajko Vovk, Stržišče 30, 8290 Sevnica

  113 Lovro-35

  rjavec

  2007

  Lado Pacek, Ul. Milke Kerin 13, 8270 Krško

  116 Mare-38

  rjavec

  2008

  Martin Petan, Sromlje 42, 8256 Sromlje

  117 Meho-39

  rjavec

  2008

  Avgust Colarič, Slinovice 5, 8311 Kostanjevica na Krki

  118 Mrak-37

  temna kostanjeva

  2008

  Darko Miler, Mrtvice 53a, 8273 Leskovec pri Krškem

  120 Muškat / Noddy

  temni rjavec

  2008

  Robert Stanič, Jereslavec 22, 8258 Kapele

  121 Mandelj

  svetlogrivi lisjak

  2008

  Jože Kelher, Kapele 45, 8258 Kapele

  126 Nodi-44

  rjava

  2009

  Robert Stanič, Jereslavec 22, 8258 Kapele

  128 Nestaško-46

  temni rjavec

  2009

  Štefan Metelko, Ravna 4, 8274 Raka

  130 Neven

  rjavec

  2009

  Stanislav Klemenčič, Mrtvice 54 b, 8273 Leskovec pri Krškem

  131 Neron

  rjavec

  2009

  Janez Šebenik, Grčarevec 22, 1370 Logatec

  132 Nugat

  rjavec

  2009

  Klemen Sojer, Podplešivica 27, 1357 Notranje Gorice

  133 Mladen

  črnkasti rjavec

  2008

  Damjan Gregorka, Blatna Brezovica 43, 1360 Vrhnika

  134 Nevij

  rjavec

  2009

  Peter Zlobko, Kapele 39a, 8258 Kapele

  137 Obelisk

  črnkasti rjavec

  2010

  Leonard Peljhan, Gozd 27, 5273 Col

  140 Oskar-49

  osivi rjavec

  2010

  Matija Colarič, Žabjek v Podbočju 8, 8312 Podbočje

  141 Oliver-50

  temni rjavec

  2010

  Anton Mlaker, Kostrivnica 20, 3233 Kalobje

  142 Ohrid-47

  rjavec

  2010

  Jože Pacek, Jelše 7, 8273 Leskovec pri Krškem

  143 Oblak-51

  črnkasti rjavec

  2010

  Jože Horvatič, Veliki Obrež 22, 8257 Dobova

  144 Obeliks

  kostanjevec

  2010

  Marjan Kljun, Pusti hrib 1, 1316 Ortnek

  145 Prah-56

  rjavec

  2011

  Ivan Hotko, Kapele 37, 8258 Kapele

  146 Pajo-53

  rjavec

  2011

  Janko Kosmač, Zadlog 27, 5274 Črni vrh nad Idrijo

  147 Platon-52

  temna kostanjeva

  2011

  Janez Ambrožič, Velike Poljane 36, 1316 Ortnek

  148 Piran-54

  rjavec

  2011

  Andrej Gregorič, Gmajna 24, 8274 Raka

  149 Pončo-55

  temni rjavec

  2011

  Bojan Legat, Dovje 40, 4281 Mojstrana

  150 Panter

  rjavec

  2011

  Julijana Šircelj, Željne 17 a, 1330 Kočevje

  151 Pluton

  rjavec

  2011

  Peter Pangerčič, Globočice 6, 8262 Krška vas

  152 Rene-59

  rjavec

  2012

  Marjan Štefanič, Pristava ob Krki 13, 8312 Podbočje

  153 Roman-60

  rjavec

  2012

  Anton Škofljanc, Koritno 22, 8261 Jesenice na Dolenjskem

  154 Ren-62

  kostanjevec

  2012

  Martin Planinc, Senuše 2, 8273 Leskovec pri Krškem

  155 Rabac-61

  temni kostanjevec

  2012

  Karel Povše, Gorenji Globodol 4a, 8216 Mirna peč

  156 Rado-58

  rjavec

  2012

  Anton Simonišek, Dolenji Leskovec 76, 8280 Brestanica

  157 Slavon-66

  kostanjevec

  2013

  Jože Omrzel, Ardro pod velikim Trnom 6, 8270 Krško

  158 Snoopy-64

  temni rjavec

  2013

  Marjan Štefanič, Pristava ob Krki 13, 8312 Podbočje

  159 Sokol-63

  rjavec

  2013

  Jože Jalovec, Trebež 2, 8253 Artiče

  160 Sky-65

  rjavec

  2013

  Anton Svete, Prevalje pod Krimom 8, 1352 Preserje

  161 Stjepan-68

  rjavec

  2013

  Robert Stanič, Jereslavec 22, 8258 Kapele

  162 Split-67

  rjavec

  2013

  Edo Gačnik, Brezje 6, 8231 Trebelno

  163 Silvan / Miro

  rjavec

  2013

  Peter Pangerčič, Globočice 6, 8262 Krška vas

  164 Severin

  temni rjavec

  2013

  Denis Ogorelc, Globoko 38a, 8254 Globoko

  165 Študent-70

  rjavec

  2014

  Janez Račič, Cerina 3, 8250 Brežice

  166 Širni-71

  rjavec

  2014

  Andrej Prišel, Ponikve 10, 8261 Jesenice na Dolenskem

  167 Šipon-72

  rjavec

  2014

  Mitja Osterman, Grčarevec 3, 1370 Logatec

  168 Šakal-73

  rjavec

  2014

  Slobodan Obradović, Kočarija 15a, 8311 Kostanjevica na Krki

  169 Škoro-74

  rjavec

  2014

  Slobodan Obradović, Kočarija 15a, 8311 Kostanjevica na Krki

  170 Švarc / Zaid

  črnkasti rjavec

  2014

