K-O-P Plačila


 

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Cilj teh plačil je zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.

Pričakuje se, ohranjanje krajine in biotsko raznovrstnost, prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam ter ustrezno gospodarjenje z vodami.

Povzetek: KMETIJSKO –OKOLJSKA –PODNEBNA PLAČILA podpirajo kmetijstvo v njegovi okolski funkciji in spodbujajo nadstandardne sonaravne kmetijske prakse. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgub prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev. S temi plačili se kmeta nagradi kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla ter vzdržuje krajino.

Vključeni smo v naslednje aktivnosti:

TRAJNO TRAVINJE 2: tu velja omejitev obtežbe kmetijskih zemljišč z živino.

TRAVIŠČNI HABITATI: namenjeni ohranjanju travniških habitatnih tipov in natura 2000

REJA LOKALNIH PASEM, KI JIM GROZI IZUMRTJE: je namenjena reji avtohtonih pasem(pri nas ISTRSKA PRAMENKA), ki se v Sloveniji gojijo že stoletja, sedaj pa jim zaradi nižje proizvodnje v primerjavi s tujerodnimi pasmami pada številčnost v rejah po Sloveniji in je to število že tako nizko, da je že skoraj onemogočeno razmnoževanje brez parjenja v sorodu. V Sloveniji je le še 700 ovac Istrske pramenke, od katerih jih na Veterinarski fakulteti redimo 450.

 

Plačila OMD – Območja z naravnimi omejitvami

Cilj je ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, poseljenost podeželskih območij

Povzetek: Slovenija ima velik del površin na območjih ki so za obdelovanje težavnejša in zato težko konkurirajo drugim, zato se kmetijstvo na teh območjih opušča, krajina se zarašča, izgublja se biotska pestrost rastlin in živali

Z dodelitvijo teh sredstev pa se stimulira ljudi ,da ne zapuščajo podeželja in se pričakuje, da ohranjajo kulturno krajino ter trajnostna izrabljajo zemljišča. Tako se ljudje iz mestnih središč (Slovenije in drugih držav) ob prostem času še vedno lahko sprehodijo po pokošenih travnikih in nezaraščenih pašnikih polnih cvetic, ptic in drugih živali.