Aktualne novice


Javni zagovor doktorske disertacije


Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje J A V N I   Z A G O V O R doktorske disertacije z naslovom

Vplivi planarnega in neplanarnega heksaklorobifenila na razvoj stegnenice pri podganah,

ki jo je izdelala Jana Brankovič, dr. vet. med.

Javni zagovor bo v sredo, 21. junija 2017 ob 10.00 uri v podiplomski predavalnici Veterinarske fakultete v Ljubljani, Gerbičeva 60.

Vljudno vabljeni.

 

Nov sistem sofinanciranja doktorskega študij


Vlada RS je 26. 4. 2017 sprejela Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17). V skladu s to uredbo in novelo Zakona o visokem šolstvu se sofinancira doktorski študij le javnim visokošolskim zavodom ob upoštevanju števila diplomantov tretje stopnje javnega visokošolskega zavoda v zadnjih petih letih v skladu s proračunskimi možnostmi.

Študente, ki se jim sofinancira doktorski študij, izbere visokošolski zavod sam po svojih pogojih in merilih, pri čemer morajo biti študenti vpisani v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in redno napredovati v višji letnik. V primeru, da že imajo pridobljeno raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje ali v primeru, da imajo oziroma so že imeli sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi ga niso končali, do sofinanciranja niso upravičeni.

Sredstva za sofinanciranje doktorskega študija se javnim visokošolskim zavodom določijo z letnim sklepom ministra, za študijsko leto 2017/2018 najpozneje do 1. junija 2017.  Ko bo univerza prejela sklep o višini sredstev, bo sprejela pogoje in merila za sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2017/2018.

Sprejeta uredba v celoti nadomešča Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 50/16).

Povezava: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/financiranje/

 

Javna predstavitev teme doktorske disertacije


 1. Vabimo Vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije kandidatke Alenke ŽUGELJ, dr. vet. med., ki bo v sredo, 7. 6. 2017 ob 12.00 uri v podiplomski predavalnici Veterinarske fakultete na Gerbičevi 60 v Ljubljani.

Naslov teme disertacije je Epidemiološke in klinične značilnosti hude gnilobe čebelje zalege v povezavi z genotipom Paenibacillus larvae (Epidemiological and clinical characteristics of American Foulbrood in connection with Paenibacillus larvae genotype).

Vljudno vabljeni na predstavitev, saj lahko s svojimi pripombami k programu prispevate h kvaliteti doktorske disertacije.

 

Objava razpisa za vpis v doktorske študijske programe UL – 2017/2018


Obveščam vas, da je bil včeraj objavljen razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2017/2018.Odprta je prijava za študij na eVŠ. Povezave na razpis:

 

Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija


Na podlagi 47. in 127. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06, 76/06 – popr., 59/07, 81/07, 82/07 – popr., 5/08, 42/08, 62/08, 3/09, 14/09, 38/09, 48/09, 55/09, 3/10, 47/10, 18/11, 26/11, 89/11, 26/12, 38/12, 56/12, 50/12, 106/12, 35/13, 83/13, 22/14, 35/14, 57/14, 16/15, 82/15 in 92/15) je Senat Univerze v Ljubljani, po pridobljenem mnenju Študentskega sveta UL (2. redna seja ŠS UL dne 7. 4. 2015), na 23. seji dne 22. 12. 2015 sprejel Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija, ki je v uporabi od 1. 4. 2016.

1 Pravilnik – podobnost vsebine – zacasna nedostopnost 5.1.2016

Pojasnilo glede zaključevanja »predbolonjskih« študijskih programov


ul_-_zakljucevanje_starih_studijskih_p 

 

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016


Na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bil 5. 8. 2016 objavljen Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija po javno veljavnih doktorskih študijskih programih tretje stopnje. Vloge za javni razpis morajo predložiti univerze in samostojni visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji do 30. 8. 2016. 