  Peter Pangerčič, Globočice 6, 8262 Krška vas

  HAFLINŠKI ŽREBCI

  Žrebec

  Barva

  Leto rojstva

  Lastnik/Oskrbnik žrebca

  81 Smog-339

  plavogrivi lisjak

  1998

  Stanko Homar, Dupeljne 11, 1225 Lukovica

  107 Stripsen

  plavogrivi lisjak

  1997

  Jože Žagar, Stara Loka 155, 4220 Škofja Loka

  118 Aron-234

  svetlogrivi lisjak

  2005

  Zoran Špik, Gorenji Novaki 4, 5282 Cerkno

  120 Smuk-387

  plavogrivi lisjak

  2005

  Anton Peklaj, Belica 10, 1355 Polhov Gradec

  131 Strah-397

  svetlogrivi lisjak

  2007

  Miha Skubic, Šentvid pri Stični 1, 1296 Šentvid pri Stični

  132 Slez-399

  plavogrivi svetli lisjak

  2007

  Branko Robič, Srednji vrh 19, 4282 Gozd Martuljek

  136 Strnad-405

  plavogrivi lisjak

  2008

  Frenk Levar, Dol.Jezero 33, 1380 Cerknica

  137 Alfi-410

  plavogrivi svetli lisjak

  2009

  Zdenko Beloševič, Krašči 16, 9261 Cankova

  139 Strok-411

  svetlogrivi svetli lisjak

  2009

  Peter Žvokelj, Planina 30, 5270 Ajdovščina

  140 Majus

  plavogrivi lisjak

  1995

  Janez Strniša, Čača vas 42, 3241 Podplat

  141 Miro

  plavogrivi svetli lisjak

  2010

  Vilko Kešnar, Krivčeva 7a, 1242 Stahovica

  142 Bonami

  svetlogrivi svetli lisjak

  2008

  Stane Bergant, Kokra 42, 4205 Preddvor

  143 Asian-414

  plavogrivi lisjak

  2010

  Janko Cvelbar, Gornji Lenart 8, 8250 Brežice

  144 Bergfürst- A-415

  svetlogrivi lisjak

  2010

  Marjan Burja, Potok v Črni 6, 1242 Stahovica

  145 Nig-Nog-416

  plavogrivi lisjak

  2010

  David Gazvoda, Pečke 4, 2321 Makole

  146 Naunspitz

  svetlogrivi svetli lisjak

  2010

  Ivan Purgaj, Plač 22, 2201 Zg. Kungota

  147 Stol-418

  plavogrivi svetli lisjak

  2011

  Franc Roban, Robanov kot 35, 3335 Solčava

  148 Marij-420

  rahlo osivi plavogrivi svetli lisjak

  2011

  Martina Smogavc, Visole 90, 2310 Slovenska Bistrica

  149 Maj-423

  plavogrivi svetli lisjak

  2012

  Niko Bajc, Gradišče 44a, 5270 Ajdovščina

  150 Antal-424

  plavogrivi svetli lisjak

  2012

  Franc Sevčnikar, Slatina 39, 3327 Šmartno ob Paki

  152 Aleš-426

  plavogrivi lisjak

  2013

  Anton Strmljan, Marno 27, 1431 Dol pri Hrastniku

  153 Willjem-434

  svetlogrivi lisjak

  2014

  Ivan Hercog, Vodruž 16, 3230 Šentjur

  154 Wallenstein-435

  svetlogrivi lisjak

  2014

  Jože Vidmar Gombišče 9, 8213 Veliki Gaber

  KASAŠKI ŽREBCI

  Žrebec

  Barva

  Leto rojstva

  Lastnik/Oskrbnik žrebca

  345 Persugill

  črnkasti rjavec

  1997

  Kmet d.o.o., Tomaž Košak , Pristavlja vas 10, 1296 Šentvid pri Stični

  379 Lepi B

  rjavec

  1994

  Jožef Cajhen, Depala vas 104, 1230 Domžale

  420 Lariss

  rjavec

  2005

  Jože Hočevar, Bizoviška cesta 47, 1261 Ljubljana- Dobrunje

  441 Jasin GL

  rjavec

  1998

  Lah Tomaž, Klanec 13, 1218 Komenda

  454 ThreestarLimburgia

  temni rjavec

  2001

  Matej Jan, Prešernova cesta 20, 4260 Bled

  466 Impeto Grif

  grošasti kostanjevec

  2004

  Kmet d.o.o., Tomaž Košak , Pristavlja vas 10, 1296 Šentvid pri Stični in Peter Zadel, Raduhova vas 16, 1296 Šetvid pri Stični

  468 Irresistibile

  črnkasti rjavec

  2004

  Uroš Bernardič, Kajuhova ulica 14, 8270 Krško

  470 Always King

  lisjak

  2010

  Vito Šadl, Cankarjeva 3, 9241 Veržej

  471 Mob Muscle

  rjavec

  2001

  Stanislav Petek, Filovci 135, 9222 Bogojina je v najemu

  482 Banker Hall

  rjavec

  1998

  Iztok Razgoršek, Kaplja vas 6, 3312 Prebold

  484 El Nino

  rjavec

  2001

  Zvonko Osterc, Križevci 12, 9242 Križevci pri Ljutomeru

  491 Up Front Larry

  rjavec

  2004

  Iztok Razgoršek, Kaplja vas 6, 3312 Prebold

  494 Legendary Lover K

  rjavec

  1997

  Kmet d.o.o., Tomaž Košak , Pristavlja vas 10, 1296 Šentvid pri Stični

  496 Onore Dei Sogni

  rjavec

  2008

  Vlado Plohl, Miklavž 18, 2275 Ormož

  TOPLOKRVNI ŽREBCI

  Žrebec

   

  Leto rojstva

  Lastnik/Oskrbnik žrebca

  255 Lover Boy

  temni lisjak

  1993

  Srednja kmetijska šola , Sevno pod Trško goro 13, 8000 Novo Mesto

  326 Lord Sherry

  rjavec

  1995

  Zlati D, d.o.o. , Vrbje 6, 3310 Želec

  395 Grabenstern II

  črnkasti rjavec

  1999

  Darko Šuster, Malteška cesta 2, 3313 Polzela

  439 Cenato

  sivec

  1994

  Janez Japelj, Drenov grič 144, 1360 Vrhnika

  458 Nahum D’equit

  rjavec

  1997

  Matevž-Emil Prešeren, Vrbovec 55, 1000 Ljubljana

  487 Heart Stealer / Amigo

  temni kostanjevec

  2005

  Tomaž Laufer, Savinjska ulica 13, 2000 Maribor

  488 Cooper

  temni rjavec

  2008

  Maja Laufer, Savinjska ulica 13, 2000 Maribor

  ANGLEŠKI POLNOKRVNI ŽREBCI

  Žrebec

  Barva

  Leto rojstva

  Lastnik/Oskrbnik žrebca

  375 Chopin (SVN)

  lisjak

  2000

  Tone Obrul, Žiče 53, 3215 Loče

  398 Pouštrtanc (SVN)

  črnkasti rjavec

  1999

  Borislav Radovanovič, Kogejeva ulica 1, 1000 Ljubljana

  431 Batist (GER)

  temni rjavec

  2002

  Anton Golež, Brezovec pri Polju 32 a, 3225 Buče

  437 Phantom Java (SVN)

  temni lisjak

  2005

  Janez Razboršek, Koliška ulica 1a, 1230 Domžale

  486 Dardahegy (GER)

  temni rjavec

  2008

  Urban Gagel, Gornje Ravne 6, 1274 Gabrovka

  493 Royal Shadow (GB)

  temni rjavec

  2011

  Borut Bernik Bogataj, Polje 8, 4226 Žiri

  ARABSKI ŽREBCI

  Žrebec

  Barva

  Leto rojstva

  Lastnik/Oskrbnik žrebca

  357 El Fatah Ibn Havi

  rjavi sivec

  1995

  Aleksandar Rusić, Preska 2, 1316 Ortnek

  392 T.M. Aikonos

  temni lisjak

  1998

  Marjan Vrančič, Kostanjek 30, 8272 Zdole

  424 El Moataz

  rjavi sivec

  2000

  Karl Kokotec, Šared 12a, 6310 Izola

  430 Assad Ibn Fa Wanis

  rahlo osivi lisjak

  2006

  Sandra Balanč, Pot na Jeranovo 6, 1241 Kamnik

  438 Bonavist El Samawi

  sivec

  2000

  Luka Skuber, Zgornje Jezersko 77, 4206 Zgornje Jezersko

  457 Malak

  rjavec

  2007

  Maruša Urevc, Krnica 54, 4247 Zgornje Gorje

  463 Nagelj Z

  lisičji sivec

  2011

  Marjan Zupančič, Ledina 85, 8290 Sevnica

  469 Al Habib

  črnkasti rjavec

  2009

  Tadej Dijak, Zgornje Gorje 3a, 4247 Zgornje Gorje

  472 Akbar

  lisjak

  1990

  Fulvio Bonazza, Bač 5a, 6242 Materija

  478 Classic Jamaal

  črnkasti rjavec

  2012

  Rok Kalan, Lancovo 2 b, 4240 Radovljica

  480 Sharif Sultan

  rjavec