Izbrani prejemniki sredstev (univerze in samostojni visokošolski zavodi) bodo za sofinanciranje doktorskega študija lahko pripravili in objavili lastne razpise za študente.

O razpisu za sofinanciranje doktorskega študija, na katerega se boste lahko prijavili študenti Univerze v Ljubljani, vas bomo obvestili preko te spletne strani in po elektronski pošti.

 

 

Vpisi doktorskega študijskega programa Biomedicina 2016/2017


Vpis v 1. letnik 

Vpis v 1. letnik Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina, znanstveno področje Veterinarska medicina, poteka elektronsko, do 26. septembra 2016 (le izjeme še med 27. in 30. septembrom 2016, npr. če je študent dalj časa na bolniški, je službeno odsoten ipd.).

Vpis bo v torek, 20. septembra 2016, od 10. do 11. ure v Centru za podiplomski študij in permanentno izobraževanje na Veterinarski fakulteti.

Priloge:Vpisna dokumentacija – 1 letnik BM-1617

Navodila za vpisni list- 1 letnik BM-1617

Izjava o zavezi k uresničevanju načel Etičnega kodeksa za raziskovalce UL

Izjava_mentorja_BM_20162017

Obrazec za predmetnik za 1. letnik Biomedicine

V potrditev lahko priložite vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice. Obrazec je objavljen na spletni strani: http://www.mzi.gov.si/si/delovna_podrocja/promet/subvencionirana_vozovnica/ 

Vloga

Vpis v višje letnike  (2., 3. letnik in dodatno leto) 

bo v torek, 27. septembra 2016, od 10.00 do 11.00 v Centru za podiplomski študij in permanentno izobraževanje

Vpis v 2. letnik:

Vpis v 2. letnik Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa BIOMEDICINA poteka elektronsko, do 26. septembra 2016 (le izjeme še med 27. in 30. septembrom 2016, npr. če je študent dalj časa na bolniški, je službeno odsoten ipd.)..

 POGOJ ZA NAPREDOVANJE IZ 1. V 2. LETNIK doktorskega študija Biomedicina so

  • opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta.
  • ostale KT pridobi z opravljenimi ostalimi izpitnimi obveznostmi ter opravljenim individualnim raziskovalnim delom (IRD).

Študenti morajo imeti pred vpisom v višji letnik poravnane vse finančne obveznosti predhodnega/-ih letnika/-ov.

Ko boste imeli v elektronskem indeksu zbranih zadosti KT, vam bomo odprli vpisni list za vpis v 2. letnik in poslali položnico za plačilo vpisnine (21,00 €).

Z mentorjem pred začetkom izpolnjevanja vpisanega lista izbereta tudi predmete za 2. letnik, ki jih vpišete v obrazec Predmetnik za 2. letnik Biomedicine. Ta obrazec mora podpisati tudi koordinator znanstvenega področja.

Priloge:

Vpisna dokumentacija – 2 letnik BM-1617

Navodila za vpisni list- 2 letnik BM-1617

Predmetnik-2l-Biomedicina-3st

Obrazec o opravljenem IRD za vpis v 2.l

Pravila_BM

Vpis v 3. letnik:

Za vpis v 3. letnik morate imeti izpolnjene naslednje pogoje:

  • opravljene vse izpite 1. in 2. letnika
  • opravljeno individualno raziskovalno delo za 1. in 2. letnik
  • uspešno predstavljeno temo doktorske disertacije.

Študenti morajo imeti pred vpisom v višji letnik poravnane vse finančne obveznosti predhodnega/-ih letnika/-ov.

Ko boste imeli v elektronskem indeksu vpisane vse opravljene izpitne obveznosti, vnesene KT za opravljeno individualno raziskovalno delo ter zabeleženo uspešno predstavitev teme doktorske disertacije, vam bomo lahko odprli vpisni list za vpis v 3. letnik doktorskega študija. S tem, ko vam bomo poslali položnico za plačilo vpisnine, boste obveščeni, da imate vpisni list odprt in ga lahko izpolnite.