  2006

  Metod Drole, Polje 2, 5283 Slap ob Idrijci

  489 Gilly J

  sivec

  2001

  Marko Vrančič, Križe 30, 8282 Koprivnica,

  492 Gr Shatir

  vranec

  2007

  Tomaž Meglič, Dolina 25, 4290 Tržič

  QUARTER HORSE IN APPALOOSA ŽREBCI

  Žrebec

  Barva

  Leto rojstva

  Lastnik/Oskrbnik žrebca

  387 Tabascountry

  lisjak

  1998

  Jure Ponikvar, Nova vas 71, 1385 Nova vas

  473 Snapper Mp

  osivi temni lisjak

  2003

  Blaž Golc, Podplešivica 11, 1357 Notranje Gorice

  474 Mr Docs Bars

  lisičji lisec

  2003

  Mateja Vesel, Cesta Notranjskega Odreda 11, 1317 Sodražica

  475 Rb Top Antares

  lisjak

  2008

  Jure Ponikvar, Nova vas 71, 1385 Nova vas

  476 HH Another HANKA

  rjavi plavec

  2010

  Gorazd Vašcer, Loče 1, 8257 Dobova

  479 Jeronimo Chic

  lisjak

  2007

  Marjan Flajs, Spodnja Lipnica 36 b, 4246 Kamna Gorica

  481 Mister San Smoke

  lisjak

  2008

  Aljaž Jovan, Kriška vas 185, 1294 Višnja gora

  483 Imjustliketangy Mp

  osivi lisjak

  2005

  Alan Leban, Prvačina 94, 5297 Prvačina

  485 Glis Dry Special

  lisjak

  1995

  Boštjan Urbančič, Kočevske Poljane 13, 8350 Dolenjske toplice

  490 News Imprint

  lisičji lisec

  2007

  Janez Kastelic, Mekin nad Stično 11, 1295 Ivančna Gorica

  495 Lil Smart Peppy Chic

  lisjak

  2002

  Renato Lasič, Bilje 34 d, 5292 Renče

  ISLANDSKI ŽREBCI

  Žrebec

  Barva

  Leto rojstva

  Lastnik/Oskrbnik žrebca

  014 Gyllir fra Saudarkroki

  lisjak

  1994

  Janez Robnik, Krnica 33, 3334 Luče

  016 Ísak frá Efra-Langholti

  lisjak

  2001

  Agata Maček, Cesta na Brdo 79, 1000 Ljubljana

  MINI ŠETLANDSKI PONIJI IN ŠETLANDSKI PONIJI

  Žrebec

  Barva

  Leto rojstva

  Lastnik/Oskrbnik žrebca

  12 Bučko

  vranec

  2011

  Viljem Petaci, Pod Hriberco 3, 3205 Vitanje

  3 Valois of chestnut stable

  lisičji lisec

  2004

  Mihael Petrič, Laze 33, 1370 Logatec

  5 Merins v.d. Kafmol

  vranec

  1997

  Benjamin Habjanič, Hum pri Ormožu 67, 2270 Ormož

  7 Rocker Des Foltiers

  sivec

  1999

  Karolina Jamnik Cerk, Gradišnikova ulica 22, 1353 Borovnica

  9 Rötgers Jelmer

  lisjak

  2007

  Peter Prešeren, Vrbovec 55, 1000 Ljubljana

   

  Žrebci, ki so bili na licenciranje pripeljani v februarju 2017, bodo dodani na seznam takoj, ko bodo njihovi lastniki oziroma oskrbniki uredili vso potrebno dokumentacijo.