Kdor pogojev za vpis v 3. letnik ne bo izpolnil, ima dve možnosti: pavzira  ali se ponovno vpiše v 2. letnik. Če pavzirate, nimate statusa študenta, nič ne plačate, izpite pa lahko opravljate. Za ponavljanje letnika morate imeti opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika. Plačate vpisnino in imate status študenta. Če se odločite za ponavljanje letnika, me o tem obvestite, da vam bom odprla vpisni list za ponovni vpis v 1. letnik.

Študentkam, ki ste med letom nastopile materinstvo, bomo podaljšali status študenta za eno študijsko leto. Te študentke (če se niste) pripravite prošnjo, s katero zaprosite za podaljšanje statusa zaradi materinstva, priložite rojstni list otroka in oboje pošljite v CPPI VF.

Priloge:

Navodila za vpisni list- 3 letnik BM-1617 

Vpisna dokumentacija – 3 letnik BM-1617

Obrazec_vpis_v_3_letnik_1

Porocilo_IRD_dokoncanje_3_letnika

Vpis v dodatno leto in postopek do oddaje disertacije- Biomedicina

V mesecu septembru 2016 lahko vsi, ki boste v študijskem letu 2015/16 zaključili 3. letnik doktorskega študija Biomedicine, vpišete dodatno leto (to je nekdanji absolvent), s čimer boste imeli še eno leto status študenta. Plačate le vpisnino v višini 21,00 €, šolnine ne plačate.

Študenti morajo imeti pred vpisom v višji letnik poravnane vse finančne obveznosti predhodnega/-ih letnika/-ov.

Vpis dodatnega leta ni obvezen. Če se boste zanj odločili, morate v Center za podiplomski študij in permanentno izobraževanje (3. stopnja), Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana najpozneje do 15. septembra 2016 oddati Obrazec o opravljenem raziskovalnem delu do konca 3. letnika, ki se nahaja v priponki. Na podlagi tega obrazca vam bomo odprli vpisni list in vam poslal plačilni nalog za plačilo vpisnine.

Vsi študenti (tisti, ki boste dodatno leto vpisal in tisti, ki ga ne boste) imate enake pogoje za zaključek svojega doktorskega študija.

Rok za oddajo disertacije je štiri leta od odobritve teme doktorske disertacije na Komisiji za doktorski študij UL.

Če imate sklenjeno pogodbo za Inovativno shemo, ste mladi raziskovalec, imate štipendijo za tujce …, se morate držati roka za zaključek študija, ki je zapisan v pogodbi in je običajno krajši od roka, ki ga imate odobrenega s strani UL.  

Priloge:

Navodila za vpisni list-dodatno leto BM-1617 

 

Vpisna dokumentacija-dodatno leto Biomedicina-1617

Porocilo_IRD_dokoncanje_3_letnika

IZJAVA (SO)MENTORJA o izdelavi naloge

Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti, verzija 3

 

Z določbo Zakona o visokem šolstvu, ki predpisuje, da po 30. 9. 2016 predbolonjskih študijskih programov ne bo več mogoče zaključiti


Novica je objavljena tudi na spletni strani UL: https://www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/doktorski_programi_3%20_stopnja/Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina od šol. leta 2014/2015

Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina na 18. seji 23. 4. 2015 sprejel Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina.

Skladno z 31. členom pravil ta pravila veljajo za generacijo doktorandov, prvič vpisanih v 1. letnik doktorskega študija v študijskem letu 2014/2015. Doktorand, ki se je v interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina vpisal pred študijskim letom 2014/2015, lahko zaprosi, da doktorat pridobi skladno s temi pravili.

Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina

http://www.uni-lj.si/studij/studijski_programi/doktorski_programi_3%20_stopnja/biomedicina/2015042811380706/