  Morebitne spremembe naj lasniki oziroma oskrbniki žrebcev javijo Darku Platovnjaku na tel.: +386 1 4779 385.

 • Plemenski žrebci

  Na pregled za odbiro plemenjakov so lahko privedeni žrebci, najprej v tretjem letu starosti. Vsi žrebci morajo imeti opravljene diagnostične preiskave in androloški pregled v skladu s predpisi, ki urejajo razmnoževanje kopitarjev.

  Žrebci se pripustijo k pregledu za odbiro plemenskih žrebcev in so kot kot plemenjaki potrjeni v skladu z rejskim programom posamezne pasme.

  Lastnik žrebca priznanega za pleme, pridobi za tekočo pripustno sezono ustrezno dokumentacijo:

  • pripustne liste

  • seznam pripuščenih kobil

  Pred tem mora lastnik žrebca, vrniti pravilno izpolnjeno dokumentacijo za preteklo pripustno sezono.

  Enkrat letno je potrebno pregledati vse plemenske žrebce na:

  • infekciozni metritis kopitarjev (CEM),

  • kužno malokrvnost (IAK),

  • konjski arteritis (KAK).

 • Rejski programi-rejske organizacije

   

  Veterinarska fakulteta kot druga priznana organizacija v konjereji (DPO VF) sodeluje pri izvajanju skupnega temeljnega rejskega programa na področju konjereje.

  Nosilci izvajanja skupnega temeljnega rejskega programa na področju konjereje so priznane rejske organizacije (PRO):

   

  DPO VF kot izvajalec večine strokovnih nalog potrjenih rejskih programov za vse pasme razen za lipicansko zagotavlja koordinacijo dela med posameznimi nosilci in izvajalci na osnovi programa strokovnih nalog, ki ga uskladi s strokovnimi sveti PRO.

  Izvajajo se za vse tiste pasme konj, ki se redijo v skladu s potrjenimi rejskimi programi. Izvajanje strokovnih nalog iz programa zagotavlja osnovo za izvedbo vseh potrjenih rejskih programov.

  DPO VF je nosilec izvajanja strokovnih nalog vezanih na izvajanje skupnega temeljnega rejskega programa in vodenje rodovniških knjig za pasme:

   

  OBVESTILO REJCEM KONJ ISLANDSKE, ANGLEŠKE POLNOKRVE, NTB, ARABSKE POLNOKRVNE, ARABSKE in pasme ŠETLANDSKI PONI

  V prilogi je objavljena IZJAVA o vključitvi živali v rejski program IZJAVA REJSKI PROGRAM

  Rejske programe na celotnem območju Republike Slovenije za vse zgoraj navedene pasme izvaja Veterinarska fakulteta, kot priznana rejska organizacija – PRO v sodelovanju s Slovenskimi združenji rejcev za posamezne pasme konj.

  Rejce, ki želijo svoje živali vključiti oz. pristopiti k izvajanju potrjenih rejskih programov, ki so objavljeni tudi na naši spletni strani obveščamo, da lahko to storijo z izpolnitvijo   IZJAVA REJSKI PROGRAM, ki jo morajo podpisano poslati na naslov:

  Veterinarska fakulteta

  Oddelek za selekcijo konj

  Cesta v Mestni log 47

  1000 Ljubljana

   

  Z vključitvijo v rejski program in s tem v program STRP vam je omogočeno izvajanje vseh zootehniških opravil v pristojnosti PRO, ki jih delno subvencionira MGKP. Višina pristojbin je določena s cenikom storitev PRO v letnem programu STRP, ki ga na predlog PRO v konjereji potrdi minister. Rejci, ki k izvajanju rejskega programa ne bodo pristopili, niso upravičeni do podpor, ki iz omenjenega izvirajo.

   

  Rejski programi

    

  Rejski program za pasmo slovenski hladnokrvni konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo posavski konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo haflinški konj

  PRENESI

  Rejski program za pasmo kasaški konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo slovenski toplokrvni konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo islandski konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo angleški polnokrvni konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo arabski polnokrvni konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo arabski konj

   PRENESI

  Rejski program za pasmo šetlandski poni

   PRENESI

   

  DPO VF v skladu z Dogovorom o sodolovanju sodeluje pri pripravi in izvajanju rejskega programa s:

 • Rodovniške knjige

  Rodovniška knjiga angleških polnokrvnih konj slovenske reje